Tre personer spelar elbas och elgitarr

Libravoice Research

Genom Libravoice Research bedriver KMH forskning som fokuserar på musikens förutsättningar att skapa positiv förändring i samhället. Det sker i samverkan med olika aktörer inom nätverket.

Musik lyfts ofta upp som ett positivt medel för att skapa förändring i samhället på olika sätt, men hur går detta till? Hur kan möten mellan musiker i gemensamma projekt främja integration? Hur kan musikundervisningen i grundskolan utvecklas för att främja elevernas förutsättningar till delaktighet i samhället? Hur ska Kulturskolan, och på sikt också KMH, lyckas bredda rekrytering till sina verksamheter?

Detta är några av de frågor som väcks genom den verksamhet som KMH bedriver inom ramen för Libravoice. Libravoice är ett samlingsnamn för KMH:s utåtriktade arbete med att samverka med och stötta aktörer som verkar för att med musikens hjälp skapa positiv social förändring i samhället.

För närvarande bedrivs tre olika mindre projekt som berör temat musik och integration på olika sätt.

Musikaliskt skapande och relationer

I detta projekt samarbetar en lektor från KMH, Mikael Persson, med lärare från två grundskolor, Rinkebyskolan och Katarina Norra, för att gemensamt undersöka hur musikskapande som fokuserar på relationer kan relatera till det övergripande temat sexualitet, samtycke och relationer.

Att musikaliskt skapande ger möjligheter att uttrycka sig själv och etablera en röst i samhället är en uppfattning som delas av många. Men i musikundervisningen riskerar denna uppfattning av musikens funktion att trängas undan av ett fokus på musikaliska färdigheter, vilket också rimmar bättre med skolans övergripande fokus på lärande inom skolans tydligt definierade ämnen.

Projektet är organiserat som en del av ett övergripande ramprojekt inom STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies, som fokuserar på sexualitet, samtycke och relationer i musikundervisning. Detta övergripande ämnesområde kan både beskrivas i termer av värdegrund och i kunskaper vilka inte sällan ställs mot varandra. I det här projektet är ambitionen att studera hur undervisning i musikaliskt skapande kan samexistera och i bäst fall berika undervisningen.

Ämnesdidaktiskt ramprojekt i praktisk-estetiska ämnen Länk till annan webbplats.

Kulturskola för alla

Kulturskolan delar utmaningen att nå ut till olika samhällsgrupper med högre musikutbildning. Vi vet redan att strukturella faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund, ekonomi, religion och kön tycks spela roll, men detta räcker inte för att identifiera hur rekryteringen kan breddas. Beroende på hur problemet att locka fler konstrueras skapas också olika sätt att lösa problemet på. I den här studien har pedagoger och ledare från kulturskolan tillfrågats om hur de ser på utmaningar med att skapa en kulturskola för alla.

I resultaten kan man se tre större sätt att förstå utmaningen att bredda rekrytering till kulturskola. Den första problemformuleringen bygger på att det finns kulturella skillnader i relation till förtroende bland annat, varför kulturskolan måste jobba mer uppsökande och vara en del av lokalsamhället. Den andra problemformuleringen bygger på att människor har olika förutsättningar att delta, såväl ekonomiskt som materiellt eller kunskapsmässigt. Att sänka trösklarna blir den naturliga vägen framåt enligt denna problemformulering. Den tredje problemformuleringen bygger på att kulturskolan inte tillräckligt är anpassad efter barn- och ungas förutsättningar.

I projekt har Mikael Persson från KMH arbetat tillsammans med erkända forskare på området – Adriana Di Lorenzon Tillborg och Cecilia Jeppson. Projektet har också, genomförts i samverkan med en student på lärarutbildningen, Andreas Lundhäll, som själv är kulturskolepedagog. Projektet har resulterat i ett kapitel i antologin ”Fritidsdidaktiska Dilemman” på Natur och Kultur 2023.

Musikaliska möten och integration

Musikens kraft när det gäller att föra människor tillsammans är något vi ofta tar för givet, men vad händer egentligen i mötet med andra människor som vi uppfattar som annorlunda än oss själva, oavsett om det sker genom musik?

Vid några tillfällen har Libravoice arrangerat musikaliska projekt där barn från olika stadsdelar möts och sjunger i kör tillsammans. I anslutning till dessa projekt bedriver vi forskning för att undersöka hur mötet påverkar uppfattningarna av den andre, hur kategoriserar eleverna varandra och vilka värderingar förekommer i dessa kategoriseringar?

Möte med andra kan vara en nödvändig faktor för att utveckla kunskaper som gör att vi kan bygga ett gemensamt samhälle, men troligtvis räcker det inte med musik, utan vi behöver prata och lära oss hantera de olikheter vi upplever i samhället.