Hållbar högskola

Kungl. Musikhögskolan arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Till grund för KMH:s miljöarbete ligger de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling samt gällande miljölagstiftning.

FN:s globala mål

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra nödvändiga mål till år 2030:

 1. Att avskaffa extrem fattigdom
 2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 3. Att främja fred och rättvisa
 4. Att lösa klimatkrisen

globalamalen.se Länk till annan webbplats.

Konkreta åtgärder

För att främja hållbar utveckling på KMH ska vi

 • låta miljöhänsyn utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet och så långt som möjligt integreras i all verksamhet inom högskolans enheter
 • minska utsläpp av koldioxid genom att i så hög utsträckning som möjligt resa eller transportera föremål på det sätt som ger minst utsläpp
 • utveckla och installera teknik för resfria möten
 • köpa och använda utrustning med så låg energiförbrukning som möjligt
 • tillsammans med hyresvärden, Akademiska Hus AB, effektivisera energianvändningen i KMH:s lokaler
 • källsortera avfall
 • inte kassera förbrukningsvaror, inventarier och motsvarande om de kan användas på annat sätt eller på annan plats i verksamheten.

KMH:s riktlinjer för att främja hållbar utveckling Pdf, 67.2 kB.

Klimatramverket

KMH aktiva i Klimatramverket

Klimatramverket skapades på initiativ av KTH och Chalmers. Det lanserades i slutet av juni 2019 och har undertecknats av rektorerna för vart och ett av de 37 lärosäten som ingår. Tanken är att Klimatramverket ska genomsyra universitetens och högskolornas hela verksamhet.

Klimatramverket för universitet och högskolor Pdf, 519.4 kB.

SDSN logo

Medlem i SDSN Sustainable Development Solutions Network

SDSN är en global organisation som arbetar för hållbarhet på uppdrag av FN. KMH är medlem i den nordiska grenen och kommer att vara deltagare i ett stort nätverk av medlemmar som tampas med liknande frågeställningar om hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor inom universitets- och högskolevärlden.

Genom SDSN får medlemmarna tillgång till olika verktyg för att lära sig mer om de globala målen och för att mäta hur långt man kommit i sitt arbete. SDSN publicerar varje år en global hållbarhetsrapport där de presenterar hur olika regioner klarar sina hållbarhetsmål. De arrangerar också många webinarier och utbildningar.

Kontaktperson på KMH är Magnus Dyberg.

Libravoice – integration genom musik

Kungl. Musikhögskolans tidigare rektor Helena Wessman överlämnar ett certifikat till Kvarnbyskolans rektor Robert Staby som visar att skolan uppfyllt Libravoice modell för att utveckla sin musikundervisning.

Projektet Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer. Projektet arbetar också med att skapa möjligheter för integration genom musik. Kvarnbyskolan i Rinkeby blev första skola att certifieras i Libravoice-projektet.

Certifieringar:

2021 – Elinsborgsskolan i Tensta

2020 – Kvarnbyskolan i Rinkeby Länk till annan webbplats.


Relaterad kontakt