Anställningsvillkor lärare

Här finns information om villkor för arbetstid och arbetsuppgifter som gäller för undervisande personal. Du hittar också information som rör befordran, bisyssla, och hur dina personuppgifter hanteras när du är anställd.

KMH anställer lärare i följande kategorier:

 • Professor
 • Adjungerad professor
 • Gästprofessor
 • Högskolelektor
 • Forskarassistent/biträdande högskolelektor
 • Högskoleadjunkt
 • Timavlönad lärare

Arbetsuppgifter för fast anställda lärare med flera

Dessa uppgifter ingår i det arbete som fast anställda lärare och lärare med tidsbegränsad månadsanställning (adjunkter, lektorer och professorer inklusive adjungerade lärare och gästlärare) är ålagda att:

 • utföra undervisning, inklusive förberedelse- och efterarbete
 • delta vid antagningsprov
 • delta i och hålla sig informerad om verksamheten vid KMH
 • delta i planerings- och utredningsarbete
 • redovisa studenternas studieresultat enligt gällande riktlinjer och rutiner
 • genomföra egen respektive avtalad kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter för timanställda lärare

I en timanställd lärares anställning ingår:

 • undervisning inklusive förberedelse- och efterarbete
 • att redovisa studenternas studieresultat enligt gällande riktlinjer och rutiner.

Om andra uppgifter utförs på begäran av akademichef ska särskild ersättning utgå.

Befordran

När du som är lärare ansöker om befordran eller ett nytt jobb inom KMH, måste du kunna dokumentera dina olika meriter med intyg, betyg, omdömen och liknande. Det gäller såväl konstnärliga och/eller vetenskapliga meriterna som pedagogiska meriter. Du behöver också redovisa din erfarenhet av administrativt arbete, förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att informera om forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, och annat arbete.

Pedagogisk portfölj

Du ska dokumentera dina pedagogiska meriter med intyg eller liknande. Det är därför lämpligt att fortlöpande samla all sådan dokumentation i en egen pedagogisk portfölj.

Mall för pedagogisk portföljPDF

Information om vad som krävs för en befordran och hur detta går till finner du i anställningsordning för lärare – se nedan, Relaterade länkar.

Befordran till högskolelektor

Det finns en särskild instruktion för adjunkter med konstnärlig inriktning som avser att söka befordran till högskolelektor.

Instruktion för att ansöka om befordran till högskolelektorPDF (inkluderar mall för pedagogisk portfölj)

Bisyssla

Lärare vid högskolor har rätt till sina forskningsresultat och det är inte en konkurrerande bisyssla att ägna sig åt forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete utanför högskolan.

Denna vidgade rätt är dock kombinerad med en skyldighet att upplysa högskolan om sina eventuella bisysslor. Alla lärare har enligt Högskoleförordningen skyldighet att hålla arbetsgivaren underrättad om de bisysslor hon eller han har med anknytning till anställningens ämnesområde. KMH ska dokumentera informationen och respektive chef ska bedöma om det är en tillåten eller otillåten bisyssla. Dokumentationen ska hållas så ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har.

Det är inte alltid enkelt att ge svar om bisysslor, utan varje situation måste bedömas för sig. Om chefen tar ett negativt beslut ska detta diarieföras. Kontakta personalenheten för mer information kring detta.

Du är skyldig att redovisa bisyssla

Alla lärare ska fylla i blankett om bisyssla, även du som inte har någon bisyssla. Uppgifter om bisyssla lämnas dels när en anställning påbörjas, och dels löpande vid början av varje hösttermin. Om omständigheterna förändras lämnas ny blankett för anmälan om bisyssla in.

Blankett för anmälan av bisysslaPDF

Dina personuppgifter

Som anställd på KMH behandlas dina personuppgifter i många olika sammanhang. Dessa behandlingar och registreringar har du inte möjlighet att tacka nej till – de är helt enkelt en del av att ha en anställning.

Verksamhetsgemensamma system och tjänster

Vi använder en hel del olika system och tjänster på KMH. Det rör sig om allt från passerkort till tjänster för inloggning, från lokalbokning i TimeEdit till lönesystem och Netigate, den tjänst för enkäter och personalundersökningar som KMH använder.

Kommunikation och konsertinformation

I vårt uppdrag som myndighet ingår bland annat att berätta om vår verksamhet och att rekrytera studenter. I vissa sammanhang kan därför personuppgifter om både anställda och studenter förekomma i KMH:s kommunikation. I samband med våra konserter och de processer som pågår före, under och efter en konsert, behandlar vi också personuppgifter.

Sök person

Som en del av sökfunktionen på kmh.se och Backstage finns möjligheten att hitta anställda. Så har vi gjort eftersom det ingår i vårt uppdrag som myndighet att sörja för god tillgänglighet – det ska vara enkelt att hitta och kontakta rätt person.

Du har möjlighet att komplettera de uppgifter om dig som visas i Sök person, och att byta ut eller dölja bilden.

Att ändra information i Sök person

Benify

När du blir anställd på KMH, blir du inbjuden till förmånsportalen Benify. Tjänsten har anskaffats primärt som ett sätt att hantera och förbättra friskvårdsbidraget, men Benify omfattar också en mängd olika tjänster.

För att du ska kunna bli inbjuden skickar vi din e-postadress till Benify. Därefter väljer du själv om du vill registrera dig och dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud på KMH är Magnus Dyberg, administrativ handläggare på Enheten för ledningsstöd. Skicka eventuella frågor till:

dataskyddsombud@kmh.se

Årsarbetstid för lärare

På KMH tillämpas årsarbetstid för lärare med fast anställning och lärare med tidsbegränsad anställning. Hur många timmar du ska arbeta per år avgörs av din ålder:

 • Till och med det år du fyller 29 år 1756 timmar, 28 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 30 år 1732 timmar, 31 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 40 år 1700 timmar, 35 semesterdagar

En utgångspunkt är att dina arbetsuppgifter kan fördelas enligt följande:

 • 10 % av årsarbetstiden ägnas egen kompetensutveckling
 • 10 % avtalad kompetensutveckling
 • 5 % information och planering
 • 75 % undervisning.

Det nya arbetstidsavtalet medger dock stor frihet för dig och din chef att i samråd fördela arbetsuppgifterna efter de behov som är specifika för just din tjänst.