Personalutbyte

Som anställd vid KMH har du en möjlighet att ansöka om delfinansiering för personalmobilitet vid ett annat lärosäte, företag eller organisation i Europa genom Erasmus+ programmet. Alla anställda lärare har dessutom möjlighet att ansöka om lärarmobilitet genom Erasmus+.

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet för student-, lärare- och personalmobilitet inom högre utbildning i Europa och finansieras av EU-kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som tilldelar medel till deltagande lärosäten och kontrollerar att programmet tas om hand på ett korrekt sätt.

För lärare, lärarmobilitet

Lärarmobilitet avser undervisningsuppdrag på minst 8 undervisningstimmar och minst 2 dagar, max 2 månader. Undervisningen ska omfatta studenter på grund-, avancerad- eller forskarnivå, och utföras som föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.

Att delta vid kurser, konferenser, seminarier och workshops uppfyller inte villkoren för lärarmobilitet.

Gör så här

Du får nu en återkoppling från internationell koordinator med preliminär uppgift om bidragets storlek. Koordinator kontaktar också mottagande högskola eller universitet, och ser till att de accepterar och signerar utbytet.

  • Be om en formell inbjudan, Letter of Invitation, av mottagande högskola/universitet.
  • Skicka detta till internationell koordinator för arkivering.

Nu är ansökan klar och signerad av alla parter, och utbytet kan påbörjas.

Certificate of attendance

Hem från mobiliteten ska du ha med dig denna blankett underskriven av partnerinstitutionen:

Certificate of attendance (blankett i Word) Word, 48.6 kB.

Resa och boende

Du som söker Erasmusbidrag bokar själv din resa och ditt boende.

Om resor, bokning och reseräkningar

Finansiering

Deltagande i lärarmobilitet, inklusive budget, ska vara godkänd av akademichefen i god tid innan avfärd.

Efter genomfört och godkänt undervisningsuppdrag betalas ett bidrag till akademin, enligt Universitets- och högskolerådets bestämda schablon. Eventuella överskjutande kostnader betalas av akademin.

Om du i god tid behöver veta hur stort Erasmusbidraget blir, så behöver du även göra din ansökan i god tid.

Innan avresa får du en blankett, ett Certificate of attendance, via e-post av internationell koordinator. Den ska fyllas i och lämnas in när resan är avslutad, liksom reseräkning. Bidraget/ersättningen betalas ut till akademin en gång per läsår.

För alla anställda, personalmobilitet

Personalmobilitet inom Erasmus+ gäller för samtliga anställda. Mobiliteten kan bestå av att göra studiebesök, eller att delta i arbetsförlagd fortbildning, så kallad jobbskuggning. Då följer du en kollega och ser hur arbetet utförs, samt deltar i samma kurser, seminarier och workshops som kollegan.

Perioden ska vara minst 2 dagar och max 2 månader, exkl. resdagar. Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe, och gälla fortbildning i egna arbetsuppgifter.

Deltagande på konferenser och möten uppfyller inte villkoren för personalmobilitet.

Gör så här

Du får nu en återkoppling från internationell koordinator med preliminär uppgift om bidragets storlek. Koordinator kontaktar också den mottagande organisationen, och ser till att de accepterar och signerar utbytet.

  • När du får besked av internationell koordinator får du även dokumentet Erasmus+ Grant Agreement for Training Mobility. Detta ska skrivas under och returneras till koordinator.

Certificate of attendance

Hem från mobiliteten ska du ha med dig denna blankett underskriven av partnerinstitutionen:

Certificate of attendance (blankett i Word) Word, 47.8 kB.

Resa och boende

Du som söker Erasmusbidrag bokar din resa och ditt boende.

Om resor, bokning och reseräkningar

Ta med dig Kammarkollegiets försäkringskort som du får av internationell koordinator, och Europeiskt sjukvårdskort (beställ från Försäkringskassan).

Finansiering

Deltagande i personalmobilitet, inklusive budget, ska vara godkända av din närmaste chef i god tid innan avfärd. Eventuella överskjutande kostnader betalas av akademin/avdelningen.

Efter genomförd och godkänd personalmobilitet betalas bidraget ut till akademin/avdelningen, enligt Universitets och högskolerådets bestämda schablon.

Innan avresa får du en blankett, ett Certificate of attendance, via e-post av internationell koordinator. Den ska fyllas i och lämnas in när resan är avslutad, liksom reseräkning. Bidraget/ersättningen betalas ut till akademin/avdelningen en gång per läsår.