Arbetsmiljö

KMH ska sträva efter att anpassa arbetsmiljön till personalens och studenternas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Organisationen ska präglas av öppenhet och tydlighet samt ömsesidig respekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet på KMH tar sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, förordningar och även diskrimineringslagen. Det krävs ett aktivt och systematiskt arbete för att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Vi har också var och en ansvar för att tillsammans hålla arbetsmiljöarbetet levande och arbeta för att skapa ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö.

Exempel på hur vi jobbar systematiskt med arbetsmiljön

  • Fysiska skyddsronder där vi ser över ergonomin och arbetsplatsens utformning (varje år).
  • Individuella mål- och utvecklingssamtal (varje år).
  • Medarbetarundersökning (vart tredje år).
  • Uppföljning, riskbedömning samt åtgärdsplaner för att förbättra arbetsmiljön.
  • Riskbedömningar görs också inför förändringar av organisationen eller delar av verksamheten.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Frågor som stress, konflikter, mobbning och balans mellan jobb och fritid ingår i det som kallas organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Det kan handla om arbetsbelastning, arbetets innehåll, otydlighet i arbetsuppgifter, starkt psykiskt påfrestande arbete eller kränkande särbehandling av olika slag.

Vi är alla olika och har olika resurser att tillgå som balanserar de höga krav som ställs i det moderna arbetslivet. I samband med medarbetarundersökningar och arbetsplatsträffar (akademi- och avdelningsmöten) samt individuellt i mål- och utvecklingssamtal ska eventuella riskfaktorer undersökas och följas upp. Om åtgärder inte kan ske på en gång ska handlingsplaner tas fram.

Det finns en rad olika sätt att arbeta förebyggande och för att åtgärda problem med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bemanning, kompetensutbildning och socialt stöd från chefer och kollegor är några. Möjlighet till kontroll i arbetet och tydlig återkoppling på sin arbetsinsats är viktigt, liksom att det finns möjlighet för återhämtning. Det kan också behövas nya arbetsmetoder och arbetsredskap.

Jämställdhet och likabehandling

För att nå KMH:s mål om en jämställd representation av män och kvinnor i alla yrkesgrupper och utbildningsgenrer behöver vi arbeta på olika plan och över hela organisationen.

Om hur vi arbetar med jämställdhet och likabehandling

Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kränkande behandling ska inte förekomma och KMH ska därför agera så snart någon får kännedom om att någon är utsatt. Målsättningen är att KMH ska vara en kreativ och stimulerande miljö där alla har lika rättigheter och möjligheter att uppnå goda studie- och arbetsresultat. KMH ska vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som präglas av jämställdhet.

Om diskriminering och kränkningar samt hur du gör om du känner dig utsatt

Företagshälsovård

Vi anlitar Feelgood Företagshälsovård för arbetsrelaterade hälsofrågor, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Som anställd med månadslön har du tillgång till företagshälsovård, och till viss ersättning för andra typer av vård.

Om företagshälsovård och rehabilitering

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer arbetets gång. Våra skyddsombud har också en viktig roll.

Om Arbetsmiljökommittén och skyddsombud

Delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer

Det är ytterst rektor som har ansvaret för arbetsmiljön, men rektor behöver stöd av bland annat KMH:s chefer och därför är arbetsmiljöuppgifter delegerade till högskoledirektör, akademi- och avdelningschefer. Men alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker och föreslå åtgärder.

Riktlinje för delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer (pdf) Pdf, 142.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad kontakt