Resestipendier

KMH har avsatt medel för resestipendier för alla som är inskrivna och studerar aktivt. Stipendier ges för att bekosta kursavgifter och resekostnader för resor under läsåret. Du ansöker inför din resa, stipendier beviljas inte retroaktivt. Du kan få ett resestipendium per läsår.

Att ansöka om resestipendium

Du kan söka resestipendium under hela läsåret, i anslutning till resan. Ansökningarna behandlas i turordning. Stipendier beviljas inte retroaktivt, så var gärna ute i god tid.

Ansökan ska omfatta en kortfattad beskrivning och motivering av resans ändamål. Kostnaderna för resan ska specificeras.

Du lämnar din ansökan till den institution där du har merparten av din undervisning, som ska tillstyrka den. Tillstyrkt ansökan lämnas därefter till rektors assistent för registrering av handläggning.

Nästa ansökningstillfälle

Medel för resestipendier VT 2019 är nu utdelade. Nästa tillfälle att söka är HT 2019.

Krav och ändamål

Alla studenter som är inskrivna och studerar vid KMH kan söka resestipendierna.

För att söka och få stipendium krävs att du fullgjort dina åtaganden KMH. Detta innebär att du inte får vara avstängd ifrån biblioteket och Internservice.

Resestipendier ska bidra till fortsatt utveckling av kunskaper, kompetens och förmåga, till exempel genom deltagande i kurser och masterclasses, som inte tillgodoses genom KMH:s ordinarie studier.

Resestipendier kan endast sökas för kursavgifter och resekostnader.

Resestipendier ges ofta som bidrag till resa. Du bör med andra ord vara beredd på att betala del av resan, eller ordna delfinansiering på annat håll. Om delfinansiering finns bör du ange detta i ansökan.

Resestipendier ges inte till

  • sådant som ingår i utbildningen
  • privatlektioner
  • deltagande i tävlingar
  • poänggivande kurser vid annan högskola
  • studenter som har studieuppehåll
  • för resor till och från utbytesprogram
  • kostnader i samband med resan såsom mat, logi, inköp av instrument eller annan utrustning.

Stipendier till sommarkurser ges i första hand genom de årliga KMH-stipendierna som söks i början av vårterminen, och inte som resestipendium.

Bedömning och beslut

Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till på vilket sätt ändamålet bidrar till din utveckling, och att ändamålet inte kan tillgodoses inom KMH:s ordinarie verksamhet. Vid bedömningar tas även hänsyn till om du tidigare fått stipendier från KMH.

Rektor fattar beslut om resestipendierna. Beslutet om resestipendium kan inte överklagas.

Beslutet om resestipendium skickas till din KMH-epostadress.

Utbetalning

Beviljat resestipendium betalas ut till det kontonummer du angett på ansökningsblanketten. Stipendiet betalas aldrig ut i kontanter.

Relaterad kontakt