Provbeskrivning för dirigering – orkester

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–13000

Prov 1 – Digital uttagning

Först sker detta digitala uttagsprov som innehåller två moment:

 1. Filma dig själv från en repetition eller konsert där du själv dirigerar en ensemble. Kameran bör vara placerad så att man ser dig framifrån. Du kan antingen spela in en videofilm eller upp till tre kortare videofilmer från olika ensembler eller med olika repertoar. Totallängden för videomaterialet ska vara ca 10 minuter. Inspelningen bör vara gjord de senaste månaderna. Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.
 2. Skriv ett kortfattat CV i pdf-format som visar din musikaliska bakgrund och erfarenhet. Ansökan utan bifogat CV kommer ej att beaktas.

Juryn kommer att bedöma din förmåga att använda en rytmiskt tydlig och musikaliskt uttrycksfull gestik.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 15.0 Arbetsprov
Provtid: ca 10 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov som sker på campus Valhallavägen.

Prov 2 – Dirigeringsprov

I detta prov dirigerar du en instrumentalensemble med två förberedda musikstycken, som du får i förväg i samband med kallelsen. Provet består av två delmoment:

 1. Du ska dirigera det första stycket rakt igenom utan kommentarer.
 2. Du ska repetera det andra stycket i cirka femton minuter.

Juryn kommer att bedöma din förmåga att förmedla en övertygande tolkning, kommunicera med ensemblen samt repetera effektivt och målmedvetet.

Provkod: LS 15.1b Orkesterdirigering
Provtid: ca 20 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0). Detta prov ligger även som grund i bedömningen av Prov 5 – Kompletterande prov.

Ditt resultat i prov 2 meddelas inom kort efter provtillfället. Sökande som är godkända går vidare till resterande prov.

Prov 3 – Gehör

Provet består av fyra delmoment. Du kommer att arbeta med samma musikstycke i samtliga delmoment.

 1. Du ska sjunga en melodistämma a prima vista. Du kan antingen samtidigt sjunga både rytm och melodi eller först läsa rytmen och sedan sjunga melodin.
 2. Du får lyssna på en inspelning och ska sedan beskriva ackord och harmonisk utveckling. Du kan berätta vad du hör eller spela på piano och du får lyssna flera gånger.
 3. Du ska sjunga en av stämmorna i partituret (ej melodin) samtidigt som provledaren spelar de övriga stämmorna.
 4. Du ska spela partituret. Om nödvändigt kan du utelämna vissa stämmor men det är viktigt att du får med melodi- och basstämma samt ackordtoner.

Juryn kommer att bedöma din förmåga att gestalta givna rytmer och melodier, på gehör identifiera ackord och beskriva harmoniska förlopp samt spela från partitur.

Provkod: LS 15.2 Gehör
Provtid: ca 20 minuter
Bedömning: 0-10 p. Provet är urvalsgrundande.

Exempelprov i gehör

Här hittar du exempel på hur gehörsprovet kan se ut.

Exempelprov gehörsprov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prov 4 – Musikteori

Provet är skriftligt och det finns tillgång till piano. Provet består av fem delmoment:

 1. Du ska redogöra för klaver, tonnamn, intervallbeteckningar, skalor och rytmnoteringar.
 2. Du ska redogöra för orkesterinstrumentens klaver, transponering, omfång och speltekniker.
 3. Du ska göra en harmonisk analys med funktions- eller stegbeteckningar.
 4. Du ska harmonisera en melodi och skriva en fyrstämmig sats utifrån harmoniseringen.
 5. Du ska till en given melodi skriva en instrumental andrastämma.

Juryn kommer att bedöma dina kunskaper i musiklära, instrumentkännedom, harmonilära och satslära.

Provkod: LS 15.3 Musikteori
Provtid: 2,5 timme.
Bedömning: 0-10 p. Provet är urvalsgrundande.

Prov 5 – Kompletterande prov

Provet består av tre delmoment:

 1. I en kortare intervju får du svara på frågor om din bakgrund, dina framtidsplaner och särskilda intresseområden.
 2. Du ska med röst och/eller instrument på ett övertygande sätt presentera några kortare notexempel. Juryn kommer att bedöma hur du gestaltar tempo, rytm, frasering och karaktär. Notexemplen får du av juryn tjugo minuter före provtillfället och under denna tid har du möjlighet att förbereda dig på egen hand.
 3. Du ska visa eventuella färdigheter inom sång, instrumentspel, arrangering eller komposition.

Juryn kommer att bedöma din förmåga till musikalisk gestaltning.

Provkod: LS 15.4b Kompletterande prov inom orkesterdirigering
Provtid: ca 20 minuter.
Bedömning: 0-50 p, varav 25p krävs för godkänt. Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Även Prov 2 – dirigeringsprov ligger som grund i poängsättningen för urvalet.

Relaterad kontakt