Utbildningsplanering

Det här är våra lokala riktlinjer och rutiner kring administration och planering av utbildningar – kurser och program.

Merparten av de mallar, rutiner och vägledande dokument som presenteras här är framtagna av Utbildnings- och forskningsnämnden. UF-nämndens huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra KMH:s utbildning och forskning. Arbetet inom nämnden utgår från högskolelagen, högskoleförordningen och European Standards and Guidelines.

UF-nämndens befogenheter och sammansättning

Som en administrativ och strategisk stödfunktion för UF-nämnden och KMH:s akademier finns Utbildnings- och forskningsavdelningen, UFA.

Rutiner

Vi utvecklar och förbättrar löpande KMH:s utbud av kurser och program, och inrättar ibland nya. Det är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring. Alla förändringar ska vara motiverade utifrån målgruppens behov, högskolans resurser och samhället.

På dessa sidor kan du läsa om hur alla formella delar av utbildningsplanering går till på KMH. Allt kan upplevas formellt och lite krångligt till en början men högskolan och dess utbildningar är ganska strikt styrda till sin form av högskolelagen och högskoleförordningen. Kärnan i våra utbildningar är likväl musik och musikpedagogik. Innehåll och upplägg ska alltså följa en viss form och det finns det hjälp med att få på dessa sidor eller via UFA.

Rutiner för att fastställa och reviderade nya kursplaner och utbildningsplaner beskrivs i sin helhet i riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Pdf, 259.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Kurs- och utbildningsplaner som begrepp

I högskoleförordningen står det att all utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram (6 kap. 13 § HF).

För en kurs ska det finnas en kursplan där följande ska anges:

  • kursens nivå,
  • antal högskolepoäng,
  • mål,
  • krav på särskild behörighet,
  • formerna för bedömning av studenternas prestationer och
  • de övriga föreskrifter som behövs. (6 kap. 14–15 §§ HF)

För ett utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan där följande ska anges:

  • de kurser som programmet omfattar,
  • kraven på särskild behörighet och
  • de övriga föreskrifter som behövs. (6 kap. 16–17 §§ HF)

De kurs- och utbildningsplaner som skapas för att leda till en examen ska sammantaget nå de nationella mål och motsvara de krav som anges för den specifika examen i Högskoleförordningens examensordning. Alla utbildningsplaner ska innehålla de nationella lärandemålen för den examen programmet gäller samt eventuella lokala lärandemål. Med lokala lärandemål menas de mål som KMH utarbetar och anser nödvändiga för studenten att uppnå för just det programmet.

För både kursplaner och utbildningsplaner finns mallar i Wordprogrammet på din dator via Arkiv och Ny från Mall.

Ändra i befintligt program eller kurs

Vi reviderar löpande KMH:s utbud av kurser och program, och inrättar ibland nya. Det är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring. Alla förändringar ska vara motiverade utifrån målgruppens behov, högskolans resurser och arbetsmarknaden.

Hur du går till väga för att ändra i befintligt program eller kurs läser du mer om här:

Revidera program eller kurs

Starta ny kurs

Vill du lära ut något som ännu inte finns som kurs på KMH pratar du först med din akademichef. Om ditt förslag godkänns av ledningsgruppen på din akademi beslutar UF-nämnden om inrättande av nya kurser och fastställande av kursplaner.

UFA bereder beslutsförslagen. Vilket underlag och när det ska inkomma till UFA beskrivs nedan.

Starta ny kurs

Starta nytt program

Har du och dina kollegor förslag på innehåll och utformning av ett nytt utbildningsprogram på KMH? Då pratar du först med din akademichef. Om ditt förslag godkänns av ledningsgruppen på din akademi beslutar UF-nämnden om inrättande av nytt utbildningsprogram och fastställande av utbildningsplan och kursplaner. Att starta ett nytt program är ett omfattande åtagande och tar minst två år att utarbeta.

UFA bereder beslutsförslagen. Vilket underlag och när det ska inkomma till UFA beskrivs nedan.

Starta nytt program

Kursguider

På KMH används kursguider som beskriver kursens innehåll och upplägg mer detaljerat än kursplanen. Kursguider skrivs i ett webbaserat system och publiceras i kursens Moodlerum.

Kursguide

Process för avveckling och upphävande

Vårt utbildningsutbud kan av olika anledningar förändras. Kurser och program kan behöva läggas ned. Då ska kursplaner och utbildningsplaner upphävas enligt beslut av UF-nämnden.

Avveckling och upphävande

Relaterad kontakt