Referat från rektorskollegium: Att lära av varandra

Undervisning i komposition av professor Karin Rehnkvist. Foto: Mira Åkerman

Nytt förslag till vision, viktiga redogörelser från flera lärare angående undervisningssituationen och vidareutveckling av densamma samt online-träning för att bibehålla god hälsa var programpunkter från septembers rektorskollegium på KMH.

”Musik för människan och framtidenär det nya förslaget till vision. Rektor Helena Wessman meddelade att man nästan är i mål med strategin och att förslaget nu är en ”kondenserad” version där de kortat ner vision och komprimerat alla mål respektive strategier för att uppnå dessa. Den 2 oktober ska styrelsen fastställa strategin.

Fokus på undervisningen på KMH

Undervisningen är temat för samtliga rektorskollegier läsåret 2020/2021. Helena hoppas att kollegiet ska kunna samtala om undervisningen på KMH på samma sätt som de har samtalat om strategin och forskningen. Hur arbetar KMH med undervisning och hur kan man vidareutveckla sig? Hur ser vi till att få ut mest kvalitet av det vi gör?

Efter det följde flera redogörelser hur man upplevt distansutbildningen och idéer för hur man kan vidareutveckla utbildningen. Många lyfte upp det viktiga med att lära av varandra.

Prorektor Johannes Landgren redogjorde för sin egen undervisning under corona, som stundtals varit tuff men också en fantastisk lärprocess. Den digitala undervisningen har gett honom möjlighet att komma med andra reflektioner och eftertanke och det har i sin tur gett en slags kvalitet han tidigare inte varit med om. Han tror att en kombination av den gamla undervisningen och den nya, digitala, kan vara fruktbar och spännande.

J-O Gullö, professor i musik och medieproduktion, tog vid för att reda ut begreppen kring högskolepedagogik och akademiskt ledarskap. När han själv gick högskolepedagogisk kurs var den en ögonöppnare och dörröppnare för hans fortsatta arbete i högskolan. Han var tvungen att omvärdera bilden att han hade där han trodde han hade koll på studenter och olika metoder – det är viktigt att komma ihåg att studenterna som kommer nu är annorlunda mot när man själv var student. Han tillade att det viktigaste med kursen är ”att man lär sig av varandra”.

Per-Henrik Holgersson, akademichef, stod för blicken utåt och informerade kollegiet om SUHF:s arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande, där han sitter med. Gruppen arbetar med en rapport och har så här långt identifierat behov av en expertgrupp för högskolepedagogik och lärande – det finns en vilja om att göra utbildningen så bra som möjligt och att utveckla den. Rapporten ska färdigställas innan årets slut och Per-Henrik avslutade med att göra reklam för NU-konferensen som ges vartannat år och denna gång i oktober med temat hållbart lärande.

Hans Gardemar, lektor i musik och mediaproduktion, redogjorde för sin undervisning enskilt och i grupp i produktion. På MoM har de varit förskonade under corona i och med att stor del av undervisningen redan fungerar bra digitalt. Hans tycker vidare lärarens roll har förändrats under corona och att det just nu handlar mycket om att inge hopp – ett slags mentorskap. Om KMH ska vara i framkant när det gäller undervisning borde alla genomlysa sig själva och byta erfarenheter med varandra samt gå kurser m.m.

Mats Widlund, professor i piano, informerade om sin undervisning i piano vid Edsbergs slott.
Viktigt, tror Mats, när det gäller utveckling av undervisningen är att ha tid för eget konstnärligt utvecklingsarbete och också tid för studenterna.

Björg Ollén, adjunkt blockflöjtsmetodik, redogjorde för sin undervisning och den seminarieserie som handlar om hur man utvecklar sig för att bli en god lärare. Angående hur undervisningen kan utvecklas – ”Öppna dörrarna till varandra!”. Björg tror på att auskultera varandras undervisning (även för studenter) och t.ex. att lyssna på andra lärare med närliggande eller samma instrument men i en annan genre.

Olof Misgeld, lektor musikteori med inriktning svensk folkmusik, tog vid och redogjorde för sin undervisning och uppmärksammade bl.a. kursen Spel och dans och skärningspunkten mellan muntlig tradition och att arbeta med gehörsmetoder.
Gällande vidareutveckling – Olof själv har förmånen att kunna göra doktorandstudier på halvtid inom tjänsten där har han fått möjlighet att utveckla egna frågeställningar samt prova på olika metoder. Detta har hjälpt honom att inte fastna i gamla hjulspår. Hans medskick är att möjliggöra för fler att kunna forska på olika sätt inom tjänsten.

Gabriella Sjöström, adjunkt liturgiskt orgelspel. När det gäller utveckling av undervisning tror Gabriella att det bl.a. är viktigt att stämma av kursinnehåll med varandra för att på så sätt få en helhetsbild om vad studenterna kommer att få möta under sin utbildning.

Annika Falthin, lektor musikpedagogik, redogjorde för sin undervisning och tycker det är särskilt roligt att hon möter både studenter under sitt första år samt sista år och att se den enorma resa studenterna gör (och som det också blir för henne). Det är viktigt att studenterna blir reflekterande personer och medvetna om traditioner men där de tar med sig det goda samt hela tiden ifrågasätter.
När det gäller utveckling av undervisningen tror Annika att man inte ska ta saker och ting förgivet och att man ständigt ska vara nyfiken – titta på vad som sker hos studenterna samt vad kollegorna sysslar med.
Ett medskick Annika också ville göra är att hon tycker att det är problematiskt att det är förbestämt vad som får ske i de olika salarna och rummen på KMH – rummet sätter gränser. ”Slå ut väggar!”.

Jakob Koranyi, lektor i cello, beskrev sin undervisning på Edsbergs slott och uppmuntrar studenterna att använda sig varandra som resurs då det kan var svårt att be någon om hjälp. På detta sätt tror han också att de kan utvecklas och han tycker också att lärarna bör arbeta på detta vis.
Jakob har också gått högskolepedagogisk kurs och hade ett stort utbyte under den, särskilt när det gällde auskulteringsövningen. Han tror man kan ha olika ingångar när det gäller auskultering och ser gärna att det kan ingå i lärarnas kompetensutveckling (att auskultera resp. bli auskulterad). Jakob tror också mycket på att ha direkta, digitala uppkopplingar till andra universitet/högskolor runt om i världen – masterclasses m.m.

Status för ridhusprojektet

Högskoleledningen m.fl. berörda håller på att se över hur KMH ska nyttja ridhuset. Arbete som återstår är att se över allt det material som har tagits fram, bl.a. kalkyler. Rektor planerar vidare att bjuda in all personal till ett möte om ridhuset om ett par veckor.

Online-träning för anställda


Christine Löfgren kommer att hålla i online-träning för alla anställda i Zoom på måndagar och onsdagar kl. 12.30. Träningen håller på i 20 min och de återstående 10 min är avsedda för eventuella frågor.

Höstens alla rektorskollegium kommer hållas digitalt.

Relaterad kontakt