Kungliga Musikhögskolan

Musiker, tidig musik

I kandidatprogrammet i tidig musik får du fördjupa dig i instrumental- eller sångstudier av musik från främst medeltiden, renässansen och barocken.

Det tre-åriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen grund för att verka som yrkesmusiker i det nationella och internationella musiklivet inom främst tidig musik.

Unikt utbud av valbara instrument

På KMH kan du välja bland ett flertal instrument inom tidig musik:

 • barockcello
 • barockfagott
 • barockgitarr
 • barockluta
 • barockoboe
 • barockviola
 • barockviolin
 • blockflöjt
 • cembalo
 • renässansluta
 • sång, samtliga rösttyper inklusive countertenor
 • teorb
 • traversflöjt
 • barocktrumpet
 • viola da gamba
 • violone

Du gör provspelning på ditt barockinstrument vid antagningsprovet. Läs mer om hur proven går till i den generella provbeskrivningen i slutet av sidan. För några av instrumenten finns specifika repertoarangivelser som du ska förbereda inför ditt antagningsprov. Dessa kommer läggas ut i samband med att anmälan öppnar 1 december.

 

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1a
Ensemble 1
Musikteori 1
Digitala verktyg

Termin 2:

Huvud­instrument 1b
Ensemble 2
Musikteori 2
Musikhistoria

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2a
Ensemble 3
Musikteori 3
Entreprenörskap
Valbar kurs

Termin 4:

Huvud­instrument 2b
Ensemble 4
Valbar kurs
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Huvud­instrument 3a
Ensemble 5
Musikteori 4
Hållbart yrkesliv
Valbar kurs

Termin 6:

Huvud­instrument 3b
Valbar kurs
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkänt antagningsprov LS 11.1b och Musikteori. Du placeras i urvalsgrupp efter det (de) instrument du gjort antagningsprov på. Urval sker på grundval av resultaten på LS 11.1b. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Programmet behandlar den klassiska repertoaren från medeltid till och med klassicism, där utgångspunkten är relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker. Instrumentalstudier står i fokus och understöds av kammarmusicerande och ämnesspecifika seminarier.

Programmet omfattar också fördjupad repertoarkännedom samt teoretiska perspektiv på uppförandepraxis för olika stilarter från fem sekler. Därtill kommer instrumentkunskap, bl.a. kännedom om den mångfald och variation av instrument som fanns under företrädelsevis renässansen och barocken.

De praktiska momenten i utbildningen utgörs av konstnärligt gestaltande studier fokuserade på det musikaliska hantverket såsom t.ex. interpretation i solistiskt spel och i kammarmusik, improvisation och ornamentationskunskap, instudering och generalbas.

Därtill kommer kurser i musikhistoria och musikteori, och du som spelar ackordinstrument får utbildning i både solo- och generalbasspel inom kursen Huvudinstrument.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område. Kursernas syfte är att stärka din egna profil och förbereda dig för musikbranschens villkor.

Som förberedelse för ett kommande yrkesliv som musiker ingår även kursmoment i ergonomi, stresshantering och mental hälsa.

Dessutom ingår valbara kurser som kan innebära en fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt, som består av en klingande och en skriftlig del.

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Undervisningsform

Utbildningen bygger på individuella instrumentallektioner och grupplektioner där studenter spelar upp för varandra, konstnärliga seminarier och master classes.

Läsåret är indelat i reguljärveckor, intensivveckor och examinationsveckor.

Reguljärveckorna är fördelade i block om fem veckor med schemalagd undervisning, intensivveckorna är fyra enstaka veckor mellan perioderna ägnade åt produktioner, projekt och intensivkurser.

Under intensivveckorna förläggs arbete i större ensembleprojekt.

Examinationsveckor är en vecka i slutet av varje termin som i första hand är avsedd för examinationer.

Examinationer består framförallt av klingande framföranden, men också av enskilda skriftliga arbeten samt muntliga reflektioner och diskussioner i seminarieform.

Den schemalagda undervisningen består av enskild huvudinstrumentundervisning, gemensamma lektioner, seminarier och enskild undervisning i instudering. Kurser i olika ensembler och körer sker dels under reguljärveckorna, dels under intensivveckorna.

Efter studierna 

Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger en god repertoarkännedom och fördjupar din konstnärliga insikt. Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå. 

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  1 dec – 17 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–60000

Relaterad kontakt