Studera med funktionsnedsättning

Alla studenter på KMH har rätt att studera på lika villkor, och att få samma möjligheter att uppnå goda studieresultat. Studenter med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd.

Varaktig funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir till ett hinder för dig i studierna kan du få stöd under din studietid på KMH. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

I lagen definieras funktionsnedsättning som ”varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.”

Tillfällig skada eller funktionsnedsättning

Om du har en tillfällig skada eller tillfällig funktionsnedsättning, omfattas du inte av det stöd som beskrivs här. Kontakta din institution för frågor om tillfälligt stöd.

Ansök om stöd i god tid

För att få tillgång till det riktade pedagogiska stödet behöver du ta kontakt med samordnaren för stödet, Birgitta Olsson. Ju tidigare vi får kunskap om dina särskilda behov, desto bättre blir möjligheterna för oss att tillsammans med dig utforma ett adekvat stöd.

Kontakta samordnaren

Ni bokar in ett möte där ni tillsammans går igenom din studiesituation och det stöd som kan bli aktuellt för dig. Till mötet ska du ha med dig intyg från en läkare, psykolog, audionom, logoped eller motsvarande, som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

Olika former av stöd

Anteckningsstöd

Om du p g a din funktionsnedsättning upplever att det är svårt att anteckna och lyssna samtidigt under föreläsningar och lektioner kan du få anteckningsstöd. Detta innebär att det är en kurskamrat som delar med sig av sina egna anteckningar efteråt. Det ersätter inte närvaro och du får därför endast anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar. Den kurskamrat som hjälper till som anteckningsstöd får en ersättning från KMH.

Handledning

Om du upplever att det är svårt att planera och strukturera studierna dvs. hitta en bra studieteknik, kan du få träffa en handledare/mentor som hjälper dig att få en överblick över dina studier

Talböcker

För dig med läsnedsättning finns det talböcker att tillgå genom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och katalogen Legimus. På biblioteket kan du få hjälp av en bibliotekarie med att få ett konto och därmed själv se vad som finns inläst. Obligatorisk kurslitteratur som inte finns inläst beställer biblioteket inläsning av på din begäran, men du bör vara ute i god tid då det kan ta 2-3 månader för att få en bok inläst.

Du behöver inte ha ett intyg för att få hjälp med talböcker.

MTM har även E-textböcker för dig som har en synnedsättning samt punktskriftsböcker.

TorTalk

TorTalk är ett talsyntesprogram som läser upp text på din dator från webbsidor och ordbehandlingsprogram, men även text på inskannade bilder. Programmet passar bra till att läsa upp kortare artiklar och andra texter som inte finns i Legimus.

Alla datorer i biblioteket och i datorsalarna har TorTalk installerat.

Dyslexi

På skolan finns en handledare med specialkompetens inom dyslexi. Här kan du få du hjälp med tips och strategier som underlättar i dina studier.

Individuell studietakt

Om du har behov av en lägre studietakt kan en individuell studieplan utformas, tillsammans med studierektor eller studievägledare.

Anpassad examination

Du kan få möjlighet till exempelvis förlängd tid eller muntlig tentamen, sitta enskilt eller i mindre grupp. Vilken anpassning som är möjlig på en kurs beslutas av examinatorn på din kurs.

Relaterad kontakt