Programuppföljning

Med start läsåret 22/23 görs programuppföljning varje år för alla program vid KMH. De ger dig som student möjlighet att lyfta sina erfarenheter av och synpunkter på utbildningsprogrammet som helhet.

Varför programuppföljning?

Programuppföljningar ger, precis som kursvärderingar, dig som student möjlighet att på ett systematiskt sätt reflektera över och påverka utbildningen. Resultaten av programuppföljningarna ger underlag till programansvarig och programråd för löpande utveckling av programmet. Tillsammans med kursvärderingar och utvärdering av utbildningsprogram utgör de en central del av KMH:s kvalitetssystem.

Hur går det till?

Programuppföljningen består av två delar – en digital enkät och en muntlig uppföljning och genomförs i mitten av läsåret. Enkäten innehåller högskolegemensamma frågeställningar som har beslutats av UF-nämnden och skickas till studenterna två veckor innan den muntliga uppföljningen. Den muntliga uppföljningen har som syfte att komplettera enkäten, då formatet ger utrymme för dialog samt möjlighet att lyfta andra slags frågeställningar. Det är programansvarig som tillsammans med programrådet bestämmer hur den muntliga uppföljningen ska gå till.

Programuppföljningsrapport

Programansvarig ska, tillsammans med programråd, sammanställa studenternas synpunkter, lärares reflektioner och eventuellt annat underlag, både från enkäten och den muntliga uppföljningen, till en programuppföljningsrapport. I rapporten ska eventuella åtgärder för utveckling av programmet anges. Åtgärderna ska återkopplas till studenterna och andra berörda.

En mall för programuppföljningsrapport finns i det enkätverktyg KMH använder. Rapporten publiceras sedan på KMH:s webb.

Pilotomgång vårterminen 2022

Vårterminen 2022 genomförde kandidatprogrammen i folkmusik en pilotomgång av programuppföljningen. Pilotomgången utvärderas i början av hösten 2022 och därefter kommer eventuella justeringar att göras innan det införs för samtliga program.

Relaterad kontakt