Libravoice

Libravoice är ett projekt för att motverka segregation och främja breddad rekrytering till KMH. Skolor i socialt utsatta områden får ökade möjligheter att komma i kontakt med och musicera med våra lärare och studenter. De skolor som deltar har möjlighet att bli certifierade för sitt arbete med av KMH.

Projektets mål är utveckla olika former av musikövning i och utanför skolan samt sätta in musikundervisningen i ett större och bredare kulturellt sammanhang. Personal på deltagande skolor får också fortbildning i synen på musikens betydelse för barns utveckling.

Musikens värld ska öppnas för alla

Libravoice arbetar för att alla skolbarn i Sverige ska få uppleva musik som inspirationskälla, oavsett var de bor, i vilken skola de går eller vilken bakgrund de har.

Det är viktigt att uppmuntra skolbarn att skapa och gestalta egna musikaliska tankar och då är det av avgörande betydelse att lyssna till musik, spela ett instrument, sjunga och använda dans och musik som uttrycksform. Det handlar också om att få en förståelse för olika musikkulturer och se möjligheten att kunna delta i samhällets kulturliv.

Varför är KMH engagerad i Libravoice?

Projektet Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer.

KMH vill bidra med att stärka musikens och musikundervisningens position i samhället. Det handlar om att verka för jämlikhet, alla barns rättighet att få möjlighet att uttrycka sig och för ökad integration genom musik. I projektet finns också en önskan att utveckla synergier mellan musikundervisning, ämneslärarutbildning och högre utbildning i musik samt forskning.

På lång sikt ser KMH att projektet kan öka den breddade rekryteringen. De som studerar musik på högskolenivå har ofta redan som barn fått komma i kontakt med musik, därför är det viktigt att ungas intresse och fallenhet stimuleras i unga år. Genom att öka antal elever från projektets skolor som söker sig till kulturskolans verksamhet och till utbildningar med musikprofil, ökar möjligheten att senare i livet antas till en musikutbildning på högre nivå.

Hur finansieras projektet?

Libravoice har möjliggjorts av bidragsgivarna Stiftelsen Signatur och Karl Johan Persson.

Signatur logo

Relaterad kontakt