Utbildningsplanering

Det här är våra lokala riktlinjer och mallar kring administration och planering av utbildningar – kurser och program. Det mesta av materialet är resultat av UF-nämndens arbete.

Merparten av de mallar, rutiner och vägledande dokument som presenteras här är beslutade av Utbildnings- och forskningsnämnden, UF-nämnden. UF-nämndens huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra och planera KMH:s utbildning och forskning. Arbetet inom nämnden utgår från den legala plattform för all utbildning och forskning, på KMH och andra högskolor, som består av högskolelagen, högskoleförordningen och European Standards and Guidelines.

UF-nämnden kallas ibland UFN, men ska inte förväxlas med UFA, Utbildnings- och forskningsavdelningen. UFA är en administrativ och strategisk stödfunktion för bland annat UF-nämnden.

UF-nämndens befogenheter och sammansättning

Om UFA

Riktlinjer och mallar

Kurser och program

Rutinerna för fastställande av kurs- och utbildningsplaner är likartade men skiljer sig på några punkter som beskrivs i den gällande handläggningsordningen. UF-nämnden fattar beslut om dem. Förslag på nya kurser och program skickar du till UFA via e-post ufa@kmh.se för handläggning.

Handläggningsordning kurs- och utbildningsplanerPDF

Att inrätta en ny kurs eller nytt program ska vara motiverat utifrån målgrupp, resurser och arbetsmarknadens behov.

Fristående kurser

För fristående kurser gäller samma handläggningsordning, men utöver den har UF-nämnden beslutat om ett antal principer som innebär att en ny fristående kurs kan inrättas när det rör sig om

  • kvalificerad fort- och vidareutbildning inom ramen för musikfältet i sin helhet, inklusive musikpedagogik.
  • kurser inom områden på musikfältet där ingen annan aktör kan ge kurser.
  • spridning av kunskaper inom musikfältet till andra yrkeskategorier, än dem vi normalt vänder oss till, i form av fort- och vidareutbildning.
  • ökad förutsättning att bredda rekryteringsbasen till KMH.

Mallar för utbildnings- och kursplaner

Önskemål om ny kurs: utgå från försättsblad för fastställande av kursplanWord. Ange motivering för kursens inrättande.

Önskemål om revidering av befintlig kurs: utgå från försättsblad för revidering av kursplanWord. Ange motivering för kursens revidering.

Lathund för kursplan med instruktionerPDF

Mall för kursplanWord

Beslutade kursplaner publiceras med fördel i kursens Moodle-rum. 

Mallar för kursguider

Sedan några år tillbaka arbetar vi med kursguider för att synliggöra kursernas upplägg och innehåll. För studenterna tydliggör kursguiden krav och förväntningar på dem och gör det lättare för dem att planera sina studier. För lärarnas del förenklar kursguiden möjlighet till förändringar mellan tillfällena då kursen går (tidigare krävdes förändring av hela kursplanen med tillhörande administration).

Kursguiden bygger på kursplanen och ”ägs” av läraren. Kursguiden ska innehålla information om hur kursen är upplagd, vilka examinationsuppgifterna är och konkretisering av former för bedömning av prestationer, kurslitteratur och schema.

Det är kursansvarig lärare som ska skriva och stå för kursguiden – utifrån hur undervisning och examination kommer att läggas upp.

Mall för kursguideWord. Kom ihåg att ta bort rödmarkerade instruktioner.

Färdiga kursguider publiceras med fördel i kursens Moodle-rum. 

Mallar för kursvärderingsrapport

Mall för kursvärderingsrapport på svenskaWord

Mall för kursvärderingsrapport på engelskaWord

Kursvärderingsrapporten publiceras sedan som pdf i Moodlerummet Kursvärderingsrapporterlänk till annan webbplats. Namnge filen enligt följande:

filnamn Kursvärderingsrapport.Kurskod-Tillfälleskod.pdf

Akademichef har redigeringsrättighet och kan meddela UFA via ufa@kmh.se om fler behöver ha det.