Programuppföljning

Med start läsåret 22/23 görs programuppföljning varje år för alla program vid KMH. De ger studenterna möjlighet att lyfta sina erfarenheter av och synpunkter på programmet som helhet.

Varför programuppföljning?

Programuppföljningar ger, precis som kursvärderingar, studenterna möjlighet att på ett systematiskt sätt reflektera över och påverka utbildningen. Resultaten av programuppföljningarna ger underlag till programansvarig och programråd för löpande utveckling av programmet. Tillsammans med kursvärderingar och utvärdering av utbildningsprogram utgör de en central del av KMH:s kvalitetssystem.

Hur går det till?

Programuppföljningen består av två delar: en muntlig uppföljning – programdialog – och en digital enkät. Den genomförs i januari eller februari, beroende på vad som passar programmet. Programdialogen och enkäten är tänkta att komplettera varandra, och dialogen ger möjlighet att lyfta andra slags frågeställningar än i enkäten och utrymme för samtal. I slutet av programdialogen bör studenterna ges möjlighet att svara på den digitala enkäten, som sedan hålls öppen i två veckor. Enkäten innehåller högskolegemensamma frågeställningar som har beslutats av UF-nämnden och det finns även möjlighet för programmet att lägga till egna frågor.

Programuppföljningsrapport

Programansvarig ska, tillsammans med programråd, sammanställa studenternas synpunkter, lärares reflektioner och eventuellt annat underlag, både från enkäten och den muntliga uppföljningen, till en programuppföljningsrapport. I rapporten ska eventuella åtgärder för utveckling av programmet anges. Åtgärderna ska återkopplas till studenterna och andra berörda.

En mall för programuppföljningsrapport finns i det enkätverktyg KMH använder. Rapporten publiceras sedan på KMH:s webb.

Pilotomgång vårterminen 2022

Vårterminen 2022 genomförde kandidatprogrammen i folkmusik en pilotomgång av programuppföljningen. Pilotomgången har utvärderats och UF-nämnden har därefter fattat beslut om vissa justeringar i processen och i de högskolegemensamma frågeställningarna.

Relaterad kontakt