Ansökan steg för steg, Erasmus+ och bilaterala avtal

Utbytesplatserna inom Erasmus+ och bilaterala avtal utlyses en gång per år, oftast i december, inför nästkommande läsår. Stegen i ansökan beskrivs nedan.

1: Kontrollera grundvillkoren

Börja med att kontrollera att du uppfyller grundvillkoren. Som student vid KMH ska du:

 • Ha läst minst ett år, 60 hp, innan utbytesstudierna börjar.
 • Vara registrerad på utbildningsprogram vid KMH med syfte att ta examen.
 • Studera på heltid under utbytet.
 • Vara borta i minst 1 termin och max 1 akademiskt år (absolut max är 12 månader) per utbildningsnivå.
 • Inte redan ha varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå (kandidat, master eller magister) så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader.
 • Inte samtidigt ta emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet.
 • Kontrollera med studierektor att terminen eller året du ansöker om utbyte passar för ditt program.

2: Välj lärosäte

Utgå från listan över de lärosäten vi har avtal med, se nedan. Du får göra tre val i din ansökan.

Kontrollera följande innan du väljer:

 • att lärosätet/lärosätena finns med på listan.
 • att de har kurser på rätt nivå, så att studierna kan tillgodoräknas dig vid examen på KMH.
 • att du uppfyller behörighetskraven på de kurser du avser att läsa.
 • att du uppfyller eventuella språkkrav.

Aktuella lärosäten och avtal

3: Ansök om nominering

Första steget i din ansökan är att fylla i ett formulär, där du anger vilka lärosäten och kurser du är intresserad av. Du kan ansöka om nominering till max 3 destinationer.

Ansökan om nominering till utbytesstudier läsåret 2024/2025 är stängd.

4: Besked om nominering

Internationella koordinatorn på Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd går igenom alla ansökningar. Därefter lämnas ansökningarna tillsammans med Ladok-utdrag till studierektor på respektive institution. Studierektor prövar om utbytesstudier är möjliga att genomföra och om det passar i din utbildning.

Alla som har sökt får besked om de har nominerats eller ej.

KMH beslutar om du som student kan nomineras till utbytesstudier. Efter nominering måste studenten även ansöka till de lärosäten denne är nominerad till. Det är mottagande lärosäte som beslutar om antagning till utbytet.

5: Ansökan om utbytesstudier

De nominerade studenter som vill gå vidare kontaktas av den internationella koordinatorn, som hjälper dig vidare i ansökningsprocessen och eventuell kontakt med det mottagande lärosätet.

6: Antagningsbesked

Det är alltid det mottagande lärosätet som fattar beslut om antagning. Beskedet om antagning får du vanligen av det mottagande lärosätet och du förväntas tacka ja eller nej till erbjudandet om antagning.

Relaterad kontakt