Musikalisk IT i skolan – MITIS

Projektet syftade till att utforska möjligheterna till att skapa interaktiva läromedel där ny teknologi används för att interaktivt och kreativt förmedla kunskap om musikalisk struktur och innehåll.

Projektledare: Sven Ahlbäck
Medsökande/medverkande: företaget Doremir Music Research AB
Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Projektperiod: 2018-2021

Projektets syfte

Musikalisk IT i Skolan var ett forskningsprojekt i samarbete med en grupp musiklärare, företaget DoReMIR och KMH med företrädare från Institutionen för folkmusik och Institutionen för musik, pedagogik och samhälle. 

En av utgångspunkterna är den teknik för digital musiktolkning som utvecklats av företaget Doremir Music Research AB och som bland annat resulterat i programmet och appen ScoreCloud. Projektet har ett uttalat fokus på lärande inom det som kallas musikalisk literacitet i olika former – t.ex. att läsa och skriva noter.

Notskriften är för de flesta musiker ett viktigt verktyg både för att ta del av, att tolka, dokumentera och föra musik vidare, men har fått en ganska undanskymd plats i musikundervisningen idag – inte minst för att det saknas relevanta verktyg för att enkelt lära ut och använda den i undervisningen. Så projektet handlar till stor del om att utveckla ett stöd för att både lära sig och att tolka noter på olika kreativa sätt.

Projektredovisningar har löpande skett på konferenser med rapporter, papers och programvara.

Samarbetspartners

Projektet leds av professor Sven Ahlbäck vid KMH, i samverkan med Per-Henrik Holgersson, lektor i musikpedagogik vid KMH, och Thore Kennestad, rektor för Kulturama Vuxenutbildning. Projektet involverar flera institutioner vid KMH, med Anna Backman-Bister, lektor i arbetsplatsförlagt lärande, som projektets huvudsakliga forskare.

Relaterad kontakt