Nytt utbildningsprogram

Beslut om inrättande av nya program och fastställande av utbildningsplaner fattas av UF-nämnden enligt KMH:s arbetsordning. Beredning av beslutsförslagen sker inom akademierna.

Att bereda ett ärende innebär att ansvarig tar fram de underlag som krävs för att beslutande organ, i det här fallet UF-nämnden, ska kunna fatta ett välgrundat beslut i ärendet.

Vad underlaget ska innehålla

Följande information ska ingå i underlaget till UF-nämnden och tas fram inom akademierna.

Benämning och uppgifter om examen

 • Utbildningsprogrammets benämning på svenska och engelska.
 • Uppgift om vilken examen/vilka examina som KMH har examenstillstånd för och som studenterna ska nå.
 • Uppgift om utbildningens huvudområde.

Ändamålsenlighet och avgränsning

 • Redogörelse för varför KMH ska ge programmet och hur det förhåller sig till KMH:s vision och strategiska plan.
 • Redogörelse för vilka av omvärldens behov av samhälls- och kunskapsutveckling programmet svarar mot (t.ex. arbetsmarknadens behov, internationalisering, hållbar utveckling eller andra relevanta samhälleliga behov).
 • Redogörelse för hur programmets innehåll och utformning förhåller sig till liknande utbildningar, vid KMH och externt.

Akademisk miljö och forskningsanknytning

 • Beskrivning av den akademiska miljön samt nationella och internationella nätverk.
 • Beskrivning av lärarkapacitet och lärarkompetens (befintliga lärare och lärarnas vetenskapliga/konstnärliga och pedagogiska kompetens).
 • Beskrivning av förutsättningar för eventuellt samarbete inom KMH och/eller andra institutioner.
 • Beskrivning av hur utbildning inom programmet förhåller sig till forskningen vid och utanför KMH.

Kvalitetssäkring och resurser

 • Beskrivning av hur det interna kvalitetsarbetet är organiserat, hur synpunkter från studenterna tas tillvara i kvalitetssäkringen inom programmet och hur jämställdhet beaktas i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
 • Beskrivning av behovet av lokaler och teknik samt andra produktionsresurser som krävs för programmet och hur det förhåller sig till de resurser som redan finns.
 • Beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna för programmet, och hur det förhåller sig till det befintliga anslaget.

Kommunikation och innehåll

 • Beskrivning av utbildningens tänkta målgrupp.
 • Beskrivning av vilka förkunskapskrav som ställs och hur urval ska ske.
 • Beskrivning av programmets innehåll, uppläggning, omfattning, och kurstakt.
 • Beskrivning av utbildningens forskningsanknytning samt hur den förbereder studenterna för studier på högre nivå.
 • Beskrivning hur utbildningen främjar internationalisering samt eventuella möjligheter till utbytesstudier (inresande/utresande).
 • Beskrivning av hur utbildningen förbereder studenterna för arbetslivet samt hur eventuell praktik organiseras.

Bilagor

 • Utkast till provbeskrivning.
 • Utkast till utbildningsplan enligt Mall för utbildningsplan. Utkastet ska innehålla en kurssammanställning som tydliggör: kurser som ingår i utbildningen, kurser som är obligatoriska respektive valbara, kurser som redan har en fastställd kursplan respektive kräver en ny kursplan, kurser som är programspecifika respektive samläses med andra program samt vilka kurser som kan ges som fristående kurs.
 • Målmatris (underlag finns att hämta hos avdelningen för utbildnings- och forskningstöd).

Tidplan

Beslut om ny utbildningsplan ska ske cirka tolv månader före programstart. Det innebär att program som startar under höstterminen måste beslutas senast i september året innan, vilket innebär att avdelningen för utbildnings- och forskningstöd behöver få in ändringsförslagen för handläggning i god tid innan de tolv månaderna. De kursplaner som hör till programmet ska vara förberedda för fastställande vid samma tillfälle.

Relaterad kontakt