Utvecklingssamtal och lönerevision

Utvecklings- och målsamtal är viktiga verktyg för att säkerställa att medarbetare mår bra och har goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. Lönesättningen är tätt kopplad till processen kring utvecklingssamtal. Chefen har ansvar för att initiera att åtgärder och planering blir utförda och följs upp.

Årscykel för lönerevision

  1. Varje anställd ska ha ett utvecklings- och målsamtal med sin chef en gång om året. Det ska äga rum mellan 1 februari och 30 april och mynna ut i en utvecklingsplan med målsättningar för arbetet under det kommande året. Vi använder det digitalt verktyget KUT Länk till annan webbplats. som stöd för genomförande av samtalet och för dokumentation.
  2. I nästa steg sker lönesättande samtal nummer ett. Det äger rum i samband med lönerevisionen i oktober-november samma år. Under det första lönesättande samtalet följer chef och medarbetade gemensamt upp utvecklings- och målsamtalet. Under samtalet ska chef och medarbetare följa upp det gånga årets prestation. Även här används KUT Länk till annan webbplats. för uppföljning och dokumentation.

    I de fall medarbetare och chef inte kan genomföra lönesättande samtal och i de fall som medarbetaren är medlem i ett fackförbund finns det möjlighet för medarbetaren att få lönesättning via förhandling istället. Detta gäller inte medlemmar i Seko då de redan har förhandling. 
  3. Därpå följer lönesättande samtal nummer två. Det är nu chef och medarbetare kommer överens om en ny lön. Överenskommelsen dokumenteras med en blankett som chefen tillhandahåller.
  4. När alla samtal är genomförda träffas personalchefen med representanter från fackförbunden för att diskutera och förhandla övergripande frågor som uppkommit under processen.

Verktyget KUT Länk till annan webbplats.

Be​grepp

Förhandling

Om medarbetare och chef inte kan genomföra lönesättande samtal, exempelvis på grund av att processen inte genomförts på ett korrekt sätt, att man är oense om prestationen eller att dialog inte är möjlig, finns en möjlighet för medarbetaren att få lönesättning via förhandling istället. Då behöver medarbetaren även vara medlem i ett fackförbund. Detta gäller inte medlemmar i Seko då de redan har förhandling. 

För att få förhandling istället för lönesättande samtal behöver du informera ditt fackförbund, din chef eller personalavdelningen. Förhandling görs inte för att chef och medarbetare är oense om lönepåslaget, därför är det viktigt att förhandling begärs innan chef och medarbetare diskuterat detta.

Lönesättning

Alla de händelser under en anställning som kan ge en förändrad lön för den anställde. Det kan vara lön vid anställning, lön vid revision, lön vid ändrade arbetsuppgifter, etc. Som regel ändras lönen inte vid provanställningens slut eller då en tidsbegränsad anställning förlängs.

Lönebildning

Övergripande avtal mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackliga organisationerna. I lönebildningen ingår också att de lokala parterna planerar hur lönebildningen ska bedrivas under avtalsperioden. Arbetet ska vara övergripande och långsiktigt samt syfta till att skapa en förtroendefull dialog mellan parterna, präglad av öppenhet och respekt.

Lönerevision

Det tillfälle då översyn av lönen görs, oftast en gång per år. Lönerevisionen är kopplad till den prestation som den anställde utför, men hänsyn tas också till det löneläge som den anställde har. Utgångspunkten är arbetsresultat under det år som revisionen gäller.

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal som modell innebär att chef och medarbetare genomför två samtal. Samtalen resulterar i en ny lön som antingen accepteras eller inte accepteras under processen, dock senast efter samtal två. Om parterna når en samsyn träffas en överenskommelse om ny lön. Överenskommelsen blir omedelbart bindande.

Bakgrund till lönesättning på KMH

Som statlig myndighet följer vi ramavtal om löner för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet, det som kallas RALS-avtalet. RALS fastställer det centrala kollektivavtalet mellan Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, SACO och Seko. RALS utgör stödet för den lokala lönebildningen, och specificerar att lönen ska vara individuell och differentierad.

KMH:s verksamhet bedrivs främst med statliga medel, även om vi också får intäkter från till exempel externa forskningsmedel och uthyrningsverksamhet. Som anställd på KMH ska du därför förhålla dig till både den statliga värdegrunden Länk till annan webbplats. och till högskolans egen värdegrund. Värdegrunderna utgör ett ramverk, och ditt förhållningssätt påverkar lönesättningen.

Oenighet

För de fackförbund med lönesättande samtal gäller vid oenighet:

OFR/ST och Lärarförbundet

Lönesättande samtal sker i enlighet med det centrala avtalets intention:

I det lönesättande samtalet får chef och medarbetare en reell möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekriterier föra en diskussion om ny lön där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus.

Om chef och medarbetare i något fall inte kan komma överens om ny lön, gäller att lönesättningen för denna medarbetare återgår till arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen för reglering enligt 7.3.

Saco-S

Om man inte kan komma överens om den anställdes nya lön avgörs frågan först i en dialog mellan parterna för att ta reda på varför enighet inte har kunnat uppnås. Om dialogen resulterar i en ny syn på medarbetarens lönesättning, reviderar arbetsgivaren sitt löneförslag. Om oenigheten kvarstår kan förhandling begäras. Förhandlingen sker mellan arbetsgivaren och den anställdes fackliga representanter.