Musiker, klassisk musik

I kandidatprogrammet i klassisk musik får du stort utrymme att utveckla ditt musikerskap genom individuell undervisning och ensemblespel. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält.

Sen anmälan 31 juli – 14 augusti

31 juli – 14 augusti kan du anmäla dig på antagning.se Länk till annan webbplats..

Sen amälan gäller för:

 • Tuba
 • Horn
 • Viola
 • Kontrabas
 • Cello
 • Fagott
 • Oboe
 • Saxofon
 • Harpa

Viktiga datum för sen anmälan

31 juli
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

14 augusti
Sista anmälningsdag.

15 augusti
Information om antagningsprov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Alla antagningsprov för sen anmälan.

21 augusti
Antagningsprov på KMH (i enstaka fall kan antagningsproven även ske den 18 och 22 augusti)

25 augusti
Antagningsbesked skickas ut. Tacka ja till att behålla din plats på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

28 augusti
Terminsstart

Undervisning på högsta nivå

Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i det nationella och internationella musiklivet inom klassisk musik. KMH erbjuder undervisning inom ramen för klassisk musik på högsta internationella nivå på ett stort antal instrument. Du gör provspelning på ditt instrument vid antagningsprovet.

Läs mer om hur proven går till i de olika instrumentens provbeskrivningar.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Hitta din provbeskrivning här.

25 januari 2023

 • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
 • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
 • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

För att vara behörig till programmet behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval sker på grundval av resultaten på antagningsprovet. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för ditt instrument för programmet för information om provets innehåll.

Om utbildningen

Oavsett instrument och inriktning får du uppleva en inspirerande, modern och gränsöverskridande studiemiljö på KMH med stora möjligheter att utforska ditt egna musicerande och musikbranschens villkor.

KMH förbereder dig för ett kommande yrkesliv i orkestrar, ensembler eller körer av olika storlek. Du får mycket individuell instrumentalundervisning, kombinerat med olika former av ensemblespel, med KMH Symfoniorkester, KMH Symfoniska Blåsorkester, KMH Stråkorkester, KMH Stora Brass, KMH Serenadensemble, KMH Instrumentalensemble eller i KMH Kammarkör för dig som har sång som inriktning.

Våra lärare är även framstående aktiva musiker vid till exempel orkesterinstitutioner och som frilansare.

Musikaliskt hantverk och teori

Att studera klassisk musik vid KMH innebär studier fokuserade på det musikaliska hantverket, som till exempel gehör och instrumentation, i såväl solospel som i ensembler och orkestrar.

I den mer teoretiska delen av utbildningen ingår repertoarkännedom och teoretiska perspektiv på praxis för uppföranden, relaterat till olika stilarter och instrumentgrupper beroende på ditt huvudinstrument.

Kandidatprogrammens gemensamma kurser

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också de tre kurserna Digitala verktyg, Musikhistoria och Entreprenörskap. Kurserna har en del som samläses av alla studenter, och en programspecifik del med fördjupning inom just ditt område. Kursernas syfte är att stärka din egen profil och förbereda dig för musikbranschens villkor.

Som förberedelse för ett kommande yrkesliv som musiker ingår även kursmoment i ergonomi, stresshantering och mental hälsa.

I programmet ingår även valbara kurser som bidrar till fördjupning eller breddning av din kompetens.

Självständigt arbete

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete omfattande 15 hp. Arbetet utgörs av en konsert, framställning av ett programhäfte med verkkommentarer och ett skriftligt reflekterande arbete där du redogör för den konstnärliga processen.

Mångsidig musiker

Utbildningens fokus ligger på att utveckla såväl det egna musicerandet som det egna musikerskapet. Mycket tid ges åt instrumental- och instuderingsstudier med repertoar från olika tidsskeden.

Du får också beredskap att arbeta med musiker inom andra musikområden – allt för att du ska kunna förvalta ett musikarv men också fortsätta utveckla din egen musikaliska stil.

Undervisningsform

En väsentlig del av undervisningen är projekt i olika ensemble- och orkesterkonstellationer.

Läsårets indelning

Läsåret är indelat i reguljärveckor, specialveckor och examinationsveckor. Reguljärveckorna är fördelade i block om fem veckor med schemalagd undervisning, specialveckorna är fyra enstaka veckor mellan perioderna ägnade åt produktioner, projekt och intensivkurser. Examinationsveckor är en vecka i slutet av varje termin som i första hand är avsedd för examinationer.

Den schemalagda undervisningen består av enskild huvudinstrumentundervisning, gemensamma lektioner, seminarier och enskild undervisning i instudering. Kurser i olika ensembler och körer sker dels under reguljärveckorna, dels under specialveckorna.

Examinationerna består framförallt av klingande framföranden, men också av enskilda skriftliga arbeten samt muntliga reflektioner och diskussioner i seminarieform.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops, master classes och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Kandidatprogrammet i klassisk musik ger dig kompetens för verksamhet inom symfoniorkestrar, operahus, mindre orkestrar och kammarensembler samt körer på professionell nivå. Du får även en gedigen grund att stå på som frilansande musiker.

Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger en god repertoarkännedom och fördjupar din konstnärliga insikt. Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

Relaterad kontakt