Villkor i samband med fotografering och inspelning

I samband med fotografering, film- och ljudinspelning på KMH gäller följande villkor.

  • Vid fotografering och filmning som kräver avtal ska avtalet (som omfattar syfte, avgifter och övriga överenskomna villkor) vara undertecknat av båda parter innan fotografering eller filmning påbörjas.
  • Tillstånd, och i förekommande fall avtal, gäller endast den part, det syfte/de syften och det tillfälle/de tillfällen som uppgivits i ansökan. Vid förändringar och tillägg måste ny ansökan göras. Tillstånd och avtal kan inte överlåtas till annan part.
  • Ljudinspelning får endast hanteras av KMH:s utsedda personal, om inte annat överenskommits.
  • Vid publicering och andra former av tillgängliggörande ska det tydligt framgå att ljud, bilder och/eller film skildrar miljöer och aktiviteter på KMH, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
  • Om fotograf från KMH har anlitats måste namnet på fotografen anges.
  • KMH förbehåller sig rätten att lämna ofullständig ansökan utan åtgärd om avsändaren inte rimligt enkelt kan kontaktas för komplettering.

Relaterad kontakt