Anställningsvillkor teknisk och administrativ personal

Här finns information om villkor kring arbetstid, övertid och mertid som gäller för högskolans administrativa och tekniska personal. Du hittar också information om hur dina personuppgifter hanteras när du är anställd.

Arbetstid

Normal veckoarbetstid för 100 % tjänstgöring är 39,45 timmar. Arbetstiden är kl. 8.00–16.27 inklusive 30 minuters lunch. Om du arbetar deltid kan du hämta arbetstidschema hos personalavdelningen.

Flextid

Administrativ och teknisk personal omfattas av KMH:s avtal för flextid. Det innebär att du kan utnyttja flexibla arbetstider inom följande ramar:

  • 6.30–9.00 måndag-fredag
  • 15.15–19.00 måndag-torsdag
  • 14.15–19.00 fredag

Flextidsavtal Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Flextidsanvisningar Pdf, 719.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidrapporter flextid 

Normal veckoarbetstid för 100 % tjänstgöring är 39,45 timmar. Du registrerar den tid du arbetat i en tidrapport. När månaden är slut skriver du ut den ifyllda rapporten, signerar den och lämnar den vidare till din närmaste chef. Chefen signerar den och skickar den sedan till personalavdelningen.

Flexrapporter

Förkortade arbetsdagar

I anslutning till röda dagar och storhelger vid till exempel jul, påsk och valborg, har teknisk och administrativ personal ibland förkortad arbetstid. Vid heltid gäller följande:

Skriv tabellbeskrivning här

Arbetsdag

Timmar vid heltid

Trettondagsafton

4

Skärtorsdagen

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en måndag–torsdag

2

Den 30 april, Valborgsmässoafton, som infaller på en fredag

4

Dagen före Alla Helgons dag

4

Den 23 december som infaller på en fredag

4

De år som nationaldagen (6 juni) infaller på en lördag eller söndag får du ta ut en annan dag som kompensation.

Teknisk och administrativ personal har möjlighet att ta flexledigt klämdagen som infaller vid Kristi Himmelsfärd. Om arbetet så kräver finns möjlighet att byta denna dag mot en annan dag, efter överenskommelse med berörd chef. Ledigheten kan inte sparas utan ska tas ut innan den 30 juni.

Arbetar du deltid har du arbetstidsförkortning i relation till din omfattning.

Övertid och mertid

Övertid är arbete utöver din ordinarie arbetstid, om du arbetar heltid.

Mertid är arbete utöver din ordinarie arbetstid om du arbetar deltid, och fram till och med tiden för heltidstjänstgöring.

Mer- och övertid ska vara beordrad av närmaste chef för att det ska utgå kompensation.

Skyldighet att arbeta mertid eller övertid

En arbetstagare är skyldig att fullgöra mer- eller övertidstjänstgöring om arbetsgivaren begär det. Skyldigheten gäller inte alla arbetstagare, till exempel inte den som är deltids tjänstledig för vård av barn.

I första hand ska den som frivilligt åtar sig mer- eller övertidstjänstgöring anlitas.

Gränser för mertid/övertid

  • Mertid under ett kalenderår får högst vara 175 timmar.
  • Övertiden får högst vara 150 timmar under ett kalenderår (max 50 timmar under en kalendermånad).
  • Om du tar ut kompensationsledighet för vissa övertidstimmar räknas dessa inte in i de 150 timmarna.
  • Sammanlagd mer- och övertid får ej överstiga 200 timmar under ett kalenderår.

Redovisning

Fyll i blanketten Övertidsredovisning, och lämna till din närmaste chef för underskrift. Chefen lämnar sedan blanketten vidare till ekonomienheten.

Övertidsredovisning Pdf, 669.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompensation

Ersättning ges i första hand i form av pengar. Kompensationsledighet ges under förutsättning att arbetstagaren önskar det och att arbetsgivaren bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

Bisyssla

En bisyssla är något som du tillfälligt eller varaktigt utövar vid sidan av din anställning, men som inte hör till privatlivet. Det kan röra sig om extraarbete för någon annan myndighet, privat aktör, i eget företag eller fritidsverksamhet. Det spelar ingen roll vilken omfattning bisysslan har eller om den är betald eller ej.

All teknisk och administrativ personal ska underrätta arbetsgivaren om bisysslor med anknytning till anställningens ämnesområde. KMH ska dokumentera informationen och respektive chef ska bedöma om det är en tillåten eller otillåten bisyssla. Dokumentationen ska hållas så ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har.

De flesta bisysslor är tillåtna och helt legitima, men varje situation måste bedömas för sig. Om chefen tar ett negativt beslut ska detta diarieföras. Kontakta personalavdelningen för mer information kring detta.

Du är skyldig att redovisa bisyssla

I samband med utvecklings-/målsamtalen som genomförs varje år ska du lämna information om bisyssla i lönesystemet Primula.

Relaterad kontakt