Skrivstöd för utbildningsplan

Här får du hjälp med hur du kan skriva fram och uttrycka innehållet för varje rubrik i en utbildningsplan.

Mall för utbildningsplaner

Själva word-mallen för KMH:s utbildningsplaner hittar du i Office 365. Du öppnar Word-programmet på din dator och går till rubriken Arkiv och Ny från mall.

Exempel nedan är främst hämtade från KMH:s konstnärliga utbildningsprogram, då de är flest i antal, men innehållet gäller även lärarprogrammen.

Manual för utformning av utbildningsplaner

I varje utbildningsplan ingår ett antal fasta rubriker som du ska se till att fylla med innehåll. Här följer en manual för hur du kan uttrycka dig och vad som krävs under varje rubrik.

Programmets namn

Namnet ska alltid anges på både svenska och engelska. Hjälp med översättning får du av UFA. I namnet ska det framgå vilken examen programmet leder till, inom vilket huvudområde det ges och hur många högskolepoäng programmet består av, enligt följande exempel:

 • Konstnärligt kandidatprogram i musik, komposition med inriktning konstmusik, 180 högskolepoäng
  Bachelor’s Programme in Music, Composition with a specialization in Contemporary Music, 180 higher education credits

Antal högskolepoäng

Högskolepoäng förkortas hp. 1,5 hp motsvarar heltidsstudier under en arbetsvecka. Det akademiska läsåret består av två terminer om 20 veckor vardera. En termins heltidsstudier = 30 hp, ett års heltidsstudier = 60 hp. På KMH finns beslut av Utbildnings- och forskningsnämnden om att kurser inom de konstnärliga utbildningarna ska omfatta 5, 10 eller 15 hp.

Beslutsuppgifter

Anges i utbildningsplanen av Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd, AUF.

 • Programkod: Programkoden ska var unik för programmet och tillhandahålls av Ladok-ansvarig.
 • Utbildningsnivå som anger vilken nivå kursen befinner sig på: Grundnivå (krävs grundläggande behörighet, utbildningsprogram som leder till kandidatexamen), avancerad nivå (krävs kandidatexamen, utbildningsprogram som leder till magister- och masterexamen), forskarnivå (doktorandstudier. KMH har inte examensrätt på forskarnivå).
 • Huvudområde för examen: Anger inom vilket område programmet ges. Det finns två fastställda huvudområden på KMH: Musik och Musikpedagogik.
 • Beslutad av: Anger beslutande organ (UF-nämnden) och beslutsdatum.
 • Giltig fr.o.m.: Anger från vilken termin utbildningsplanen gäller.
 • Ändringsuppgifter: Här anges beslutande organ, beslutsdatum för revideringen och från vilken termin revideringen gäller.
 • Akademi: Anger inom vilken akademi programmet ges.

Behörighet och urval

För att bli antagen till ett program krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven (7 kap. 2 § HF). Grundläggande behörighet innebär oftast en högskoleförberedande examen från gymnasieskolan för tillträde till program på grundnivå och en kandidatexamen om 180 hp för kurser på avancerad nivå. För vidare information om vad som utgör grundläggande behörighet, se 7 kap. 5-6 §§ (grundnivå), 28-30 §§ (avancerad nivå) HF Länk till annan webbplats..

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen (7 kap. 8 & 31 §§ HF).

Uttrycks i utbildningsplanen exempelvis som: “Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov.”

Behörighetsformuleringar i utbildningsplanen tas fram i samråd mellan programansvarig och berörda handläggare på AUF.

Undervisningsspråk

Här anger du vilket/vilka språk undervisningen ska ske på. Någon av dessa formuleringar används på KMH i dagsläget:

 • Svenska,
 • Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma,
 • Engelska.

Hela utbildningen måste kunna ges helt på engelska för att internationella studenter ska kunna antas. Om utbildningen ges på engelska ska det återspeglas i behörigheten med särskilda språkkrav, t.ex. Engelska 6.

Syfte

Här anger du nyttan med att programmet erbjuds studenten och avsikten med att ge programmet, som i detta exempel från Konstnärligt kandidatprogram i musik, svensk folkmusik, 180 högskolepoäng:

"Programmet vilar på konstnärlig grund och utgår från den svenska folkmusikens tonspråk och traditioner och syftar till att ge en kompetensprofil som skapar förutsättningar för att verka som frilansande musiker inom folkmusikgenren med ett brett verksamhetsfält som solist och ensemblemusiker, dansmusiker, arrangör, kompositör, teatermusiker m.m. men också inom andra närliggande musikaliska genrer.

Strävan är att utbildningsprogrammet ska stimulera utveckling av den studerandes konstnärliga profil på högsta nivå, och ge gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som frilansande musiker. Programmet ger stora möjligheter till både bredd och fördjupning."

Praktisk och teoretisk grund

Här beskriver du programmets praktiska och teoretiska grund. Uttrycket härstammar från högskoleförordningens nationella mål för konstnärlig kandidatexamen. Som exempel ser du beskrivningen från Konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk musik, 180 högskolepoäng:

"Den teoretiska och praktiska grunden i utbildningen utgörs av den västerländska konstmusikens musikhistoria och musikteori, där olika kompositionstekniker och teoretiska paradigm utgör den teoretiska grunden för de konstnärligt gestaltande delarna i utbildningen. Här ingår också repertoarkännedom, teoretiska perspektiv på uppförandepraxis, relaterad till olika stilarter och instrumentgrupper beroende på studentens huvudinstrument.

Den praktiska grunden utgörs av studier fokuserade på det musikaliska hantverket såsom t.ex. gehör, interpretation i såväl solistiskt spel som i ensemble- och orkesterverksamhet.

Den praktiska grunden är relaterad till ovan beskrivna inslag i den teoretiska grunden för utbildningen. På detta sätt utgör den teoretiska, respektive den praktiska grunden varandras förutsättningar."

Innehåll

Under rubriken Innehåll anges på översiktlig nivå innehållet i programmet, ett exempel är det konstnärliga kandidatprogrammet i jazz:

"Inom det konstnärliga fördjupningsområdet jazz, som omfattar 110 högskolepoäng (hp), ingår instrumentala studier i huvudämnet samt ensemblespel, egna projekt och ett självständigt arbete om 15 hp.

Övriga kurser omfattar 40 hp och dessa innehåller musikteori (jazzgehör, jazzharmonilära/komposition, jazzarrangering, piano bruksspel), musikhistoria, arbetsmarknad/entreprenörskap och musikproduktion/digitala verktyg.

Utöver dessa kurser ges studenten en möjlighet till egen fördjupning eller breddning i form av valbara kurser om 30 hp (10 hp i åk 2, 20 hp i åk 3)."

Kurser inom programmet

Här fyller du i tabellen med de kurser som är tänkta att ingå i programmet. Tabellen ska innehålla kursnamn på svenska och engelska, kurskod som ges av Ladokansvarig på SAD samt antal hp.

Lärandemål

Här anger du de centrala kunskaper och färdigheter som du tycker att studenterna ska ha uppnått när de avslutar utbildningen. Du måste dock förhålla dig till de nationella lärandemålen för den utbildningsform som du har tänkt att utbildningsplanen ska gälla för, alltså konstnärligt kandidat- eller masterprogram eller lärarprogram. De nationella målen återfinns i högskoleförordningen. Lärandemålen delas upp i utbildningsplanen i olika rubriker (samma som i högskoleförordningen): Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. För exempel på formuleringar, se någon av våra beslutade utbildningsplaner.

Självständigt arbete

Här ska du ange inom vilket fördjupningsområde studenten ska göra det självständiga arbetet i samt vilket poängomfång det förväntas vara. För kandidatprogram är det självständiga arbetet alltid minst 15 hp, och för masterprogram minst 30 hp.

Ett exempel från kandidatprogrammet i jazz är: "För att erhålla konstnärlig kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom fördjupningsområdet jazz."

Examen

Här anger du den examen på svenska och engelska som studenten får efter avslutad utbildning tillsammans med en standardformulering enligt följande exempel:

"Konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp
Degree of Bachelor in Music, 180 credits

Studenter som genomgått utbildningsprogrammet med godkänt resultat kan efter ansökan få examen utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH."

Relaterad kontakt