Provbeskrivning för musikproduktion

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–80000

Prov 1 – Arbetsprover och presentation

Steg 1 av antagningsprovet till detta program är en uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra resterande prov.

I detta prov ska du lämna in tre egna musikproduktioner samt beskrivning av din arbetsprocess med dessa produktioner. Du ska även lämna in en kort presentationstext där du berättar om dig, din bakgrund och varför du vill gå utbildningen.

Ljudfil 1:
Den första musikproduktionen är en gestaltning av ett obligatoriskt verk som antagningsjuryn har valt ut. Från och med den 11 januari kommer det finnas en notbild på antagningssidan: antagningsprov.kmh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detta verk ska du gestalta. Därefter har du fram till sista inlämningsdag på dig att genomföra och lämna in produktionen. Det ska alltså vara din egen gestaltning, ditt arrangemang och din produktion av verket i notbilden. Du väljer själv hur du arrangerar och producerar musiken men det är viktigt att verkets melodi återges precis som den är i notbilden och att den tydligt hörs minst en gång i sin helhet i din produktion. Du väljer själv melodins tonart och tempo. Andra musiker och sångare än du själv kan medverka i produktionen.

Ljudfil 2:
I den andra musikproduktionen ska du ha komponerat, arrangerat och producerat musiken helt själv, utan medkompositörer eller medproducenter. Detta verk ska dessutom inkludera minst en sångstämma som framträder tydligt i produktionen. Om sången innefattar text ska du ha skrivit denna själv. Andra musiker och sångare än du själv kan medverka i produktionen så länge du har arrangerat vad de ska spela själv.

Ljudfil 3:
Här finns möjlighet att samarbeta med andra producenter, låtskrivare, arrangörer och kompositörer. Den tredje musikproduktionen ska vara ett verk som du antingen har producerat på egen hand eller i samarbete med en eller flera andra producenter. Det kan vara ett helt eget verk eller något du skapat tillsammans med andra upphovspersoner. Du väljer själv om det är instrumentalt eller med sång. Även andra musiker och sångare än du själv kan medverka i produktionen.

Filerna ska vara av typen MP3 och får inte vara större än 10 Mb per fil. För alla tre produktionerna ska du tydligt redovisa produktionsdata som: kompositör, eventuell textförfattare, arrangör, inspelningstekniker, mixningstekniker samt medverkande musiker/sångare på respektive instrument. Du ska även lämna en kortfattad beskrivning av arbetsprocessen och vilka arbetsverktyg du har använt i produktionen.

Presentationstext:
Skriv en kort presentation av dig själv (vem du är, musikalisk bakgrund, musikaliska intresseområden, utbildningar m.m.) samt en beskrivning av vad som motiverar dig att söka utbildningen.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 17.10 Arbetsprover och presentation
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt. I detta prov bedöms i första hand din musikproduktionsförmåga.

Ljudfil 1, 2 och 3 utgör även underlag för delprovet LS 17.15. Ljudfil 1 och 2 används i första hand i poängsättningen för att särskilja vilka sökande som kallas vidare. Ljudfil 3 används primärt som underlag i LS 17.15 men kan användas för att särskilja sökande med samma poäng i Ljudfil 1 och 2. Textpresentationen är ej poänggivande men är obligatorisk och utgör även underlag för delprovet LS 17.15.

Endast sökande med minst 1 p kan kallas till vidare prov. Juryns sammanlagda poäng från LS 17.10 utgör grund för rangordningen av de sökande. Eftersom antalet utbildningsplatser är begränsat kommer maximalt 50 sökande att kallas till vidare delprov. Övriga godkända sökande rangordnas för reservplats till vidare delprov i steg två. I juryns uppdrag ingår även att rangordna godkända sökande inom varje poängkategori. Om två eller flera sökande har erhållit samma poäng ska juryns rangordning användas för att särskilja de sökande.

Bedömning

Musikproduktion

3 poäng

Uppvisar i arbetsprovet därutöver väl utvecklade kunskaper och förmågor i musikproduktion.

2 poäng

Uppvisar i arbetsprovet därutöver utvecklade kunskaper och förmågor i musikproduktion.

1 poäng (Godkänd)

Bedöms i arbetsprovet uppvisa tillräckliga kunskaper och förmågor i musikproduktion för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

0 poäng (Underkänd)

Den sökande bedöms i arbetsprovet inte uppvisa kunskaper och/eller förmågor i musikproduktion på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår. Den egna presentationen är helt ofullständig eller har andra uppenbara allvarliga brister.

Prov 2 – Musikproduktionsteknik, musikteori och gehör

Delprovet genomförs digitalt på distans.

I detta delprov prövas dina kunskaper och färdigheter i musikproduktionsteknik, musikteori och gehör genom ett skriftligt prov.

Svårighetsgraden på frågorna i musikproduktionsteknik ligger på en grundläggande nivå för enklare musikproduktionssammanhang motsvarande nivån i kursen Musikproduktion B på gymnasieskolans estetiska program. Frågorna kan handla om t ex koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar, mikrofoner och mikrofonteknik, mixerbordets funktioner, kablar och kontakter. Akustiska och elektriska instrument och deras konstruktion, funktion och egenskaper. Rumsakustik och ljudlära. Interaktion mellan musikproduktion och andra medier, till exempel film och tv samt teknik och metoder för musikproduktion i datorer inkl. musikproduktionsprogram.

Svårighetsgraden på musikteori och gehör motsvarar nivån i kursen Gehörs- och musiklära B på gymnasieskolans estetiska program. Frågorna om musikteori kan t ex vara om tonnamn, oktavlägen (t ex: c3, F) samt intervallbeteckningar (t ex: R4, Ö5). Klaver (t ex: diskant-, bas- och altklav) och transponering av melodi. Notering av ackord efter ackordbeteckningar (t ex: F7, Gmaj7, Am). Skalor (t ex: dur, harmonisk och melodisk moll, bluesskala). Rytmnotering, taktarter, not- och pausvärden. Fasta förtecken för olika tonarter. Harmonisering där uppgiften är att harmonisera (sätta ackord till) en melodi och ange ackorden med ackordbeteckningar (t ex: D, F#7, Bm7, Gmaj9) samt harmonisk analys där uppgiften är, att med funktionsbeteckningar (T, S etc.) eller steganalys (I, V7 etc.), analysera harmoniken och de harmoniska funktionerna i ett noterat flerstämmigt musikexempel. Frågorna om gehör kan t ex vara att: identifiera olika intervall som spelas, identifiera olika spelade rytmer, identifiera olika spelade melodier samt att identifiera ackord/harmonik utifrån lyssningsexempel.

Provkod: LS 17.11 Musikproduktionsteknik, musikteori och gehör
Provtid: ca 60 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt. För att juryn ska bedöma delprovet som godkänt i sin helhet krävs att bedömningen av såväl musikproduktionsteknik, musikteori som gehör är godkänd. För maxpoäng krävs högsta poäng i samtliga bedömningskriterier.

Bedömning

Musikproduktions-teknik

Musikteori

Gehör

3 poäng

Uppvisar därutöver väl utvecklade kunskaper i musikproduktionsteknik.

Uppvisar därutöver väl utvecklad färdighet i musikteori.

Uppvisar därutöver väl utvecklad kunskap och färdighet i gehör.

2 poäng

Uppvisar därutöver utvecklade kunskaper i musikproduktionsteknik.

Uppvisar därutöver utvecklad kunskap och färdighet i musikteori.

Uppvisar därutöver utvecklad kunskap och färdighet i gehör.

1 poäng (Godkänd)

Bedöms i delprovet uppvisa kunskaper i musikproduktionsteknik på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

Bedöms i delprovet uppvisa kunskaper och färdighet i musikteori på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

Bedöms i delprovet uppvisa kunskaper och färdighet i gehör på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen

0 poäng (Underkänd)

Den sökande bedöms inte uppvisa kunskaper i musikproduktionsteknik på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa kunskaper och/eller färdighet i musikteori på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa kunskaper och/eller färdighet i satslära på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Prov 3 – Musikproduktion med dator

Delprovet genomförs digitalt på distans.

I detta delprov får du visa din förmåga att komponera, arrangera och producera musik med musikproduktionsprogram och dator - DAW (Digital Audio Workstation). Vid provstart meddelas ett antal bestämda förutsättningar för den musik som du ska komponera och arrangera, det kan t.ex. vara tempo, tonart, taktart, instrument etc. Som arbetsmaterial får du vid provstart ett antal ljudfiler, loopar och samplingar. Dessa ska du sedan använda tillsammans med det som du själv skapar, t.ex. melodier, rytmer, ackord, bastoner etc. Du ska också mixa din musik, med fokus p ̊å balans, klang och lyssnarupplevelse.

Provkod: LS 17.12 Musikproduktion med dator
Provtid:
ca 2,5 timme
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt. För att juryn ska bedöma delprovet som godkänt i sin helhet krävs att bedömningen av både musikproduktionsteknisk kompetens och konstnärlig gestaltning är godkänd. För maxpoäng krävs högsta poäng i båda bedömningskriterierna.

Bedömning

Musikproduktionsteknisk kompetens

Konstnärlig gestaltning

 

3 poäng

Uppvisar därutöver väl utvecklad teknisk kompetens i musikproduktion.

Uppvisar därutöver väl utvecklad förmåga till konstnärlig gestaltning i musikproduktion.

 

2 poäng

Uppvisar därutöver utvecklad teknisk kompetens i musikproduktion.

Uppvisar i delprovet därutöver utvecklad förmåga till konstnärlig gestaltning i musikproduktion.

 

1 poäng (Godkänd)

Bedöms i delprovet uppvisa tillräcklig teknisk kompetens i musikproduktion för att kunna genomgå utbildningen.

Bedöms i delprovet uppvisa tillräcklig förmåga till konstnärlig gestaltning i musikproduktion för att kunna genomgå utbildningen.

 

0 poäng (Underkänd)

Den sökande bedöms inte uppvisa teknisk kompetens i musikproduktion på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa förmåga till konstnärlig gestaltning i musikproduktion på en tillräcklig nivå för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Prov 4 – Klaviaturinstrument och andra ackordinstrument

Delprovet genomförs digitalt på distans.

I detta delprov får du visa dina kunskaper och färdigheter i att spela på ett klaviaturinstrument inklusive spelteknik samt din förmåga till gehörsspel och ackompanjemang efter ackordbeteckningar på piano eller annat ackordinstrument. Detta delprov består av två delmoment:

  1. Eget valt stycke på piano:
    I denna del ska du framföra ett eget valt stycke på piano (max ca 3 min). Du får själv välja genre, men det ska vara komponerat och/eller arrangerat för två händer och innehålla både melodi och ackompanjerande stämmor.
  2. Gehörsspel och ackompanjemang på piano eller annat ackordinstrument:
    I denna del ska du visa din förmåga att ackompanjera på gehör. Du får göra detta på piano eller på något annat ackordinstrument (t.ex. gitarr). På det ackordinstrument du väljer, ska du på gehör ackompanjera en förinspelad melodi.

Provkod: LS 17.13 Klaviaturinstrument och andra ackordinstrument
Provtid:
ca 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt. För att juryn ska bedöma delprovet som godkänt i sin helhet krävs att bedömningen av såväl musikaliskt framförande som spelteknik och gehörsspel är godkänd. För maxpoäng krävs högsta poäng i samtliga bedömningskriterier.

Bedömning

Musikaliskt framförande

Spelteknik

Gehörsspel

3 poäng

Uppvisar därutöver väl utvecklad musikalisk förmåga vid spel på klaviaturinstrument.

Uppvisar därutöver väl utvecklad spelteknik på klaviaturinstrument.

Uppvisar därutöver väl utvecklad färdighet i gehörsspel på piano eller annat ackordinstrument.

2 poäng

Uppvisar därutöver utvecklad musikalisk förmåga vid spel på klaviaturinstrument.

Uppvisar därutöver utvecklad spelteknik på klaviaturinstrument.

Uppvisar därutöver utvecklad färdighet i gehörsspel på piano eller annat ackordinstrument.

1 poäng (Godkänd)

Bedöms i delprovet uppvisa tillräckliga kunskaper i klaviaturspel för att kunna genomgå utbildningen.

Bedöms i delprovet uppvisa tillräckliga speltekniska kunskaper och färdigheter på klaviaturinstrument för att kunna genomgå utbildningen

Bedöms i delprovet uppvisa tillräckliga färdigheter i gehörsspel på piano eller annat ackordinstrument för att kunna genomgå utbildningen.

0 poäng (Underkänd)

Den sökande bedöms inte uppvisa tillräckliga kunskaper i klaviaturspel för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa tillräckliga speltekniska kunskaper och/eller färdigheter på klaviaturinstrument för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa tillräckliga färdigheter i gehörsspel på piano eller annat ackordinstrument för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Prov 5 – Övriga musikaliska färdigheter

Delprovet genomförs digitalt på distans.

I detta delprov får du visa din förmåga till musikalisk gestaltning, spel- och instrumentalteknik samt din musikaliska kommunikations- och samspelsförmåga.

Du ska visa upp en övrig musikalisk färdighet som ger prov på din musikaliska profil, vilket spelas in som en videofilm. Det kan t ex vara sång, piano, annat instrument, sång/gitarr, sång/piano, sång/annat kompinstrument. Färdigheterna måste framföras live i samspel med minst en annan musiker. Ni som spelar ihop behöver vara i samma rum för att vi ska kunna se och höra samspelet er emellan. Du har sammanlagt 5 minuter på dig att visa upp detta i videofilmen. Välj repertoar/färdighet utifrån vad du själv anser dig vara bäst på. Visa upp det som ger prov på just din musikaliska profil. Välj t ex inte ett jazzstycke om folkmusik är din specialitet.

Provkod: LS 17.14 Övriga musikaliska färdigheter
Provtid:
ca 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt. För att juryn ska bedöma delprovet som godkänt i sin helhet krävs att bedömningen av såväl förmåga till musikalisk gestaltning som spel- och instrumentalteknik och musikalisk kommunikations- och samspelsförmåga är godkänd. För maxpoäng krävs högsta poäng i samtliga bedömningskriterier.

Bedömning

Musikaliskt framförande/gestaltning

Spelteknik

Musikalisk kommunikations- och samspelsförmåga

3 poäng

Uppvisar därutöver ett väl utvecklat musikaliskt framförande och gestaltningsförmåga inom de uppvisade färdigheterna.

Uppvisar därutöver väl utvecklad spelteknik inom de uppvisade musikaliska färdigheterna.

Uppvisar därutöver en väl utvecklad musikalisk kommunikations- och samspelsförmåga.

2 poäng

Uppvisar därutöver ett utvecklat musikaliskt framförande och gestaltningsförmåga inom de uppvisade färdigheterna.

Uppvisar därutöver utvecklad spelteknik inom de uppvisade musikaliska färdigheterna.

Uppvisar därutöver en utvecklad musikalisk kommunikations- och samspelsförmåga.

1 poäng (Godkänd)

Bedöms i delprovet uppvisa musikalisk färdighet och gestaltningsförmåga på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

Bedöms i delprovet uppvisa speltekniska kunskaper och färdigheter på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

Bedöms i delprovet uppvisa kommunikations- och samspelsförmåga på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

0 poäng (Underkänd)

Den sökande bedöms inte uppvisa musikalisk färdighet och/eller gestaltningsförmåga på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa speltekniska kunskaper och/eller färdigheter på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa färdighet i samspel och/eller kommunikationsförmåga på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Prov 6 – Konstnärlig gestaltningsförmåga och eget musikaliskt uttryck

Delprovet genomförs digitalt på distans.

Du ges, med utgångspunkt från det inlämnade materialet i Prov 1 (Arbetsprover och presentation), möjlighet att presentera dig själv vidare och utveckla dina tankar kring hur du gestaltat din musik och hur du arbetat med att utveckla ett eget musikaliskt uttryck. Du får också möjlighet att beskriva vad som motiverar dig att gå ett konstnärligt kandidatprogram i musik med inriktning musikproduktion.

Delprovet genomförs som ett intervjusamtal med fokus på konstnärlig gestaltningsförmåga och eget musikaliskt uttryck. Under samtalet har du även möjlighet att ställa frågor så att utbildningens innehåll stämmer överens med ditt eget syfte med dina studier.

Provkod: LS 17.15 Konstnärlig gestaltningsförmåga och eget musikaliskt uttryck
Provtid:
ca 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. 0-3 p, varav 1 p krävs för godkänt. För att juryn ska bedöma delprovet som godkänt i sin helhet krävs att bedömningen av såväl förmåga till konstnärlig gestaltning som eget musikaliskt uttryck är godkänd. För maxpoäng krävs högsta poäng i båda bedömningskriterierna.

Bedömning

Konstnärlig gestaltningsförmåga

Eget musikaliskt uttryck

3 poäng

Uppvisar därutöver en väl utvecklad konstnärlig gestaltningsförmåga.

Uppvisar därutöver ett väl utvecklat personligt musikaliskt uttryck.

2 poäng

Uppvisar därutöver en utvecklad konstnärlig gestaltningsförmåga.

Uppvisar därutöver ett utvecklat personligt musikaliskt uttryck.

1 poäng (Godkänd)

Bedöms i delprovet uppvisa konstnärlig gestaltningsförmåga på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

Bedöms i delprovet uppvisa förmåga till personligt musikaliskt uttryck i den utsträckning som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

0 poäng (Underkänd)

Den sökande bedöms inte uppvisa konstnärlig gestaltningsförmåga på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

Den sökande bedöms inte uppvisa förmåga till personligt musikaliskt uttryck i den utsträckning som krävs för att kunna genomgå utbildningen under kommande läsår.

 

Relaterad kontakt