Studenterna är centrala i KMH:s verksamhet.

Strategin förfinas för att bli ett bättre stöd för verksamheten

KMH:s omfattande strategi kommer att få en översyn under våren. Målet är att förtydliga prioriteringarna och göra det möjligt för alla på KMH att arbeta strategiskt mot gemensamma mål.

KMH:s strategi för 2021-2026 ska vara ett stöd i arbetet och tydligt visa på vad högskolan behöver prioritera för att möta förväntningar, behov och utmaningar. Strategin har visat sig vara allt för omfattande för att ge en tydlig riktning. Caroline Pierrou har anställts för att hjälpa till med KMH:s strategi under våren. Strategin ska ses över för att bli ett bättre stöd i verksamheten.

Så kommer arbetet gå till

I arbetet kommer kärnverksamheten och ekonomiska förutsättningar vara grunden. För att hitta rätt strategiska prioriteringar genomförs

 • intervjuer med medarbetare från olika delar av organisationen
 • samtal med nyckelpersoner om vilka områden som är viktigast.

I nästa steg kommer ett antal områden att väljas ut. Dessa områden kommer undersökas närmare bland annat genom

 • omvärldsspaningar
 • sammanställning av fakta och data
 • workshops och utforskande möten med nyckelpersoner från samtliga akademier, förvaltning, ledning och studentrepresentanter.

Ökat fokus på det som är viktigast

Planen är att komma fram till ett fåtal konkreta prioriteringar med en tydlig och genomförbar handlingsplan. Prioriteringarna ska bygga på de insikter som finns i organisationen och hos ledningen samt med inspel från studenter. Målet är ett ökat fokus på det som är viktigast för KMH under de närmsta åren.

Tidplan

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Aktivitet

Februari

 • intervjuer med medarbetare från olika delar av organisationen
 • avstämning av nuläge.

Mars

 • analys och intervjuer
 • val av inriktningar för strategiska prioriteringar
 • sammanställning av fakta och data.

April

 • omvärldsspaningar
 • workshops med nyckelpersoner från samtliga akademier, förvaltning, ledning och studentrepresentanter.

Maj

 • Förslag på prioriteringar inom strategin presenteras för ledningsrådet tillsammans med en konsekvensanalys.

Juni

 • Styrelsen beslutar om eventuella uppdateringar av strategin.

Hösten 2024

 • Tillsammans arbetar vi vidare med ett ökat fokus på det som är strategiskt viktigt för KMH.

 

Beslutad strategi för 2021-2026

Vi arbetar systematiskt för att möta förväntningar, hantera utmaningar och för att nå uppsatta mål genom att årligen planera, genomföra, utvärdera och förbättra vår verksamhet. Tillsammans har vi enats om att under kommande strategiperiod lägga vår kraft och vårt fokus på fyra strategier.

1. Stärka våra utbildningar genom ökad samverkan inom KMH

Detta innebär att vi ska

 • främja och utveckla konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig excellens inom KMH.
 • utveckla musiker- och musiklärarrollerna för framtidens musikliv och skolvärld.
 • stärka våra lärarutbildningar och pedagogiska fortbildningar.

2. Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på ett sätt som genomsyrar all verksamhet

Detta innebär att vi ska

 • kontinuerligt se över utbildningsutbudet.
 • skapa en jämlik miljö utan klyftor och informella hierarkier.
 • stärka banden mellan konstnärlig praktik och forskning.

3. Skapa förutsättningar för att ansöka om examensrätt på forskarnivå

Detta innebär att vi ska

 • stärka forskningsmiljön vid KMH.
 • stärka forskningsanknytningen inom utbildningarna.

4. Bidra till samhällets sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet

Detta innebär att vi ska

 • stärka musikens position i samhället.
 • stärka musikundervisningens position i samhället.
 • agera i enlighet med Klimatramverket och Agenda 2030.

Läs om KMH:s vision och strategi

Relaterad kontakt