Trädkronor

Foto: Casey Horner

Uppdaterade riktlinjer för miljöarbetet

Som ett led i KMH:s systematiska miljöarbete, har rektor fattat beslut om uppdaterade riktlinjer för vårt arbete med hållbar utveckling och miljö.

De senaste åren har flera projekt genomförts för att minska KMH:s miljöpåverkan. Till exempel installation av solceller och inköp av energieffektiva mixerbord. De kommande åren kommer fler projekt som bidrar till minskade utsläpp att identifieras och genomföras.

Den enskilt största utsläppsposten för KMH, utöver uppvärmning av lokalerna, utgörs av våra tjänsteresor. Målet är att KMH år 2045 ska vara klimatneutralt avseende tjänsteresor. Med 2019 som referens har följande delmål satts upp:

 • 2024 ska utsläppen från tjänsteresor ha minskat med 40 procent.
 • 2026 med 55 procent.
 • 2030 med 80 procent.

I riktlinjerna för KMH:s arbete lyfts ett antal konkreta åtgärder fram för att främja hållbar utveckling vid KMH. Det ska främst åstadkommas genom att

 • miljöhänsyn ska utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet och så
  långt som möjligt integreras i all verksamhet inom högskolans enheter
 • minska utsläpp av koldioxid genom att i så hög utsträckning som möjligt resa eller transportera föremål på det sätt som ger minst utsläpp
 • utveckla och installera teknik för resfria möten
 • köpa och använda utrustning med så lågt klimatavtryck som möjligt
 • vid upphandlingar ställa relevanta miljökrav och i möjligaste mån ha ett livscykelperspektiv i såväl upphandling som vid övriga inköp
 • tillsammans med hyresvärden, Akademiska Hus AB, effektivisera energianvändningen i KMH:s lokaler
 • källsortera avfall
 • inte kassera förbrukningsvaror, inventarier och motsvarande om de kan användas på annat sätt eller på annan plats i verksamheten.

Relaterad kontakt