Personalutbyte

Som anställd vid KMH har du en möjlighet att ansöka om delfinansiering för personalmobilitet vid ett annat lärosäte, företag eller organisation i Europa genom Erasmus+ programmet. Alla anställda lärare har dessutom möjlighet att ansöka om lärarmobilitet genom Erasmus+.

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet för student-, lärare- och personalmobilitet inom högre utbildning i Europa och finansieras av EU-kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som tilldelar medel till deltagande lärosäten och kontrollerar att programmet tas om hand på ett korrekt sätt.

För lärare, lärarmobilitet

Lärarmobilitet avser undervisningsuppdrag på minst 8 undervisningstimmar och minst 2 dagar, max 2 månader. Undervisningen ska omfatta studenter på grund-, avancerad- eller forskarnivå, och utföras som föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.

Att delta vid kurser, konferenser, seminarier och workshops uppfyller inte villkoren för lärarmobilitet.

Gör så här

 • Var ute i god tid!
 • Kontrollera att det finns ett giltigt Erasmusavtal med det lärosäte du är intresserad av.
 • Kontakta det lärosäte du önskar besöka och se till att ni har en överenskommelse om besöket.
 • Be om en formell inbjudan, Letter of Invitation, av mottagande högskola/universitet.
 • Skicka detta till internationell koordinator för arkivering.
 • Fyll i blanketten ansökan om lärarmobilitet Word, 64.9 kB..
 • Signera, och be din akademichef att signera.
 • Lämna blanketten till internationell koordinator, se kontaktuppgifter i slutet av sidan, eller e-posta skannad blankett till international@kmh.se. Detta ska vara gjort minst en månad innan planerat utbyte. 

Du får nu en återkoppling från internationell koordinator med preliminär uppgift om bidragets storlek. Koordinator kontaktar också mottagande högskola eller universitet för att få Mobility Agreement undertecknad av dem.

Nu är ansökan klar och signerad av alla parter, och utbytet kan påbörjas.

Certificate of attendance

Hem från mobiliteten ska du ha med dig denna blankett underskriven av partnerinstitutionen:

Certificate of attendance (blankett i Word) Word, 48.6 kB.

Resa och boende

Du som söker Erasmusbidrag bokar själv din resa och ditt boende.

Om resor, bokning och reseräkningar

Finansiering

Deltagande i lärarmobilitet, inklusive budget, ska vara godkänd av akademichefen i god tid innan avfärd.

Efter genomfört och godkänt undervisningsuppdrag betalas ett bidrag till akademin enligt Universitets- och högskolerådets bestämda schablon. Eventuella överskjutande kostnader betalas av akademin.

Om du i god tid behöver veta hur stort Erasmusbidraget blir, så behöver du även göra din ansökan i god tid.

Innan avresa får du en blankett, ett Certificate of attendance, via e-post av internationell koordinator. Den ska fyllas i och lämnas in när resan är avslutad, liksom reseräkning. Bidraget/ersättningen betalas ut till akademin en gång per läsår.

För alla anställda, personalmobilitet

Personalmobilitet inom Erasmus+ gäller för samtliga anställda. Mobiliteten kan bestå av att göra studiebesök, eller att delta i arbetsförlagd fortbildning, så kallad jobbskuggning. Då följer du en kollega och ser hur arbetet utförs, samt deltar i samma kurser, seminarier och workshops som kollegan.

Perioden ska vara minst 2 dagar och max 2 månader, exkl. resdagar. Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe, och gälla fortbildning i egna arbetsuppgifter.

Deltagande på konferenser och möten uppfyller inte villkoren för personalmobilitet.

Gör så här

 • Var ute i god tid! Proceduren kring en ansökan tar minst en månad.
 • Hitta lämpligt lärosäte med giltigt Erasmusavtal, organisation eller företag för din vistelse. Observera att du inte kan åka till en EU-institution eller organisationer som hanterar EU-program. Du tar själv kontakt med lärosätet och kommer överens om besöket. 
 • Fyll i ansökningsblanketten Staff Mobilty for Training Word, 62.7 kB., gärna tillsammans med din chef.
 • Lämna in ifylld och påskriven blankett till internationell koordinator, se kontaktuppgifter i slutet av sidan, eller e-posta skannad blankett till international@kmh.se.

Du får nu en återkoppling från internationell koordinator med preliminär uppgift om bidragets storlek. Koordinator kontaktar också mottagande högskola eller universitet för att få Mobility Agreement undertecknad av dem.

Nu är ansökan klar och signerad av alla parter, och utbytet kan påbörjas.

Certificate of attendance

Hem från mobiliteten ska du ha med dig denna blankett underskriven av partnerinstitutionen:

Certificate of attendance (blankett i Word) Word, 47.8 kB.

Resa och boende

Du som söker Erasmusbidrag bokar din resa och ditt boende.

Om resor, bokning och reseräkningar

Ta med dig Kammarkollegiets försäkringskort som du får av internationell koordinator, och Europeiskt sjukvårdskort (beställ från Försäkringskassan).

Finansiering

Deltagande i personalmobilitet, inklusive budget, ska vara godkända av din närmsta chef i god tid innan avfärd. Eventuella överskjutande kostnader betalas av akademin/avdelningen.

Efter genomförd och godkänd personalmobilitet betalas bidraget ut till akademin/avdelningen enligt Universitets och högskolerådets bestämda schablon.

Innan avresa får du en blankett, ett Certificate of attendance, via e-post av internationell koordinator. Den ska fyllas i och lämnas in när resan är avslutad, liksom reseräkning. Bidraget/ersättningen betalas ut till akademin/avdelningen en gång per läsår.