Torbjörn Gulz vid flygel. Foto: Garry Corbett

Foto: Garry Corbett

Torbjörn Gulz

Torbjörn Gulz undersöker hur improvisationsstrategier ser ut för jazzmusiker, till exempel vad gäller ton, rytm och klangfärg.

Projekttitel: Improvisationsstrategier för jazzmusiker
Forskarutbildningsämne: Medieteknik
Huvudhandledare: Prof. Anders Friberg, KTH
Bihandledare: André Holzapfel, KTH och prof. Joakim Milder, KMH
Antagen vid:
KTH
Projektperiod: 2017-2025

Avhandlingens syfte

Syftet med arbetet är att beskriva en del av den musikaliska verklighet som finns bakom notationssystem och allmänna musikteorimodeller, med tillgängliga tekniska verktyg i kombination med djupintervjuer.

Arbetets metod

I första hand läggs stor vikt vid att undersöka rytmiska förhållanden inom musikalisk kommunikation, i form av mikrorytmik som inte kan beskrivas i en standardnotation. Den mikrorytmiska analysen är också central för arbetets fokus på improvisation där ett snabbt svar på förändrade förhållanden i form av harmoniska eller rytmiska processer ligger i fokus.

I detta sammanhang kommer arbetet också att utvidga tillämpningen av termen "Storytelling in Jazz", från att beskriva när en solist berättar en historia till en publik för att beskriva den kollektiva konversationen i jazz, och specifikt behandla hur historien förändrar riktning när förhållandena förändras.

Arbetets avgränsning när det gäller att definiera föremålet för utredning görs vidare för att säkerställa en hög konstnärlig nivå.

Improvisation är komplicerat att undersöka, jazz improvisation ligger i ett brett område där vissa av fälten bygger på definierade musikaliska språkkunskaper i kombination med kommunikativa färdigheter. Det personliga uttrycket har alltid varit och kommer alltid att vara en grund för den musikaliska representationen. Målet är att beskriva kommunikationen så detaljerat som möjligt baserat på befintlig mätning och att analysera dessa processer i kombination med mer direktanalys baserad på jazzteori.

Det är också grundläggande att processen, liksom vid annan konstnärlig forskning, är en integrerad del av arbetet, för att möjliggöra initierad uppföljning av händelserna som uppträder både i situationer av spel/prestation samt i djupintervjuer.

Om doktoranden

Torbjörn Gulz är verksam som jazzpianist sedan början av 1990-talet. På KMH är han lektor i jazzteori och piano. Han har varit medlem i ett flertal grupper i Stockholms musikliv:

  • Fredrik Ljungkvist Kvartett,
  • Fredrik Norén Band,
  • Jeanette Lindström Quintet,
  • Magnus Broo Quartet,
  • Jonas Kullhammar Quartet,
  • Krister Andersson Quartet,
  • Horncraft,
  • Torbjörn Gulz trio,
  • Bengt Andersson Quartet.

Han medverkar på ett 30-tal skivor varav en i eget namn och har turnerat i ett 20-tal länder.

År 2001 utkom hans bok i jazzarrangering vilken används bland annat på musikhögskolor och folkhögskolor runt om i Sverige. Torbjörn har också en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola.

Relaterad kontakt