Forskningsansökan

Alla på KMH som planerar att söka externa forskningsmedel ska anmäla detta senast 2 månader innan ansökans sista inlämningsdag. Använd formuläret nedan. Innan du fyller i anmälan ska du ha medgivande från din akademichef.

Anmälan gäller både om du är huvudsökande och om du är medsökanden på ansökningar som går in från ett annat lärosäte eller privat aktör.

OBS! Glöm inte att klicka i samtycke för personuppgifter längst ner i formuläret, om du missar det skickas inte din anmälan.

När formuläret är skickat kommer du få en bekräftelse till din epost med information om nästa steg.

Anmälan om kommande forskningsansökan

Namn och e-postadress
Namn och e-postadress
Huvud- eller medsökande * (obligatorisk)
Huvud- eller medsökandeTill vem kommer ansökan att skickas?

Uppskattning av din ansökans omfattning.

Om projektet ska medfinansieras, ange andel/belopp. Om projektet inte medfinansieras, skriv 'ingen' i fältet.

Om du är huvudsökande, ange eventuella medsökande.

Om du är medsökande, ange information om huvudsökande.
Korruption och oegentligheter * (obligatorisk)
Exempel på korruption och oegentligheter är felaktiga utbetalningar, bidragsbrott, osunda affärsmetoder, snedvridning av konkurrens, närståenderelationer samt privata intressekonflikter. Kan det säkerställas att medarbetare vid KMH genom det tänkta forskningsprojektet inte kan utnyttja sin offentliga ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra?
Korruption och oegentligheter


Känsliga personuppgifter * (obligatorisk)
Kommer forskningsprojektet innefatta behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser? (Känsliga personuppgifter är till exempel uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa, sexualliv och sexuell läggning.)
Känsliga personuppgifter


Fysisk och psykisk påverkan på forskningspersonen * (obligatorisk)
Kommer forskningsprojektet involvera ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen, eller kommer en metod användas som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt?
Fysisk och psykisk påverkan på forskningspersonen


Biologiskt material * (obligatorisk)
Kommer forskningsprojektet utföras på biologiskt material som har tagits från en fysisk person och kan härledas till denna person?
Biologiskt material


Rikets säkerhet * (obligatorisk)
Kommer forskningsprojektet att behandla eller generera information som skulle kunna ha betydelse för rikets säkerhet?
Rikets säkerhet


Kungl. Musikhögskolans säkerhet * (obligatorisk)
Kommer forskningsprojektet att behandla eller generera information som skulle kunna leda till att KMH behöver vidta särskilda säkerhetsåtgärder?
Kungl. Musikhögskolans säkerhet


Sista datum för ansökan * (obligatorisk)
Ange sista datum för att skicka in ansökan till forskningsfinansiären.
Sista datum för ansökan
Jag har akademichefens medgivande * (obligatorisk)
Ange vilket datum som akademichefen godkände din preliminära forskningsplan och att du gör en ansökan.
Jag har akademichefens medgivande
Samtycke personuppgifter

Relaterad kontakt