Anställningsvillkor lärare

Här kan du läsa om arbetstid och villkor för arbetsuppgifter som gäller för undervisande personal. Du hittar också information som rör befordran och bisyssla.

KMH anställer lärare i följande kategorier:

 • Professor
 • Adjungerad professor
 • Gästprofessor
 • Högskolelektor
 • Forskarassistent/biträdande högskolelektor
 • Högskoleadjunkt
 • Timavlönad lärare

Årsarbetstid för lärare

På KMH tillämpas årsarbetstid för lärare med fast anställning och lärare med tidsbegränsad anställning. Hur många timmar du ska arbeta per år avgörs av din ålder:

 • Till och med det år du fyller 29 år 1756 timmar, 28 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 30 år 1732 timmar, 31 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 40 år 1700 timmar, 35 semesterdagar

En utgångspunkt är att dina arbetsuppgifter kan fördelas enligt följande:

 • 10 % av årsarbetstiden ägnas egen kompetensutveckling
 • 10 % avtalad kompetensutveckling
 • 5 % information och planering
 • 75 % undervisning.

Det nya arbetstidsavtalet medger dock stor frihet för dig och din prefekt att i samråd fördela arbetsuppgifterna efter de behov som är specifika för just din tjänst.

Arbetsuppgifter för fast anställda lärare med flera

Dessa uppgifter ingår i det arbete som fast anställda lärare och lärare med tidsbegränsad
månadsanställning (adjunkter, lektorer och professorer inklusive adjungerade lärare och gästlärare) är ålagda att utföra:

 • undervisning, inklusive förberedelse- och efterarbete
 • att delta vid antagningsprov
 • att delta i och hålla sig informerad om verksamheten vid KMH
 • att delta i planerings- och utredningsarbete
 • att redovisa studenternas studieresultat enligt gällande riktlinjer och rutiner
 • egen resp. avtalad kompetensutveckling

Arbetsuppgifter för timanställda lärare

I en timanställd lärares anställning ingår:

 • undervisning inklusive förberedelse- och efterarbete
 • att redovisa studenternas studieresultat enligt gällande riktlinjer och rutiner.

Om andra uppgifter utförs på begäran av prefekten ska särskild ersättning utgå.

Befordran

När du som är lärare ansöker om befordran eller ett nytt jobb inom KMH, måste du kunna dokumentera dina olika meriter med intyg, betyg, omdömen och liknande. Det gäller såväl konstnärliga och/eller vetenskapliga meriterna som pedagogiska meriter. Du behöver också redovisa din erfarenhet av administrativt arbete, förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att informera om forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och annat arbete.

Pedagogisk portfölj

Du ska dokumentera dina pedagogiska meriter med intyg eller liknande. Det är därför lämpligt att fortlöpande samla all sådan dokumentation i en egen pedagogisk portfölj.

Mall för pedagogisk portföljPDF

Information om vad som krävs för en befordran och hur detta går till finner du i anställningsordning för lärare – se nedan, Relaterade länkar.

Befordran till högskolelektor

Det finns en särskild instruktion för adjunkter med konstnärlig inriktning som avser att söka befordran till högskolelektor.

Instruktion för att ansöka om befordran till högskolelektorPDF (inkluderar mall för pedagogisk portfölj)

Bisyssla

Lärare vid högskolor har rätt till sina forskningsresultat och det är inte en konkurrerande bisyssla att ägna sig åt forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete utanför högskolan.

Denna vidgade rätt är dock kombinerad med en skyldighet att upplysa högskolan om sina eventuella bisysslor. Alla lärare har enligt Högskoleförordningen skyldighet att hålla arbetsgivaren underrättad om de bisysslor hon eller han har med anknytning till anställningens ämnesområde. KMH skall dokumentera informationen och respektive prefekt ska bedöma om det är en tillåten eller otillåten bisyssla. Dokumentationen ska hållas så ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har.

Det är inte alltid enkelt att ge svar om bisysslor, utan varje situation måste bedömas för sig. Om prefekten eller chefen tar ett negativt beslut ska detta diarieföras. Kontakta personalenheten för mer information kring detta.

Du är skyldig att redovisa bisyssla

Alla lärare ska fylla i blankett om bisyssla, även du som inte har någon bisyssla. Uppgifter om bisyssla lämnas dels när en anställning påbörjas, och dels löpande vid början av varje hösttermin. Om omständigheterna förändras lämnas ny blankett för anmälan om bisyssla in.

Blankett för anmälan av bisysslaPDF