Sångerska i profil med mikrofon i handen.

Foto: Per Kristiansen. Jazzstudent Miranda Pérez Hernvald

Årsredovisningen för 2023 är klar!

Läs om året som gått och ta del av statistik kring antal studenter, anställda, antagning och mycket annat.

Året som gick

2023 har präglats av orosmoln i form av ett spänt säkerhetsläge, krig, konflikthärdar och en stigande inflation. Säkerhetsfrågor har på ett tydligt sätt kommit högre upp på agendan. KMH:s säkerhetsrutiner och säkerhetssystem har setts över och kommunikationen kring detta har kommit än mer i fokus.

Orosmoln till följd av ett ansträngt ekonomiskt läge har blivit en alltmer påtaglig verklighet för KMH och en rad besparingsåtgärder har genomförts. Vakanta anställningar har inte tillsatts, nedskärningar i undervisning och administration har genomförts och lokaleffektiviseringsåtgärder har vidtagits i syfte att minska lokalkostnaderna.

Under året har förändringar skett inom KMH:s ledning då högskolans rektor sedan 2019, Helena Wessman, på egen begäran entledigades från och med den 1 november 2023. Tidigare prorektor, professor Johannes Landgren, tjänstgör från samma datum som tillförordnad rektor under den period som rekrytering av ny rektor genomförs och som tillförordnad prorektor tjänstgör professor Henrik Frisk. Under året har KMH med framgång även rekryterat en ny högskoledirektör, Kersti Hedqvist. Hon har välkomnats av organisationen och snabbt konkretiserat och genomfört en rad åtgärder.

Läs hela årsredovisningen här:

Årsredovisning 2023