Libravoice

Libravoice är ett samarbetsprojekt för att motverka segregation och främja breddad rekrytering till KMH. Musiker och musiklärare på KMH får möjlighet att nå ut till en bredare publik och barn på skolor vi samverkar med får möjligheter att utvecklas och mötas genom musik. Skolor som vill satsa lite extra på musik och kultur har också möjlighet att bli certifierade för sitt arbete.

Målet för Libravoice är att sätta in musikundervisningen i ett större kulturellt sammanhang för att se vilka möjligheter musiken kan erbjuda för att motverka segregation och främja integration. Musiken behöver inte bara vara till för sin egen skull, utan kan bli ett redskap för att åstadkomma förändring i samhället.

Det är viktigt att uppmuntra skolbarn att skapa och gestalta egna musikaliska tankar. Då är det av avgörande betydelse att lyssna till musik, spela ett instrument, sjunga och använda dans och musik som uttrycksform. Det handlar också om att få en förståelse för olika musikkulturer och se möjligheten att kunna delta i samhällets kulturliv.

Om Libravoice

Libravoice är ett samlingsnamn som omfattar flera olika aktiviteter som alla bygger på samverkan mellan olika parter där alla delar grundläggande uppfattningar om musikens förutsättningar att främja integration.

Libravoice Nätverk

Libravoice Nätverk omfattar representanter från skolor, lärosäten och andra intresseorganisationer och myndigheter som driver liknande frågor. Varje termin erbjuder KMH träffar med erfarenhetsutbyte samt inspirationsföreläsningar om aktuella teman.

Libravoice Outreach

Libravoice Outreach innebär att KMH knyter kursverksamhet till skolor i nätverket. På så sätt skapas hållbara strukturer som medger att samarbetet kan pågå en längre tid med fördelar både för skolan och lärosätet. Till exempel erbjuds konserter på skolorna så att musiker på KMH får öva sig i att spela för en ny publik och eleverna får möta musiker och livemusik som de annars inte hade fått tillgång till.

Libravoice Certifiering

Libravoice Certifiering innebär att skolor som satsar lite extra på att utveckla en kulturplan, där musiken och kulturen får en framträdande plats, kan få en certifiering för sitt arbete av KMH.

Våren 2024 certifierades Akallaskolan samt Farsta Grundskola Adolf Fredriks Musikklasser.

Libravoice Live

Libravoice Live är ett återkommande event där skolor i nätverket bjuds in att uppträda inför publik i någon av KMH:s konsertsalar. Vid detta tillfälle certifieras också skolor som uppfyller våra kriterier.

Vid Libravoice Live framträdde 360 barn från olika skolor som inom projekt Barn Sjunger med Barn övat under terminen:

Läget (JMK): Körsång ska göra barnens värld större Länk till annan webbplats.

Lilla Aktuellt: Skolorna sjunger tillsammans i en jättekör Länk till annan webbplats.

Libravoice Research

Libravoice Research innebär att vi grundar verksamheten på forskning, att vi presenterar forskning vid nätverksträffarna samt att vi bedriver forskning på verksamheten. Så fördjupar och utvecklar vi ny kunskap som kan spridas till andra liknande projekt. Inte minst är detta viktigt då skolans verksamhet enligt Skollagen ska ”vila på vetenskaplig grund”.

Varför är KMH engagerade i Libravoice?

Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer.

KMH vill bidra med att stärka musikens och musikundervisningens position i samhället. Det handlar om att verka för jämlikhet, alla barns rättighet att få möjlighet att uttrycka sig och för ökad integration genom musik. Genom Libravoice finns också en önskan att utveckla synergier mellan musikundervisning, ämneslärarutbildning och högre utbildning i musik samt forskning.

På lång sikt ser KMH att projektet kan bredda rekryteringen. De som studerar musik på högskolenivå har ofta redan som barn fått komma i kontakt med musik. Därför är det viktigt att ungas intresse och fallenhet stimuleras i unga år. Genom att öka antalet elever från projektets skolor som söker sig till kulturskolans verksamhet och till utbildningar med musikprofil, ökar möjligheten att senare i livet antas till en musikutbildning på högre nivå.

Hur finansieras projektet?

Libravoice har under tre år finansierats av Stiftelsen Signatur och stöds fortsättningsvis av Karl-Johan Persson.

Intresserad av att delta i projektet?

Jobbar du jobbar på en skola eller en organisation i Stockholmsområdet och är intresserad av projektet? Vill du på något sätt bidra till att med musikens hjälp bidra till ökad integration i samhället? Kontakta oss:

mikael.persson@kmh.se