Musikterapeut

Kandidatprogrammet i musikterapi är unikt i Sverige. Utbildningen ger dig djupa kunskaper om förhållandet mellan musik som konstart och människors hälsa och välbefinnande. Som musikterapeut jobbar du inom medicin, vård, omsorg, skola och i kulturlivet.

På KMH finns nu Sveriges enda kandidatprogram i musikterapi. Vår miljö för forskning och undervisning erbjuder mängder av inspiration och kunskap, och lockar till sig de bästa lärarna.

Som musikterapeut

Efter avslutad utbildning använder du musik och musicerande för att främja hälsa och som terapeutiskt redskap. Du ser till hela människans välbefinnande och sprider kunskap om hur musiken främjar hälsa. Bland klienter du får möta finns till exempel:

 • barn med funktionsvariationer.
 • vuxna med depression eller trauma och ångest.
 • äldre vuxna med Parkinsons sjukdom eller demens.

Musikterapi är en etablerad terapiform baserad på omfattande forskning. Arbetsmarknaden är både nationell och internationell och finns i såväl privat som offentlig sektor.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Musik och hälsa

Introduktion till akade­miska studier

Spel, sång och en­semble 1

Musik­teori och musik­historia

Lärande och pedagogik

Termin 2:

Introduktion till musik­terapi

Samspel i musik­terapi

VFU och hand­ledning 1

Spel, sång och ensemble

År 2

Termin 3:

Musik­­terapi­teori och metod

VFU och hand­ledning 2

Utvecklings­psykologi och special­pedagogik

Instrument/­sång och ensemble 1

Entreprenör­skap i musik

Termin 4:

Musik­­terapi­teori och metod

VFU och hand­ledning 2

Utvecklings­psykologi och special­pedagogik

Instrument/­sång och ensemble 1

Sociala relationer och hälsa

Musik­psykologi

År 3

Termin 5:

Dialogisk improvisation

Interterapi

VFU och handledning 3

Forsknings­förberedande kurs

Introduktion till forsknings­metoder

Rytmik och didaktik

Termin 6:

Arrangering, komposition och singer-songwriting

VFU och handledning 3

Kommunikativt musicerande

Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkänt G-prov och godkända antagningsprov i musikterapi. Urval sker på grundval av antagningsprov i musikterapi – se programmets provbeskrivning för mer information.

Om utbildningen

I programmet ingår moment inom musik och hälsa, musikterapi som kunskapsområde och profession, musikaliskt lärande samt musik. Integreringen av teoretisk och praktisk kunskap gör att du kan arbeta med musikterapi inom en rad områden.

Under utbildningen får du möta representanter för ditt framtida yrkesliv. Du kommer också komma i kontakt med framstående forskare inom en rad områden.

Musik och hälsa

Musik och hälsa genomsyrar hela utbildningen. Detta tvärvetenskapliga område spänner över musik som konstnärlig verksamhet, pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi och medicin.

Musikterapi

Utbildningen omfattar kurser i musikterapeutiska metoder och tekniker som du får möjlighet att utforska och pröva i musicerande former. Dina musikterapeutiska färdigheter får du utveckla under kurserna spel, sång och ensemble samt arrangering och komposition. Viktiga inslag i musikterapeutiskt arbete är improvisation och singer-songwriting, som därför ges tydligt utrymme i utbildningen.

Essensen i musikterapeutisk kompetens är förmågan att lyssna och förstå, och att spela med mening.

Tony Wigram

VFU, verksamhetsförlagd utbildning

Teoretiska kurser varvas med praktiska moment under utbildningens gång. Med VFU får du pröva och utforska dina nya teoretiska kunskaper i praktisk form på en arbetsplats. Du får möta barn, ungdomar, vuxna och äldre i en rad olika sammanhang, hela tiden med stöd av din handledare.

Självständigt arbete och forskningmetodik

Det sista året innehåller en kurs i hur forskning går till metodiskt, samtidigt som du gör ett självständigt arbete. Då kommer du redan vara trygg i ditt skrivande, tack vare tidigare års förberedande kurser.

Efter studierna

Det finns ökad efterfrågan på musikterapeuter inom en rad områden som till exempel barnsjukvård och äldreomsorg. Utbildningen öppnar för arbete inom medicin, vård, omsorg, skola och i kulturlivet. Många musikterapeuter väljer att starta eget företag och bedriva självständig verksamhet i både privat och offentlig sektor.

Programmet ger dig även behörighet till vetenskaplig fördjupning på avancerad nivå.

Sveriges Akademiska Musikterapeuter

Som student kan du bli medlem i föreningen Sveriges Akademiska Musikterapeuter, SAM. När du sedan har din examen kan du ansöka om registrering i SAM och få stöd i ditt arbete genom föreningen. SAM:s nätverk öppnar för internationella kontakter, spännande konferenser och vidare utbildning.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  Antagning vartannat år. Ingen antagning till ht 2022

 • Anmälningskod:

  KMH-75000

Relaterad kontakt