Anställningsvillkor lärare

Här finns information om villkor för arbetstid och arbetsuppgifter som gäller för undervisande personal. Du hittar också information som rör befordran, bisyssla, och hur dina personuppgifter hanteras när du är anställd.

KMH anställer undervisande personal i följande kategorier:

 • Professor
 • Adjungerad professor
 • Gästprofessor
 • Lektor
 • Biträdande lektor
 • Adjunkt
 • Timavlönad lärare

Arbetsuppgifter för fast anställda lärare med flera

Dessa uppgifter ingår i det arbete som fast anställda lärare och lärare med tidsbegränsad månadsanställning (adjunkter, lektorer och professorer inklusive adjungerade lärare och gästlärare):

 • utföra undervisning, inklusive förberedelse- och efterarbete
 • delta vid antagningsprov
 • delta i och hålla sig informerad om verksamheten vid KMH
 • delta i planerings- och utredningsarbete
 • redovisa studenternas studieresultat enligt gällande riktlinjer och rutiner
 • genomföra egen respektive avtalad kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter för timanställda lärare

I en timanställd lärares anställning ingår:

 • undervisning inklusive förberedelse- och efterarbete
 • att redovisa studenternas studieresultat enligt gällande riktlinjer och rutiner.

Om andra uppgifter utförs på begäran av akademichef ska särskild ersättning utgå.

Befordran

När du ansöker om befordran eller ett nytt jobb inom KMH, måste du kunna dokumentera dina olika meriter med intyg, betyg, omdömen och liknande. Det gäller såväl konstnärliga som vetenskapliga och pedagogiska meriter.

Du behöver också redovisa din erfarenhet av administrativt arbete, förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att informera om forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och annat arbete.

Instruktioner för ansökan om befordran

Det finns särskilda instruktioner för dig som vill ansöka om befordran till lektor eller professor. Vid bedömning av ansökningar används särskilda bedömningskriterier.

Instruktionerna tas fram av KMH:s lärarförslagsnämnd. För mer information vänd dig till nämndens sekreterare Magnus Dyberg.

Bisyssla

Lärare vid högskolor har rätt till sina forskningsresultat och det är inte en konkurrerande bisyssla att ägna sig åt forskning utanför högskolan. Denna vidgade rätt är dock kombinerad med en skyldighet att upplysa högskolan om sina eventuella bisysslor.

En bisyssla är något som du tillfälligt eller varaktigt utövar vid sidan av din anställning, men som inte är hör till privatlivet. Det kan röra sig om extraarbete för någon annan myndighet, privat aktör, i eget företag eller fritidsverksamhet. Det spelar ingen roll vilken omfattning bisysslan har eller om den är obetald.

Alla lärare har enligt Högskoleförordningen skyldighet att underrätta arbetsgivaren om bisysslor med anknytning till anställningens ämnesområde. KMH ska dokumentera informationen och respektive chef ska bedöma om det är en tillåten eller otillåten bisyssla. Dokumentationen ska hållas så ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har.

De flesta bisysslor är tillåtna och helt legitima, men varje situation måste bedömas för sig. Om chefen tar ett negativt beslut ska detta diarieföras. Kontakta personalavdelningen för mer information kring detta.

Du är skyldig att redovisa bisyssla

I samband med utvecklings-/målsamtalen som genomförs varje år ska alla månadsavlönade lärare lämna information om bisyssla i lönesystemet Primula.

Riktlinjer för bisyssla Pdf, 147.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Årsarbetstid för lärare

På KMH tillämpas årsarbetstid för lärare med fast anställning och lärare med tidsbegränsad anställning. Hur många timmar du ska arbeta per år avgörs av din ålder:

 • Till och med det år du fyller 29 år: 1 756 timmar, 28 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 30 år: 1 732 timmar, 31 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 40 år: 1 700 timmar, 35 semesterdagar

Professor och lektor ges tid för kompetensutveckling/forskning med 15 procent av utbildningstiden.

För en adjunkt ges 10 procent av utbildningstiden som kompetensutvecklingstid.

Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i kompetensutvecklingstid är:

 • Pedagogiskt eller konstnärligt utvecklingsarbete.
 • Medverkan vid KMH:s konsertverksamhet.
 • Studieresa med studenter.
 • Lärarutbyte.
 • Läromedelsproduktion.

Arbetstidsavtalet medger dock stor frihet för dig och din chef att i samråd fördela arbetsuppgifterna efter de behov som är specifika för just din tjänst.

Relaterad kontakt