Högskoleförvaltning och bibliotek

Vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) finns, jämte akademierna, högskolegemensamma funktioner i form av högskoleförvaltning och högskolebibliotek. Här finns korta beskrivningar av de organisatoriska enheterna inom KMH:s förvaltning och bibliotek, med länkar till mer information och översikt av medarbetare.

Högskoleförvaltningen stöder KMH:s ledning, akademier och utbildnings- och forskningsnämnd genom att säkerställa intern styrning och kontroll. Dess huvudsakliga ansvarsområden inkluderar administration som är nära kopplad till kärnverksamheten, samt att upprätthålla en effektiv administrativ miljö för IT, personal, ekonomi och annan service. Högskoleförvaltningen arbetar också med att utveckla system och säkerställa kvalitet för att uppnå lärosätets uppdrag, samt att följa de lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Högskolebiblioteket har delvis andra uppgifter, men då även biblioteket utgör en stödfunktion och det organisatoriskt sorterar under högskoledirektören, ingår även biblioteket i denna del av organisationen.

Högskoleförvaltning

Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi

Avdelningen består av enheterna Ledningsstöd och Ekonomi. Enheten för ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd till ledningen, arkiv, registratur samt planering, uppföljning och budget. Ekonomienheten ansvarar för redovisningsfrågor, fakturor, betalningar och resultatsammanställningar.

Blanketter och mallar

Information för anställda

Medarbetare:

Planeringschef Länk till annan webbplats.

Enheten för ledningsstöd Länk till annan webbplats.

Ekonomienheten Länk till annan webbplats.

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av KMH:s IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Avdelningen ansvarar även för KMH:s skalskydd, med larm, bevakning och passersystem.

Om IT på KMH

Passerkort och nycklar

Kopiering och utskrifter

Medarbetare:

IT-avdelningen Länk till annan webbplats.

Personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för anställningsfrågor, arbetsmiljö, kompetensutveckling och facklig samverkan.

Blanketter och mallar

Information för anställda

Medarbetare:

Personalchef Länk till annan webbplats.

Personalavdelningen Länk till annan webbplats.

Produktionsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift, underhåll, internservice samt utlåning av instrument och utrustning till KMH:s personal och studenter. Avdelningen ansvarar även för ljud, ljus och inspelning vid konserter och evenemang samt inspelning i studio. Supportdisk ingår också i Produktionsavdelningen.

Service för studenter och anställda

Instrument och utrustning

Rum, salar och studior

Konsert- och evenemangsproduktion

Medarbetare:

Produktionsavdelningen Länk till annan webbplats.

Samverkansavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för projektledning och marknadsföring av alla evenemang: konserter, festivaler, seminarieserier, med mera. Frågor kring kommunikation, marknadsföring, fundraising och alumnverksamhet ligger också här, liksom samverkan med företag, högskolor och lärosäten, nationellt och internationellt.

Konsert- och evenemangsproduktion

Medarbetare:

Samverkansavdelningen Länk till annan webbplats.

Serviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för vård, drift och underhåll av KMH:s lokaler och inventarier. Avdelningen ansvarar även för instrumentteknik med vård, renovering och stämning av instrument.

Instrument och utrustning

Medarbetare:

Serviceavdelningen Länk till annan webbplats.

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd

Avdelningen ansvarar för processerna kring antagning och examen, frågor om studieorganisation och om studenträtt. Studiesociala frågor och studenthälsa ligger också här, liksom stöd till studerande med funktionsnedsättning. Avdelningen hanterar även studie- och karriärvägledning, internationellt student- och personalutbyte, läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning.

Utöver de studentnära frågorna och processerna arbetar avdelningen med stöd för utbildningsstrategi och för högskolans pedagogiska utvecklingsarbete samt ansvarar för stödet till UF-nämnden. Avdelningen handlägger även frågor om forskning och ansvarar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete.

Utbildningsplanering

Kursplaner, kursguider med mera

Information för studenter

Blanketter och mallar

Lokalbokning

Medarbetare:

Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Länk till annan webbplats.

Högskolebibliotek

På högskolans bibliotek finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Biblioteket har också högskolans mest kompletta bestånd av uppsatser och examensarbeten skrivna på KMH, men även många från övriga musikhögskolor i landet.

bibliotek.kmh.se Länk till annan webbplats.

Bibliotekets personal

Relaterad kontakt