Högskolepedagogisk kurs

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik vid KMH ges i samverkan mellan våra tre akademier och omfattar sammanlagt minst tio veckors heltidsstudier motsvarande 15 hp. Utbildningen är uppdelad i två delkurser och har till syfte att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan.

Förkunskaperna utgörs av krav på examen från högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Vår behörighetsgivande utbildning i högskolepedagogik vänder sig i första hand till undervisande personal vid KMH, men i mån av plats kan även personal från andra lärosäten delta efter särskild överenskommelse.

Ditt deltagande sker efter samråd med din akademichef, som du också anmäler ditt intresse till.

Studietakten är beräknad till att motsvara kvartsfart.

Två delkurser under ett läsår

Den första delkursen omfattar tio seminarier och två auskultationer och har en omfattning som motsvarar fem veckors heltidsstudier, 7,5 hp.

Under den andra delkursen fokuserar deltagarna främst på att utveckla och skriva fram sina egna pedagogiska meritportföljer, 1 hp, och på att skriva kursplaner, 1,5 hp, samt på att genomföra ett självständigt arbete, 5 hp.

Övergripande lärandemål

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik bygger på de lärandemål som anges i Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande (REK 2016:1) från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF. Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad utbildning ska:

  • visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.
  • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnes- området utifrån utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
  • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Deltagarna ska inom kursen ha påbörjat en pedagogisk meritportfölj samt ha redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning.

Relaterad kontakt