Utvärdering av kurser och program

Alla kurser och program ska kontinuerligt utvärderas och följas upp. När, hur och av vem får du reda på här.

Kursvärderingar, uppföljning av utbildningsprogram och utvärdering av utbildningsprogram är centrala och viktiga delar i KMH:s kvalitetssystem.

Kursvärdering

Alla studenter som läser en kurs vid KMH ska ges möjlighet att svara på en kursvärdering. Sedan några år tillbaka genomföra KMH centralt organiserade kursvärderingar, systemet är under utveckling.

Kursvärdering

Programuppföljning

Med start läsåret 22/23 erbjuds alla studenter som läser ett program vid KMH att delta i en programuppföljning. Det ger studenterna möjlighet att lyfta sina erfarenheter av och synpunkter på programmet som helhet.

Programuppföljning

Utvärdering av utbildningsprogram

Alla program vid KMH ska utvärderas en gång vart sjätte år. Läsåret 22/23 görs en pilotomgång av utvärderingen i syfte att testa systemet och göra eventuella justeringar innan det införs i full skala.

Utvärdering av utbildningsprogram

Relaterad kontakt