Utbildningsplanering

Här hittar du KMH:s lokala riktlinjer och mallar för det som rör utbildningsadministration.

Många av de vägledande dokument som presenteras nedan är beslutade av KMH:s Utbildnings- och forskningsnämnd, UF-nämnden, vars huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra och planera KMH:s utbildning och forskning.

Alla beslut fattade av UF-nämnden gällande kvalitetssäkring av KMH:s utbildning och forskning vilar i sin tur på Högskolelagenlänk till annan webbplats, Högskoleförordningenlänk till annan webbplats och European Standards and GuidelinesPDF. Alla dessa tre dokument kan sägas utgöra den legala plattform på vilken KMH:s utbildning och forskning vilar.

Vad är skillnaden mellan UFN och UFA?

Skillnaden mellan UFN (Utbildnings- och forskningsnämnden) och förvaltningsavdelningen UFA (Utbildnings- och forskningsavdelningen) är att UF-nämnden är det beslutande organet som enligt högskolelag och -högskoleförordning har ansvar för planering, organisering och kvalitet i utbildning och forskning. UFA är det administrativa stödet, där ärenden handläggs, utredningar görs och där tjänstemännen bidrar med kunskap om regelverken.

Riktlinjer för utbildningsplanering

Med detta sagt beslutas samtliga kurs- och utbildningsplaner av UF-nämnden. Rutiner för fastställande av kurs- och utbildningsplaner kan du läsa om i rutinen för handläggning av kurs- och utbildningsplanerPDF. Förslag på nya kurser och program skickas dock till UFA via e-post ufa@kmh.se för handläggning.

Inför inrättande av ny kurs eller nytt program gäller alltid att inrättandet ska motiveras utifrån tänkt målgrupp, resurser och arbetsmarknadens behov.

Rutiner för fristående kurser

För fristående kurser gäller handläggningsordningen ovan men det finns också särskilt beslutade principer för inrättande av fristående kurserPDF som ska följas. Dessa pronciper är:

 • Kvalificerad fort- och vidareutbildning inom ramen för musikfältet i sin helhet, inklusive musikpedagogik,
 • Kurser inom områden på musikfältet där ingen annan aktör kan ge kurser,
 • Spridning av kunskaper inom musikfältet till andra yrkeskategorier, än dem vi normalt vänder oss till, i form av fort- och vidareutbildning.
 • Öka förutsättningarna att bredda rekryteringsbasen till KMH.

Mallar för utbildnings- och kursplaner

Vid önskemål om inrättande av ny kurs, använd detta försättsblad,Word där motivering för kursens inrättande ska anges.

Lathund för kursplan med instruktionerPDF

Mall för kursplanWord  

Vid önskemål om revidering av befintlig kurs, använd detta försättsbladWord, där motivering för kursens revidering ska anges.

Mallar för kursguider

Sedan några år tillbaka arbetar vi med att introducera kursguider som ett sätt att synliggöra kursernas upplägg och innehåll,

 • dels för studenternas skull eftersom att det tydliggör krav och förväntningar på dem och gör det lättare för dem att planera sina studier, och
 • dels för lärarnas skull – förändringar mellan tillfällena då kursen går kan på ett enkelt sätt genomföras i kursguiden (tidigare krävdes förändring av hela kursplanen med tillhörande administration).

Kursguiden bygger alltså på kursplanen och ”ägs” av läraren. Kursguiden ska innehålla information om hur kursen är upplagd, vilka examinationsuppgifterna är och konkretisering av former för bedömning av prestationer, kurslitteratur och schema.

Det är kursansvarig lärare som ska skriva och stå för kursguiden – utifrån hur undervisning och examination kommer att läggas upp.

Mall för kursguideWord (glöm inte att ta bort rödmarkerade instruktioner).

Kursplaner och kursguider publiceras med fördel i kursens Moodle-rum. 

Mallar för kursvärderingsrapport

Mall för kursvärderingsrapport på svenskaWord

Mall för kursvärderingsrapport på engelskaWord

Kursvärderingsrapporten publiceras sedan som pdf (filnamn Kursvärderingsrapport.Kurskod-Tillfälleskod.pdf) i Moodlerummet Kursvärderingsrapporterlänk till annan webbplats. Akademichef har redigeringsrättighet och kan meddela UFA via ufa@kmh.se om fler behöver ha det.

Kompetenskriterier för handledare

För att säkerställa kvalitet i handledning av självständiga arbeten/examensarbeten vid KMH har UF-nämnden beslutat om kompetenskriterier för lärarePDF som anses vara viktiga för att få handleda självständiga arbeten på kandidat och masternivå:

 • Lektorskompetens på vetenskaplig grund (doktorsexamen) – för vetenskapliga självständiga arbeten, eller
 • Lektorskompetens på konstnärlig grund – för konstnärliga självständiga arbeten,
 • Handledare för konstnärliga självständiga arbeten ska ha skrivit något själv – t.ex. ett reflekterande arbete relaterat till egen konstnärlig verksamhet, forskningsuppgift eller liknande, eller
 • Antagen som doktorand,
 • Rekommendation om genomgången handledarutbildning,
 • Rekommendation om högskolepedagogisk kurs om minst 7,5 hp.

Relaterad kontakt