Provbeskrivning för komposition – konstmusik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–90000

Prov 1 – Arbetsprov

Först sker detta digitala uttagsprov som innehåller två moment:

 1. Förbered ett arbetsprov bestående av 3-5 kompositioner och eventuella övriga material som du vill ska ligga till grund för bedömningen.
 2. Skriv ett välformulerat brev innehållandes:
  – ett CV där du presenterar din utbildning och övrig verksamhet som är relevant för ansökan, samt
  – en beskrivning av din konstnärliga verksamhet.

Instruktioner för arbetsprover

 • Notmaterial skall vara utskrivet till fil i pdf-format.
 • Notmaterial skall om möjligt följas av inspelning, alternativt digital simulering, av musiken.
 • Tillåtna format för ljudfiler är mp3 och MPEG-4 AAC.
 • Allt musikaliskt material skall vara märkt med namn, verktitel och kompositionsår.
 • Arbetsprover i digitalt format ska kunna läsas av Apple Macintosh-datorer.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 14.7 vk, Arbetsprov
Provtid: ca 15 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Den sökandes prestation vid antagningsproven bedöms av en jury som består av sakkunniga ledamöter. I varje prov gör juryn en samlad bedömning av den sökandes förmåga avseende teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga. För denna bedömning gäller de kriterier som framgår av tabellen nedan. I bedömningen av den sökandes förmåga har juryn ett antal olika parametrar att ta hänsyn till, såsom svårighetsgrader och utmaningar i profilämnet, och svårighetsgrader och utmaningar i de egna verk den sökande skickat in som arbetsprover.

Bedömning

Teknisk kompetens

Konstnärlig gestaltning

Reflekterande förmåga

 

GODKÄND

Uppvisar i tillräcklig utsträckning en medveten och konstnärligt relevant teknik för kompositionens musikaliska uttryck.

Uppvisar i tillräcklig utsträckning förmåga till en personlig och konstnärlig gestaltning med relevans för profilämnet.

Uppvisar i tillräcklig utsträckning förmåga till relevanta reflektioner över sitt konstnärliga arbete.

UNDERKÄND

Uppvisar inte i tillräcklig utsträckning en medveten och konstnärligt relevant teknik för kompositionens musikaliska uttryck.

Uppvisar inte i tillräcklig utsträckning förmåga till en personlig och konstnärlig gestaltning med relevans för profilämnet.

Uppvisar inte i tillräcklig utsträckning förmåga till relevanta reflektioner över sitt konstnärliga arbete.

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till nästa prov som sker på campus Valhallavägen.

Prov 2 – Profilämnesprov

Provet sker på KMH:s campus och genomförs i fyra delmoment: ett musikteoriprov, ett gehörsprov, ett kompositionsprov och en intervju.

1. Ett skriftligt musikteoriprov som innehåller tre delar:

 • Elementär kunskap i harmonilära och musikalisk sats.
  Du ska komponera en melodi utifrån en given text eller ett givet melodiskt motiv, samt komponera en självständig överstämma till en given melodi. Du ska analysera ett kortare harmoniskt förlopp, samt komponera en harmonisk sats bestående av 3-5 stämmor utifrån en given melodi.
 • Elementär kunskap i formlära
  Du prövas i att tillämpa elementära formbegrepp såsom motiv, sats och period. Du prövas också i elementär kännedom om klassiska formtyper såsom dansformer, visformer samt sonat- och rondoform.
 • Elementär kunskap i instrumentation
  Du ska reducera en partitursida för ensemble till particell i klingande läge. Här prövas kunskap om transponerande instrument, samt olika klaver.

Exempelprov i musikteori

Här finns ett exempel på hur ditt musikteoriprov kan se ut.
Exempelprov musikteori för kandidat konstmusik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Gehörsprov:
Du får lyssna på ett musikexempel och ska skriva ner sådant som saknas i notbilden; det kan vara rytm, melodi eller ackord. Ta med dig egna hörlurar och egen dator med usb-ingångar.

3. Kompositionsprov:
Du ska vid provtillfället utifrån ett givet material komponera ett kort originalverk i partiturform för två till fyra instrument. Du får tillgång till piano.

4. Intervju:
Antagningsjuryn gör en muntlig intervju med dig där du får svara på frågor om dina inskickade arbetsprover och ditt konstnärskap.

Provkod: LS 14.8 vk, Profilämnesprov
Provtid: Musikteoriprov 2,5 timme. Gehörsprov 30 minuter. Kompositionsprov 3 timmar. Intervju ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Den sökandes prestation vid antagningsproven bedöms av en jury som består av sakkunniga ledamöter. I varje prov gör juryn en samlad bedömning av den sökandes förmåga avseende teknisk kompetens, konstnärlig gestaltning och reflekterande förmåga. För denna bedömning gäller de kriterier som framgår av tabellen nedan. I bedömningen av den sökandes förmåga har juryn ett antal olika parametrar att ta hänsyn till, såsom svårighetsgrader och utmaningar i profilämnet, och svårighetsgrader och utmaningar i de egna verk den sökande skickat in som arbetsprover.

Bedömning

Poäng

Teknisk kompetens

Konstnärlig gestaltning

Reflekterande förmåga

GODKÄND

25-40

(kriterier för resultat med god marginal till godkänd- gränsen)

Uppvisar en medveten och konstnärligt relevant teknik för kompositionens musikaliska uttryck, med god marginal till vad som krävs för godkänt.

Uppvisar förmåga till en personlig och konstnärlig gestaltning med relevans för profilämnet, med god marginal till vad som krävs för godkänt.

Uppvisar förmåga till relevanta reflektioner över sitt konstnärliga arbete, med god marginal till vad som krävs för godkänt.

GODKÄND

10-24

(Godkänd för 10 och poäng över 10 i alla tre kategorier)

Uppvisar i tillräcklig utsträckning en medveten och konstnärligt relevant teknik för kompositionens musikaliska uttryck.

Uppvisar i tillräcklig utsträckning förmåga till en personlig och konstnärlig gestaltning med relevans för profilämnet.

Uppvisar i tillräcklig utsträckning förmåga till relevanta reflektioner över sitt konstnärliga arbete.

UNDERKÄND

0-9

(Underkänd för poäng under 10 i någon kategori)

Uppvisar inte i tillräcklig utsträckning en medveten och konstnärligt relevant teknik för kompositionens musikaliska uttryck.

Uppvisar inte i tillräcklig utsträckning förmåga till en personlig och konstnärlig gestaltning med relevans för profilämnet.

Uppvisar inte i tillräcklig utsträckning förmåga till relevanta reflektioner över sitt konstnärliga arbete.


Relaterad kontakt