Provbeskrivning för musiker, kyrkomusik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–70000

Prov 1 – Digital uttagning

Detta prov är en digital uttagning och den gör du genom att filma dig själv när du spelar eller sjunger.

Du ska spela in tre korta filmer, varav två vid orgel och en vid piano.

 1. En video där du spelar SvPs 42, en vers med kort preludium på orgel. Du ska spela koralbokssatsen, basstämman med pedal och du ska sjunga till psalmversen.
 2. En video där du spelar J S Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641 på orgel.
 3. En video där du sjunger SvPs 730 Må din väg gå dig till mötes, och ackompanjerar dig själv på piano med ackordanalys, i valfri tonart.

Efter att du har skickat in din anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

 • Legitimera dig – filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: G3 Uttagning, Ky
Provtid: 5-10 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till resterande prov som sker på campus.

Prov 2 – Kördirigering

Före provet skall du sända in två fritt valda körstycken a cappella för blandad kör (3-5 stämmor), som du skulle vilja instudera och dirigera vid provet. Du får instruktioner om hur du skickar in PDF med noter i samband med kallelse till proven på campus.

Juryn kommer att på plats välja ut ett av dina insända stycken, som ska repeteras med kören. Det är av stort värde att du med din egen röst kan förebilda stämmorna, samt spela partituret på piano.

Du ska även dirigera en obligatorisk körsång. Den har kören redan övat in, det ska inte repeteras, utan dirigeras som vid ett framträdande. Den obligatoriska sången kommer att meddelas via KMH:s hemsida fyra veckor före proven. Längre ned i denna provbeskrivning finns ett exempel.

Provkod: G7 Kördirigering, Ky
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 3 – Liturgiskt orgelspel

Två obligatoriska uppgifter: En psalm och ett mässparti, ur Den svenska koralboken, del I (psalm 1 – 325), och Kyrkohandboken (orgelutgåvan), som kommer skickas i samband med kallelse till proven på campus. Dessa ska du kunna spela fyrstämmigt med pedal och själv sjunga till, med kort preludium till psalmen. Absolut största vikt läggs vid dina färdigheter i koral- och mässpel.

Femton minuter före själva provet kommer du få du en koral, som du förbereder vid en av övningsorglarna i tio minuter. Du behöver inte sjunga till ditt spel, men kan göra det. Du kan även göra ett kort preludium. Störst vikt läggs vid gediget koralspel.

Vid provet får du dessutom spela en eller två koraler a prima vista, utan sång till. Du ska också vara beredd på en kort intervju.

Provkod: G8 Liturgiskt orgelspel
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 4 – Solistiskt orgelspel

Ta med och lämna in en skriftlig sammanställning över dina tidigare studier i orgel, hur länge du har spelat och en repertoarlista om tio stycken. Ur den har du valt två stycken från olika stilepoker som du spelar upp. Svårighetsgraden bör motsvara den nivå där du nu befinner dig. Vid detta prov bedöms gestaltningsförmåga och spelteknik.

Dessutom får du ett stycke vid provet att spela a prima vista.

Information om Nathan Milsteinsalens orgel, där proven äger rum, finns på KMHs webbplats. Du kommer också att få en stunds förberedelse vid instrumentet, dagen före orgelproven.

Provkod: G4 Solistiskt orgelspel
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 5 – Sång

Förbered fyra sånger som representerar olika stilepoker. Minst två av dem skall vara sakrala. Vid provet framför du två sånger efter eget val, utantill. Juryn kan sedan eventuellt välja att höra någon mer av sångerna. Ta med noter till ackompanjatör för alla fyra sånger. Ackompanjatör finns till hands vid provet, ifall du inte har med egen ackompanjatör.

Tio obligatoriska psalmer kommer att skickas i kallelsen till provet. Dessa psalmer ska du förbereda, så du kan sjunga dem utan ackompanjemang med melodipsalmbok. Vid provtillfället väljer juryn en av dem som du sjunger i valfri tonart. Stor vikt läggs vid ett musikaliskt framförande med stilistisk medvetenhet samt god känsla för textbehandling, uttryck och musikalisk frasering.

Provkod: G6 Sång, Ky
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 6 – Piano

Ta med och lämna in en skriftlig sammanställning över dina tidigare studier i pianospel, hur länge du har spelat och en repertoarlista om tio stycken. Ur den väljer du två stycken från olika stilepoker som du spelar upp. OBS: Ett av dessa skall vara en sats ur valfri sonat eller motsvarande av Haydn, Mozart eller Beethoven. Svårighetsgraden bör motsvara den nivå där du befinner dig.

Dessutom får du ett stycke att spela a prima vista.

Provkod: G5 Piano, Ky
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-40 p, varav 8 p krävs för godkänt.

Prov 7 – Musik och notbild

Provet avser att mäta din förmåga att notera klingande musik till en notbild. Du får höra ett antal musikexempel som presenteras från CD. I melodiuppgifterna ska du notera de spelade tonerna som fattas i notbilden, rytmen är då given. I rytmuppgifterna ska du notera rytmen. I ackorduppgifterna får du komplettera ackordföljderna genom att skriva ackord- eller funktionsanalys. Exempel finns på KMHs sida om kyrkomusikprogrammet.

Bedömningskriterier

Du ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera

 • melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som t.ex. rytm, tonmaterial och ackord,
 • rytmiska flöden,
 • harmoniska förlopp.

Svarens kvalité och omfattning, samt hur väl den sökande visar en korrekt uppfattning av de klingande förlagorna, avgör poängsättningen.

Provkod: G2.2 Musik och notbild
Provtid: 30 minuter, direkt följt av Satslära.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-25 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 8 – Satslära

Exempel finns på KMHs sida om kyrkomusikprogrammet. Vid satsläraprovet har den sökande tillgång till keyboard med hörlurar. I provet ingår:

 • Harmonisering av en given koralmelodi. Ackorden noteras i fyrstämmig sats med traditionell stämföring
 • Arrangering av motstämma till given melodi med ackordbeteckningar (över- eller understämma)
 • Harmonisk analys med användning av funktionsbeteckningar (T, Sp etc.) eller klassisk steganalys (I, IIm etc.) av ett givet musikexempel som kan innehålla bl.a. utvikning (modulation) till besläktad tonart, mellandominanter, ofullkomliga nonackord förminskade septimackord, dimackord etc.

Provkod: G10 Satslära Ky
Provtid: 2 timmar, direkt efter Musik och notbild.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-25 p, varav 5 p krävs för godkänt.

Exempel på obligatoriska stycken/psalmer

OBS ej aktuella! De aktuella uppgifterna skickas i samband med kallelse till proven på campus.

Kördirigering
Otto Olsson: Psalmus CXX

Liturgisk orgel
ur koralboken SvPs 15:1-4, ur kyrkohandboken Agnus Dei Påsk (sid 131).

Sång
ur melodipsalmbok SvPs 27:1-2, 67:1-3, 133:1-3, 137:1-3, 353:1-2, 470:1-2, 517:1-2, 527:1-3, 629:1-2, 632:1-2.

Relaterad kontakt