Utbildningsplanering

Det här är våra lokala riktlinjer och rutiner kring administration och planering av utbildningar – kurser och program.

Merparten av de mallar, rutiner och vägledande dokument som presenteras här är framtagna av Utbildnings- och forskningsnämnden. UF-nämndens huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra KMH:s utbildning och forskning. Arbetet inom nämnden utgår från högskolelagen, högskoleförordningen och European Standards and Guidelines.

UF-nämndens befogenheter och sammansättning

Som en administrativ och strategisk stödfunktion för UF-nämnden och KMH:s akademier finns avdelningen för utbildnings- och forskningstöd.

Rutiner

KMH utvecklar och förbättrar löpande sitt utbud av kurser och program. Det är en viktig del i kvalitetsarbetet. Alla förändringar ska vara motiverade utifrån högskolans resurser och målgruppens och samhällets behov.

På dessa sidor kan du läsa om hur alla formella delar av utbildningsplanering går till på KMH. Högskolan och dess utbildningar styrs av högskolelagen och högskoleförordningen. KMH har två inrättade huvudområden: musik och musikpedagogik. Innehåll och upplägg ska alltså följa en viss form och det finns hjälp att få, på dessa sidor eller via avdelningen för utbildnings- och forskningstöd.

Rutiner för att fastställa och revidera nya kursplaner och utbildningsplaner beskrivs i sin helhet i riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Pdf, 259.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Kurs- och utbildningsplaner som begrepp

I högskoleförordningen står det att all utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram (6 kap. 13 § HF).

För en kurs ska det finnas en kursplan där följande ska anges:

  • kursens nivå,
  • antal högskolepoäng,
  • mål,
  • krav på särskild behörighet,
  • formerna för bedömning av studenternas prestationer och
  • de övriga föreskrifter som behövs. (6 kap. 14–15 §§ HF)

För ett utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan där följande ska anges:

  • de kurser som programmet omfattar,
  • kraven på särskild behörighet och
  • de övriga föreskrifter som behövs. (6 kap. 16–17 §§ HF)

Alla utbildningsplaner ska innehålla de nationella lärandemål för respektive examen som anges i högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen. Utbildningsplanen kan även innehålla eventuella lokala lärandemål. Med lokala lärandemål menas de mål som KMH utarbetar och anser nödvändiga för just det programmet. Målen i utbildningsplanen ska sedan brytas ned och anges som lärandemål i de kursplaner som hör till programmet.

För både kursplaner och utbildningsplaner finns mallar i Wordprogrammet på din dator via Arkiv och Ny från Mall.

Huvudområde och fördjupningsområde

All utbildning på högskolor och universitet ges inom ett så kallat huvudområde. På KMH har vi två huvudområden: musik och musikpedagogik. Eftersom musik är ett brett ämne har vi även olika fördjupningsområden, de kan definieras av till exempel en genre eller en specifik professionsanknytning.

Huvudområde och fördjupningsområde

Ändra i utbildningsprogram eller kurs

KMH utvecklar och förbättrar löpande sitt utbud av kurser och program. Det är en viktig del i kvalitetsarbetet. Alla förändringar ska vara motiverade utifrån högskolans resurser och målgruppens och samhällets behov.

Hur du går till väga för att ändra i befintligt program eller kurs läser du mer om här:

Ändra i utbildningsprogram eller kurs

Ny kurs

Beslut om inrättande av nya kurser och fastställande av kursplaner fattas av UF-nämnden. Det är akademierna som bereder ärendena genom att ta fram utkast på kursplan, och tillhörande missiv.

Ny kurs

Nytt utbildningsprogram

Beslut om inrättande av nya program och fastställande av utbildningsplaner fattas av UF-nämnden. Det är akademierna som bereder ärendena genom att ta fram utkast på utbildningsplan med tillhörande kursplaner, och övrigt underlag.

Nytt utbildningsprogram

Kursguide

På KMH används kursguider som beskriver kursens innehåll och upplägg mer detaljerat än kursplanen. Kursguider skrivs i ett webbaserat system och publiceras i kursens rum på KMH:s lärplattform.

Kursguide

Tidplan och process för avveckling

Om ett utbildningsprogram eller kurs, av olika anledningar, inte längre ska ges kan det vara aktuellt att upphäva utbildningsplanen och/eller kursplanen. Detta är en process som tar tid då studenter som ännu inte avslutat sin utbildning ska informeras och få möjlighet att avsluta programmet eller kursen.

Process för avveckling

Relaterad kontakt