Kvalitetssäkring

KMH:s kvalitetssäkring ska vara systematiserad och utgörs av mål- och styrdokument och deras tillämpning samt intern kommunikation. Intern kommunikation kring kvalitetssäkringen sker via möten och information på KMH:s webbplats.

Under 2020 granskades KMH:s arbete med att säkerställa hög kvalitet i våra utbildningar. Granskningen görs av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Resultatet av granskningen visar på att delar i KMH:s kvalitetssäkringsmodell behöver utvecklas. Detta arbete pågår och beräknas vara klart under hösten 2022.

Beskrivning av KMH:s kvalitetssäkringsmodell

Arbetet med mål- och styrdokument, tillämpningen av dessa på KMH:s verksamhet och kommunikation kring mål- och styrdokumentens existens och tillämpning är cykliskt (dvs. återkommande och kontinuerligt). Detta innebär att man upprepande inom KMH arbetar med och kommunicerar kring planering, genomförande, utvärdering och justering av det som mål- och styrdokumenten berör.

Planera, göra, utvärdera och justera. Bild: Jesper Tullback

Verksamhetsplaner och läsårsplaner är exempel på verktyg för vår planering. Göra-fasen består av att vi genomför terminerna och det arbete som planerats, dels inom våra organisatoriska enheter och dels inom verksamhetens övriga organ, som till exempel Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden).

För att utvärdera det vi genomför använder vi verktyg som kursvärderingssystemet, enkäten till nyantagna studenter, alumnundersökningen och Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar. Våra cykler för utvärdering löper i takt med VP-processen (årligen), visions- och strategiarbetet (vart tredje år) samt UKÄ:s kvalitetsutvärdering (vart sjätte år). Vi justerar de styrande dokumenten i enlighet med de förbättringsförslag för kvalitetshöjning som arbetas fram inom utvärderingsfaserna.

KMH:s måldokument

KMH:s måldokument utgörs först och främst av en flerårig vision och strategi för 12 utpekade verksamhetsområden, långsiktiga planer för dessa områden, ettåriga verksamhetsplaner för de olika organisatoriska delarna av högskolan, men även av utbildningsplaner och kursplaner, som ska tillförsäkra att målen för KMH:s utbildningar uppnås.

KMH:s styrdokument delas in i tre kategorier:

 • ordningar som fastställs av högskolestyrelsen,
 • riktlinjer fastställda av rektor, högskoledirektör eller utbildnings- och forskningsnämnd,
 • rutinbeskrivningar och checklistor som fastställs av andra delar av högskolan som stöd för systematik och kvalitetssäkring.

Syftet med KMH:s styrdokument är att högskolans verksamhet ska uppfylla gällande lagar och förordningar, samt tillvarata likabehandling och den enskildes rättssäkerhet.

Andra externa styrdokument påverkar också arbetet, som lagar, förordningar och regleringsbrev, samt föreskrifter från bland annat Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

ESG viktig utgångspunkt

En viktig utgångspunkt för kvalitetssäkringssystemet är European Standards and Guidelines, ESG Länk till annan webbplats. som utgör en gemensam referensram för kvalitetssäkring för högre utbildning i Europa.

Riktlinjer för kvalitetssäkring

KMH:s riktlinjer för vår kvalitetssäkring har sammanfattats i elva punkter:

 • KMH ska säkerställa att hela högskolan arbetar med rätt saker och att rätt saker utförs på rätt sätt.
 • KMH:s kvalitetssäkringssystem ska på ett lättförståeligt sätt kommuniceras såväl internt som externt.
 • KMH:s interna arbete med kvalitetssäkring ska harmoniera med ESG.
 • KMH ska ha tydliga processbeskrivningar för inrättande och avveckling av utbildningar.
 • KMH ska erbjuda studenterna att ta aktiv del i lärandeprocesserna.
 • KMH ska säkerställa att studenternas väg genom högskolan har ett rättssäkert upprättat internt regelverk.
 • KMH ska säkerställa att högskolan har rätt kompetens för sitt uppdrag.
 • KMH ska säkerställa att läranderesurser och studentstöd är ändamålsenligt och lättillgängligt utformat.
 • KMH ska säkerställa att adekvat underlag för välgrundat beslutsfattande finns tillgängligt.
 • KMH ska säkerställa att korrekt information kommuniceras och uppdateras.
 • KMH ska säkerställa att fastställt utbildningsutbud genomgår systematisk utvärdering.


Kommunikation via möten

Kommunikation kring planering, genomförande, utvärdering och justering av fastställda mål är den andra huvudkomponenten i KMH:s kvalitetssäkringssystem och sker dels på KMH:s webbplats och vid KMH:s interna möten, som kan ha olika karaktär:

 • informations- och diskussionsmöten
 • beredande/rådgivande möten
 • beslutande möten

Under mötena har medarbetare och studentrepresentanter möjlighet att diskutera frågor och återkoppla till beslutsfattare eller beredande/rådgivande instans. På så vis deltar de i utvärderingsdelen kontinuerligt i den cykliska kvalitetssäkringen.

Informations- och diskussionsmöten

Möten av informations- och diskussionskaraktär har som syfte att sprida information inom organisationen, kvalitetssäkra innehållet i en tänkt åtgärd och att utvärdera genomförda åtgärder. Förslag till förbättringar ska sedan tas vidare till beredande/rådgivande möten och/eller till ett beslutande möte, så att förslag till beslut kan justeras och en förbättring genomföras.

Rektor anordnar rektors kollegium.

På akademinivå anordnas:

 • akademimöten
 • institutionsmöten
 • möten för konstnärliga och vetenskapliga företrädare
 • möten för studierektorskollegiet
 • möten för arbetslag
 • möten för orkesterråd
 • möten för ämnesgrupper
 • möten för programråd.

Inom verksamhetsstödet finns:

 • förvaltningsmöten
 • avdelningsmöten
 • möten mellan förvaltning och olika delar av akademin (till exempel Studieadministrativa avdelningens möten med studierektorerna).

Beredande/rådgivande möten

Med beredande och rådgivande möten avses de möten där ärenden diskuteras och bereds inför beslut.

Möten inom rektors beslutsområde:

 • rektors ledningsråd
 • lärarförslagsnämnden
 • arbetsmiljökommittén
 • centrala samverkansgruppen med personalorganisationerna
 • jämlikhetsgruppen.

Möten inom Utbildnings- och forskningsnämndens beslutsområde:

 • arbetsmöten
 • kontinuerligt återkommande presidiemöten.

Möten på akademinivå:

 • akademiernas ledningsgrupper
 • möten akademicheferna emellan
 • respektive akademichefs ledningsgrupp.

Beslutande möten

Möten av beslutskaraktär omfattar möten för organ där myndighetskritiska beslut kan fattas:

 • högskolestyrelsens sammanträden
 • föredragningar inför beslut av rektor och högskoledirektör
 • Utbildnings- och forskningsnämndens sammanträden
 • Personalansvarsnämndens och Disciplinnämndens möten
 • avdelningschefernas möte
 • personalmöten inom akademier samt högskoleförvaltning och högskolebibliotek.

Protokollen från högskolestyrelsens och UF-nämndens sammanträden, och från föredragningar för rektor och högskoledirektör finns tillgängliga via intranätet och skickas via e-post till alla chefer.

UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringen

Vart sjätte år granskar Universitetskanslerämbetet (UKÄ) hur var och en av Sveriges högskolor och universitet säkrar kvaliteten i utbildning och forskning. Ytterst kan man se det som medborgarnas sätt att försäkra sig om att de offentliga skattemedlen används på rätt sätt, och att studenterna får utbildning på den kvalitetsnivå som KMH eftersträvar och utlovar.

Som en viktig del i det arbetet gör varje lärosäte en så kallad självvärdering. Den beskriver hur lärosätets organiserar sina rutiner för kvalitetssäkring.

KMH:s självvärdering hösten 2019 Pdf, 899.9 kB.

Relaterad kontakt