Delkurs 1

Under den första delkursen inom den högskolepedagogiska kursen förväntas deltagarna utveckla ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet samt utveckla och fördjupa sin kompetens som professionella lärare inom högskolan.

Den första delkursen omfattar vanligtvis tio seminarier och två auskultationer och har en omfattning som motsvarar fem veckors heltidsstudier, 7,5 hp.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen fokuserar särskilt på frågor om studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån relevant utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning. Andra viktiga aspekter är lärares arbete med att planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination samt frågor om hur fysiska och digitala lärandemiljöer kan utvecklas och användas för att främja gruppers och individers lärande. Under denna kurs kommer deltagarna även att arbeta med att förbereda sina pedagogiska meritportföljer.

Under de olika seminarieträffarna bidrar lärare från såväl KMH som andra lärosäten med sin expertkunskap genom föredrag och övningar.

Delkursen omfattar tio seminarier och kan ha följande upplägg:

 • Träff 1: Introduktion till kursen och introduktion till relevanta pedagogiska teorier om lärande och undervisning i högre utbildning.
 • Träff 2: Våra olika undervisningsformer, kollektivt reflekterande och om eget skrivande.
 • Träff 3: Om auskultation och reflektion.
 • Träff 4: Delredovisning av auskultationer. Dialog kring den egna praktiken, inkl. våra olika undervisningsformer. Introduktion till pedagogisk meritportfölj.
 • Träff 5: Introduktion till högskolans viktigaste styr- och policydokument, såväl nationella som lokala.
 • Träff 6: Fysiska och digitala lärandemiljöer.
 • Träff 7: Högskolepedagogiska teorier & forskningsbaserad undervisning.
 • Träff 8: Återkoppling, formativ och summativ utvärdering samt examination.
 • Träff 9: Relationskompetens i undervisningen och studenterna i fokus.
 • Träff 10: Examination genom redovisning av kursportföljer inkl. påbörjade pedagogiska meritportföljer, vilka examineras av externa gäster.

Arbetsformer och examination

Kursens arbetsformer är litteraturläsning och seminarier, enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Utöver de schemalagda seminarierna ingår även minst två auskultationstillfällen. Kursupplägget är avsett att stimulera till samtal där litteraturen, de egna erfarenheterna och kurskollegornas erfarenheter bidrar till att deltagarna uppnår kursmålen. Som betygsskala används Underkänd/Godkänd. Examinationen sker i samverkan med lärare från andra lärosäten. Kursen examineras i tre steg:

 • en rapport från genomförda auskultationer, 2,5 hp,
 • en kursportfölj där erfarenheter från kursens olika seminarier redovisas, 2,5 hp,
 • en påbörjad pedagogisk meritportfölj, 2,5 hp.

Kursen examineras genom redovisning av inlämningsuppgifter (auskultationsrapporter, kursportfölj och påbörjad pedagogisk meritportfölj) samt aktivt seminariedeltagande. De delar av kursen som examineras genom aktivt seminariedeltagande kan vid frånvaro kompenseras efter särskild överenskommelse med ansvarig kursledare. För kursbetyget godkänd krävs att samtliga examinationsuppgifter har genomförts med godkänt resultat.

Relaterad kontakt