Johannes Landgren föreslås utses till tillförordnad rektor

Johannes Landgren, pro-rektor

Under sommaren har högskolestyrelsen fattat två beslut med anledning av att Helena Wessman lämnar sitt rektorsuppdrag i förtid.

Det första beslutet är att styrelsen föreslår att regeringen utser prorektor Johannes Landgren, professor, till tillförordnad rektor från 1 november 2023 till dess att ny ordinarie rektor utses.

– Det är min förvissning att KMH, med hjälp av alla professionella medarbetare, kommer att kunna anta nya utmaningar och utvecklas vidare. Tillsammans ska vi föra utbildning och forskning inom musikområdet vidare, säger Johannes Landgren.

Det andra beslutet som styrelsen fattat rör rekryteringsprocessen av en ny rektor. Högskolestyrelsens ordförande och viceordförande kommer att vara huvudansvariga för processen tillsammans med lärarrepresentant ur styrelsen samt en studentrepresentant.

Rekryteringsgruppen ges i uppdrag att utarbeta förslag till anställningsprofil för ny rektor. Anställda och studenter ska ges tillfälle att skriftligt inkomma med synpunkter på denna anställningsprofil. Ett slutgiltigt förslag på anställningsprofil tas sedan fram, förhandlas med fackliga organisationer och föreläggs slutligen styrelsen för beslut under hösten 2023.

En extern rekryteringsfirma kommer att upphandlas för att ta fram ett antal tänkbara kandidater. En hörandeförsamling kommer sedan att utses genom nomineringsförfarande för att höra slutkandidater. Efter fackliga förhandlingar lämnar rekryteringsgruppen sedan sitt förslag till högskolestyrelsen, som beslutar om förslag till regeringen. Regeringen ansvarar därefter för att utse KMH:s nya rektor.