Historiskt informerad ljuddesign

I forskningsprojektet "Historiskt informerad ljuddesign" studeras en samling tidiga elektroniska instrument från 1960-70 talen för att bättre förstå de uttrycksmöjligheter som dessa erbjöd.

Projekttitel: Historiskt informerad ljuddesign: ett multidisciplinärt och strukturerat synsätt på digitalisering och utforskning av elektroniskt musikarv
Huvudman:
Kungl. Tekniska Högskolan, KTH
Medverkande: Prof. Henrik Frisk, KMH
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2020-2023

Projektets syfte och frågeställningar

Utgångspunkten är en samling tidiga elektroniska instrument från 1960-70 talen som Scenkonstmuséet förfogar över, men som inte är tillgänglig för allmänheten för närvarande. Samlingen har sitt ursprung i den centrala position Elektronmusikstudion (EMS) har haft i den samtida musiken sedan 1960-talet. Studion, på sextiotalet den första helt digitala studion i Europa, var en av de modernaste i världen.

Projektet har för avsikt att dokumentera några av de tidiga synthesizers och göra dessa tillgängliga för en bred publik. Målsättningen är att förstå såväl det teknologiska som det konstnärliga sammanhang som dessa instrument utvecklades och användes i. Undersökningen antar ett multidisciplinärt perspektiv där den konstnärliga praktik som både styrde och styrdes av den teknologiska utvecklingen på framför allt 50 och 60-talen blir en viktig komponent.

Det som gör utvecklingen av synthesizern så intressant är den experimentlust som präglade fältet. För vissa utvecklare var det en uttalad målsättning att undvika de gränssnitt som traditionella musikinstrument drar nytta av. Interaktionsmodeller som t.ex. tryckkänsliga skärmar, som vi nu tar för givet, introducerades i flera instrument. Andra innovationer däremot har fallit bort när de flesta elektroniska instrument anpassades till de klaviaturinstrument som vi är vana vid idag.

Genom att studera samlingen och de egenskaper som de enskilda exemplaren uppvisar kommer forksargruppen att skapa underlag för digitala modeller av instrumenten. Av speciellt intresse är funktioner som inte överlevt i och med utvecklingen av modernare instrument och de eventuella konstnärliga eller tekniska användningsområden för dessa som kan skönjas.

Metod

Metoden forskargruppen kommer använda sig av för att bygga digitaliserade modeller bygger på en serie steg som kortfattat kan beskrivas som identifiering, kategorisering, standardisering, symbolisering och utforskning. Syftet med den metoden är att systematiskt utforska originalinstrumenten och säkerställa att de egenartade objekten hittas.

Förväntat resultat

I projektet kommer de digitala modellernas användbarhet testas genom att ny musik komponeras för och med instrumenten och detta sker kontinuerligt genom hela projektet. Kvalitativa studier där en bred grupp användare får möjlighet att använda sig av instrumenten kommer genomföras. De nya verk som skapas är en del av projektets resultat.

Relaterad kontakt