Pliktexemplar, E-plikt

Ett exemplar av allt som publiceras inom offentlig sektor ska levereras till KB, Kungl. Biblioteket. Leveransplikten gäller även alla elektroniska publikationer, inklusive till exempel film- och ljudfiler. Det mesta som produceras på KMH levereras via DiVA, men det finns undantag som behöver e-pliktföras separat.

Avhandlingar, uppsatser och självständiga arbeten levereras automatiskt, när studenten eller forskaren själv registrerar sitt arbete i DiVA. KMH:s övriga myndighetspublikationer produceras och levereras i allmänhet av Samverkansavdelningen.

E-pliktens omfattning

Det förekommer att digitala KMH-publikationer produceras av enskilda institutioner, avdelningar eller projekt för publicering via kmh.se eller i andra digitala kanaler. Det kan gälla, egna presentationsmaterial, konferens- eller festivalprogram och liknande.

Publikationer som omfattas är i första hand:

  • material som gjorts tillgängligt för allmänheten i Sverige.
  • material som är avgränsat och kan levereras i form av en samlad fil, dock inte databaser eller programvara.

Protokoll, interna utredningar och andra rent interna dokument omfattas ej.

Chefens ansvar

Chefer på akademier och avdelningar ska informera sina medarbetare om e-plikten. De ansvarar även för att säkerställa att det finns rutiner för hur egenpublicerat material ska rapporteras och överlämnas till Samverkansavdelningen, för vidare leverans till KB.

Relaterad kontakt