Ny kurs

Beslut om inrättande av nya kurser och fastställande av kursplaner fattas av UF-nämnden enligt KMH:s arbetsordning. Beredning av beslutsförslagen sker inom akademierna.

Att bereda ett ärende innebär att ansvarig tar fram de underlag som krävs för att beslutande organ, i det här fallet UF-nämnden, ska kunna fatta ett välgrundat beslut i ärendet.

Vad underlaget ska innehålla

Följande information ska ingå i underlaget till UF-nämnden och tas fram inom akademierna:

 • kursens benämning på svenska och engelska,
 • utbildningsnivå,
 • antal högskolepoäng,
 • behörighetskrav,
 • beskrivning av syftet med att inrätta kursen,
 • kursens mål,
 • former för bedömning,
 • redogörelse för vilken målgrupp man vill nå och varför,
 • redogörelse för eventuella samband med andra kurser i det befintliga utbildningsutbudet och eventuell medverkan från andra institutioner,
 • redogörelse för om kursen ges som fristående kurs, valbar kurs eller ingår i ett program och i det senare fallet vilket program och när inom programmet som kursen ska ges.

Bilagor:

 • Utkast till kursplan enligt Mall för kursplan som hittas i ditt Wordprogram under Arkiv och Ny från mall.
 • Ifyllt Försättsblad – fastställande av kursplan som hittas i ditt Wordprogram under Arkiv och Ny från mall.

Särskilda krav för att starta ny fristående kurs

För fristående kurser gäller samma rutiner för handläggning som för programkurser. Utöver dem har UF-nämnden fattat beslut om ett antal principer som motiverar att en ny fristående kurs kan inrättas:

 • Om kursen utgör kvalificerad fortbildning inom musikfältet i sin helhet, inklusive musikpedagogik.
 • Om kursen rör områden på musikfältet där ingen annan aktör kan ge kurser.
 • Om kursen sprider kunskaper inom musikfältet till andra yrkeskategorier, än de vi normalt vänder oss till.
 • Om kursen ger ökad förutsättning att bredda rekryteringsbasen till KMH.

Tidplan

Kursplaner ska vara fastställda två månader innan och tillgängliga för studenterna senast en månad innan kursen eller programmet öppnar för anmälan. Detta gäller även vid revidering av befintlig kursplan.

För att säkerställa hög kvalitet i UF-nämndens arbete samt främja en god arbetsmiljö strävar UF-nämnden efter att arbeta långsiktigt och förutsägbart. Detta sker genom regelbundna möten mellan avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd och akademicheferna, där akademiernas ärenden anmäls och planeras in. Det är därför viktigt att ärendet för revidering av kursplan anmäls i god tid.

Varför allt detta?

För varje kurs ska det enligt högskoleförordningen finnas en kursplan. Kursplanen är så att säga studentens kontrakt med högskolan där det tydligt ska framgå vad kursen innehåller och vilka krav som ställs på studenten i form av lärandemål och examination.

Relaterad kontakt