Sheng-Ying Isabella Weng

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka intonation som musikaliskt uttryck inom klassiskt violinspel. Huvudfokus ligger på hur akustiska egenskaper som resulterar från speltekniker blir av lyssnaren tolkade som expressiva.

Projekttitel: Intonation som musikaliskt uttryck i klassiskt violinspel
Forskarutbildningsämne: Musikpedagogik
Huvudhandledare: Prof. Erkki Huovinen, KMH
Bihandledare: Prof. Sven Ahlbäck, KMH
Antagen vid:
Lunds universitet
Projektperiod: 2019-2023

Avhandlingens syfte och frågeställningar

Hur justerar musikern det tekniska framförandet efter det hen vill förmedla? Hur hörs musiken utåt och når det tilltänkta uttrycket fram till lyssnaren? Hur skiljer sig perception av musikaliska uttryck beroende på lyssnarens tidigare erfarenheter och sakkunskap i musik?

Projektet innefattar ett flertal experiment och är utforskande till sin karaktär. Det ämnar belysa ämnet utifrån flera perspektiv och dimensioner. Blandade metoder tillämpas, för att i slutskedet kunna uppnå en fördjupad förståelse av på vilka sätt förmedlandet av expressivitet i performance kan effektiviseras av tekniska strategier i praktik.

Om doktoranden

Utöver konstnärlig masterexamen i klassisk violin och tio års yrkeserfarenhet som musiker, har Sheng-Ying bedrivit akademiska studier i sociolingvistik och språkdidaktik. I och med denna doktorandtjänst får hon möjlighet att kombinera musikeridentiteten med hennes nyfunna passion för vetenskap och forskning. För att fortsätta underhålla intresset för lingvistik, är Sheng-Ying timanställd lärare i svenska för internationella studenter på Stockholms universitet.

Relaterad kontakt