Delkurs 2

Under den andra delkursen inom den högskolepedagogiska kursen fokuserar deltagarna främst på att utveckla och skriva fram sina egna pedagogiska meritportföljer och på att skriva kursplaner samt på att genomföra ett självständigt arbete.

Den andra delkursen omfattar vanligtvis åtta seminarier och har en omfattning som motsvarar fem veckors heltidsstudier, 7,5 hp.

Kursens innehåll och upplägg

Genom kursen förväntas deltagarna vidareutveckla ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet.

Centrala teman är den pedagogiska meritportföljens utformning och funktion, kurs- och utbildningsplaners utformning och funktion, det självständiga arbetets olika syften, olika handledningsmodeller, studenters perspektiv på handledning samt examination och bedömning av självständiga arbeten.

Delkursen fokuserar särskilt på frågor om studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån relevant utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning.

Delkursen omfattar åtta seminarier och kan ha följande upplägg:

 • Träff 1: Introduktion till kursen och fördjupning i relevanta pedagogiska teorier om lärande och undervisning i högre utbildning. Den pedagogiska meritportföljens utformning och funktion. Kursvärdering av den första delkursen.
 • Träff 2: Reflektion kring de egna pedagogiska meritportföljerna (delredovisning).
 • Träff 3: Kurs- och utbildningsplaners utformning och funktion. Kollektivt reflekterande och eget skrivande.
 • Träff 4: Reflektion kring de egna kursplaneförslagen (delredovisning).
 • Träff 5: Det självständiga arbetets olika syften. Olika handledningsmodeller.
 • Träff 6: Studenters perspektiv på handledning och annan undervisning.
 • Träff 7: Olika former för examination och bedömning, dels i allmänhet och dels med fokus på studenters självständiga arbeten.
 • Träff 8: Examination genom redovisning av egna självständiga arbeten och kursavslutning.

Under de olika seminarieträffarna bidrar lärare från såväl KMH som andra lärosäten med sin expertkunskap genom föredrag och övningar.

Arbetsformer och examination

Kursens arbetsformer är litteraturläsning och seminarier, enskilda uppgifter, gruppuppgifter och handledning. Kursupplägget är avsett att stimulera till samtal där litteraturen, de egna erfarenheterna och kurskollegornas erfarenheter bidrar till att deltagarna uppnår kursmålen. Som betygsskala används Underkänd/Godkänd. Kursen examineras i tre steg:

Under den andra delkursen arbetar deltagarna med att:

 • utveckla och skriva fram sina egna pedagogiska meritportföljer, 1 hp,
 • analysera och skriva kursplaner, 1,5 hp,
 • genomföra ett självständigt arbete om 5 hp som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning.

Kursen examineras genom redovisning av ovanstående obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom aktivt seminariedeltagande. De delar av kursen som examineras genom aktivt seminariedeltagande kan vid frånvaro kompenseras efter särskild överenskommelse med ansvarig kursledare. För kursbetyget godkänd krävs att samtliga examinationsuppgifter har genomförts med godkänt resultat.

Relaterad kontakt