Visselblåsarfunktion

Här hittar du information om hur du kan rapportera eventuella missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Anmälan kan göras öppet eller anonymt av medarbetare och studenter vid KMH.

Vad är visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen är till för KMH:s medarbetare och studenter som gör iakttagelser om korruption eller andra allvarliga oegentligheter. Funktionen ska underlätta anmälan av missförhållanden som KMH annars inte skulle ha fått kännedom om.

KMH:s visselblåsarfunktion hanteras av en extern part, revisions- och rådgivningsföretaget KPMG. Du gör din anmälan via KPMGs rapporteringskanal för visselblåsning.

När ska man anmäla till visselblåsarfunktionen?

Anmälningar till visselblåsarfunktionen ska gälla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan röra iakttagelser kopplade till personer i organisationens ledning, personer som har rätt att fatta beslut om eller hantera organisationens medel, samt andra nyckelpersoner i organisationen.

Det kan handla om oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Visselblåsarfunktionen har till uppgift att endera själv hantera anmälan eller se till att den hamnar hos rätt mottagare inom KMH:s organisation. Beroende på vem anmälan avser kan följande personer vara mottagare av anmälan; styrelseordförande, rektor, högskoledirektör och personalchef. KPMG säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom KMH som berörs av rapporten.

En anmälan till visselblåsarfunktionen måste ske i god tro och får inte ske i syfte att misskreditera någon eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brottslig gärning.

Kan man anmäla anonymt?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras öppet eller anonymt av medarbetare och studenter vid KMH.

Det är viktigt att visselblåsarfunktionen har möjlighet att kontakta den som anmäler eftersom det under utredningens gång med stor sannolikhet kommer att finnas behov av kompletterande uppgifter. Av det skälet rekommenderas, oberoende av hur den inledande kontakten tas, att du som anmäler har tillgång till en e-postadress. Vill du vara anonym kan du skapa en tillfällig e-postadress som inte avslöjar din identitet.

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan bör innehålla en så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna gällande korruption eller oegentligheter består av.

  • Ange vem/vilka iakttagelsen gäller.
  • Eventuella underlag för iakttagelsen kan bifogas anmälan.
  • Kontaktuppgifter rekommenderas.

Så anmäler du

Skapa en rapport genom att fylla i formuläret på KPMGs rapporteringskanal för visselblåsning Länk till annan webbplats..

Det går även att lämna sin anmälan via telefonsvar på telefonnummer: 077-140 16 15.

Via KPMG:s rapporteringskanal eller telefonsvar kan du även begära att få rapportera vid ett fysiskt möte. Du kommer då att bli kontaktad inom sju dagar för att boka ett möte.

Det här händer efter att du lämnat en anmälan

Du kommer få en bekräftelse inom sju dagar på att informationen inkommit till KPMGs mottagarfunktion. Du får ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet i systemet.

KPMG gör en initial bedömning av ärendet. KMH:s förutbestämda kontaktperson får sedan ett meddelande om det nya ärendet från KPMG samt förslag på fortsatt hantering. KPMG säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom KMH som berörs av rapporten. KMH beslutar sedan om eventuella åtgärder.

KPMG återkopplar till dig inom tre månader avseende de åtgärder som har vidtagits vid uppföljningen av rapporten. Med uppföljning menas varje åtgärd som vidtagits för att bedöma riktigheten i de påståenden som lämnats i rapporten och, i förekommande fall, för att hantera de rapporterade missförhållandena.

Relaterad kontakt