Utbildningsplanering

Det här är våra lokala riktlinjer och mallar kring administration och planering av utbildningar – kurser och program. Det mesta av materialet är resultat av UF-nämndens arbete.

Merparten av de mallar, rutiner och vägledande dokument som presenteras här är framtagna av Utbildnings- och forskningsnämnden, UF-nämnden. UF-nämndens huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra KMH:s utbildning och forskning. Arbetet inom nämnden utgår från högskolelagen, högskoleförordningen och European Standards and Guidelines.

Som en administrativ och strategisk stödfunktion för UF-nämnden och KMH:s akademier finns UFA, Utbildnings- och forskningsavdelningen.

UF-nämndens befogenheter och sammansättning

Om UFA

Riktlinjer och mallar

Program och kurser, reviderade och nya

Vi reviderar löpande KMH:s utbud av kurser och program, och inrättar ibland nya. Det är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar och kvalitetssäkring. Alla förändringar ska vara motiverade utifrån målgruppens behov, högskolans resurser och arbetsmarknadens behov.

Rutinerna för att fastställa reviderade och nya kursplaner och utbildningsplaner beskrivs i riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Pdf, 259.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Förslag på nya kurser och program skickar du till UFA via e-post ufa@kmh.se för handläggning. Det är UF-nämnden som fattar beslut om dem. 

Fristående kurser, reviderade och nya

För fristående kurser gäller samma rutiner för handläggning som för program och kurser. Utöver dem finns ett antal principer som motiverar att vi kan inrätta en ny fristående kurs:

  • Om kursen utgör kvalificerad fortbildning inom musikfältet i sin helhet, inklusive musikpedagogik.
  • Om kursen rör områden på musikfältet där ingen annan aktör kan ge kurser.
  • Om kursen sprider kunskaper inom musikfältet till andra yrkeskategorier, än dem vi normalt vänder oss till.
  • Om kursen ger ökad förutsättning att bredda rekryteringsbasen till KMH.

Principerna är beslutade av UF-nämnden.

Mallar för utbildnings- och kursplaner

Önskemål om revidering av befintlig kurs: utgå från försättsblad för revidering av kursplan Word, 70 kB, öppnas i nytt fönster.. Ange motivering för kursens revidering.

Önskemål om ny kurs: utgå från försättsblad för fastställande av kursplan Word, 50.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Ange motivering för kursens inrättande.

Lathund för kursplan med instruktioner Pdf, 284.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för kursplan Word, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutade kursplaner publiceras med fördel i kursens Moodle-rum, utöver här på Backstage. 

KMH Kursguider

Sedan några år tillbaka arbetar vi med kursguider för att synliggöra kursernas upplägg och innehåll. För studenterna ska kursguiden tydliggöra vilka krav och förväntningar som ställs på dem, och göra det lättare för dem att planera sina studier. För lärarnas del förenklar kursguiden möjlighet till förändringar mellan tillfällena då kursen ges – något som tidigare krävde förändring av hela kursplanen med tillhörande administration.

Kursguiden bygger på kursplanen och ”ägs” av läraren. Kursguiden ska innehålla information om hur kursen är upplagd, vilka examinationsuppgifterna är och konkretisering av former för bedömning av prestationer, kurslitteratur och schema.

Det är kursansvarig lärare som ska skriva och stå för kursguiden, utifrån hur undervisning och examination kommer att läggas upp.

Från och med läsåret 2020/21 skrivs och administreras kursguider via det webbaserade systemet KMH Kursguider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När kursguide publicerats kan den sedan nås direkt via kursens moodle-rum.

Mallar för kursvärderingsrapport

När kursvärdering är klar skrivs kursvärderingsrapport av akademin genom formulär i Netigate. Studierektorer delegerar processen och har åtkomst till institutionens formulär. Därefter publiceras resultaten av UFA i Moodlerummet Kursvärderingsrapporter Länk till annan webbplats..