Styrdokument

Myndighetens interna styrdokument beskriver och reglerar hur utbildningen och arbetet ska gå till. Här beskriver vi kort vad dokumenten handlar om.

Här kan du fritextsöka bland styrdokumenten.

Anställningsordning

Anställningsordningen beskriver vad som gäller vid anställning av lärare. Här definieras också Lärarförslagsnämndens åtagande. I tillägget tas befordran till professor och lektor upp, tidsbegränsning av anställning, med mera.

Anställningsordning för anställning av lärarePDF

Antagningsordning

Antagningsordningen omfattar regler kring ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkor och urval.

AntagningsordningPDF

Arbetsordning

I arbetsordningen fastställs hur KMH:s organisation ska se ut, vilka organ och anställda som får fatta beslut i olika frågor, och hur beslut skall beredas och dokumenteras.

ArbetsordningPDF

Beslut och delegationer

Definitioner av på vilken nivå i organisationen olika sorters beslut får fattas. Där finns också redovisat vad som kan delegeras, och till vem.

Beslut och delegationerPDF

Riktlinjer, rutiner och policydokument

Detta är en samlad vy över de regler och riktlinjer som går att nå via de olika informationssidorna på Backstage. För andra riktlinjer, rutiner och policydokument, kontakta registrator.

Valordning

Valordningen reglerar hur det går till att utse lärarrepresentanter till KMH:s styrelse och till Utbildnings- och forskningsnämnden.

ValordningPDF

Verksamhetsplanering och resursfördelning

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår. KMH:s verksamhetsplan fastställs av högskolestyrelsen, och ligger till grund för akademiernas och avdelningarna planering.

Högskolestyrelsen beslutar också om fördelning av KMH:s statliga anslag.

Om planering och uppföljning

Budgetordning

Budgetordningen anger hur det ekonomiska ansvaret finns fördelat i organisationen. Där beskrivs den ekonomiska modellen med hållpunkter i den årliga budget- och uppföljningsprocessen.

BudgetordningPDF

Vision, strategi och långsiktiga planer

KMH:s vision omfattar strategiska, långsiktiga mål, som sätts i sitt sammanhang och utvecklas vidare i styrdokument rörande KMH:s olika verksamhetsområden. De strategiska målen resulterar även i konkreta, årligen uppföljningsbara mål i KMH:s verksamhetsplan. Målen i strategin ska ses som de mest prioriterade frågorna inom respektive område och ska utgöra fokus för arbetet under 2018-2020.

Långsiktiga planer

För att uppnå de strategiska målen följer en handlingsplan, en långsiktig plan. Den långsiktiga planen konkretiserar vad som ska göras och vem som är ansvarig.

Relaterad kontakt