Ändra i utbildningsprogram eller kurs

Som ett led i kvalitetssäkringen av våra utbildningar behövs ibland utbildnings- och kursplaner uppdateras. Rutiner för detta beskrivs på denna sida.

Att ändra i en utbildnings- eller kursplan kallas att revidera den. Det är UF-nämnden som fattar beslut om revidering av utbildnings- och kursplaner. Beredning av dessa ärenden sker inom akademierna. Att bereda ett ärende innebär att ansvarig tar fram de underlag som krävs för att beslutande organ, i det här fallet UF-nämnden, ska kunna fatta ett välgrundat beslut i ärendet.

Revidering av utbildningsplan

Det är programrådet för respektive program som ansvarar för att utbildningsplanen hålls uppdaterad. En revidering av utbildningsplanen kan till exempel göras som en följd av resultaten av kursvärderingar, programuppföljning eller utvärdering av programmet. Programrådet bereder ärendet och skickar en beskrivning av vad revideringen avser och skälet till den föreslagna förändringen till avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd tillsammans med ett utkast till ny version av utbildningsplan samt uppdaterad målmatris. Akademichef ska godkänna förslaget innan det skickas in till avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd.

När en utbildningsplan revideras är det viktigt att se över om målmatrisen som är kopplad till programmet behöver uppdateras. Mall för målmatris finns att hämta hos avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd.

Mallar

Använd mallen för utbildningsplan som finns i ditt Wordprogram under Arkiv och Ny från mall. Det är viktigt att använda mallarna och inte ta ett gammalt dokument och döpa om. Mallarna är tillgänglighetsanpassade enligt gällande lagstiftning.

Tidplan

Beslut om revidering av utbildningsplan ska ske cirka tolv månader före programstart. Det innebär att program som startar under höstterminen måste beslutas senast i september året innan, vilket innebär att Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd behöver få in ändringsförslagen för handläggning i god tid innan de tolv månaderna. De kursplaner som påverkas av revideringen av utbildningsplanen ska vara förberedda för revidering vid samma tillfälle.

Revidering av kursplan

En kursplan kan revideras en gång per läsår och då kan all information ändras förutom nedanstående basinformation:

  • kursens benämning på svenska och på engelska,
  • kurskod,
  • poängantal,
  • utbildningsnivå,
  • planerad termin från vilken kursplanen börjar gälla,
  • förkunskapskrav,
  • huvudområde samt
  • kursens fördjupningsnivå,

Önskas en ändring av basinformationen krävs ett inrättande av ny kurs med ny kurskod, samt begäran om avveckling av befintlig kurs. Vid önskemål om revidering av kurs bör kursens senaste kursvärderingsrapport bifogas som underlag.

Ett undantag från denna riktlinje gäller vid smärre ändringar av särskild behörighet, då endast en revidering av kursplanen krävs. Detta gäller vid en sänkning av förkunskapskraven eller om en kurs som krävs som särskild behörighet har bytt kurskod eller vid tillägg av krav som inte innebär att kurs ändrar utbildningsnivå.

Revidering av en kursplan bereds inom akademierna av kursansvarig lärare, med stöd av programråd (för programkurser) alternativt akademins ledningsgrupp (för fristående kurser). Ett missiv, som bland annat innehåller en beskrivning av vad revideringen avser och skälet till den föreslagna förändringen skickas till Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd tillsammans med ett utkast till ny version av kursplanen. Missivet ska undertecknas av akademichefen innan det skickas till Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd.

Mallar

För ny version av kursplanen ska du använda mallen för kursplan som finns i ditt Wordprogram under Arkiv och Ny från mall. Det är viktigt att använda mallarna och inte ta ett gammalt dokument och döpa om. Mallarna är tillgänglighetsanpassade enligt gällande lagstiftning.

Tidplan

Kursplaner ska vara fastställda två månader innan och tillgängliga för studenterna senast en månad innan kursen eller programmet öppnar för anmälan. Detta gäller även vid revidering av kursplan.

För att säkerställa hög kvalitet i UF-nämndens arbete samt främja en god arbetsmiljö strävar UF-nämnden efter att arbeta långsiktigt och förutsägbart. Detta sker genom regelbundna möten mellan avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd och akademicheferna, där akademiernas ärenden anmäls och planeras in. Det är därför viktigt att ärendet för revidering av kursplan anmäls i god tid.

Beslutade kursplaner ska publiceras i kursens rum på KMH:s lärplattform av kursansvarig lärare, samt här på Backstage.

Relaterad kontakt