Provbeskrivning för musiker, kyrkomusik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–70000

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Prov 1 – Kördirigering

Före provet skall du sända in två fritt valda körstycken a cappella för blandad kör (3-5 stämmor), som du skulle vilja instudera och dirigera vid provet. Senast 25 januari ska styckena ha inkommit till korprov.ky@kmh.se .

Juryn kommer att på plats välja ut ett av dina insända stycken, som ska repeteras med kören. Det är av stort värde att du med din egen röst kan förebilda stämmorna, samt spela partituret på piano.

Du ska även dirigera en obligatorisk körsång. Den har kören redan övat in, det ska inte repeteras, utan dirigeras som vid ett framträdande. Den obligatoriska sången kommer att meddelas via KMH:s hemsida fyra veckor före proven. Längre ned i denna provbeskrivning finns ett exempel.

Provkod: G7 Kördirigering, Ky
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 2 – Liturgiskt orgelspel

Tre obligatoriska psalmer eller mässpartier ur Den svenska koralboken, del I (psalm 1 – 325), och Kyrkohandboken 2018 (orgelutgåvan) kommer läggas upp på KMH:s hemsida fyra veckor före proven. Dessa ska du kunna spela från koralboken, fyrstämmigt med pedal och själv sjunga till, med kort preludium till psalmen. Absolut största vikt läggs vid dina färdigheter i koral- och mässpel. Längre ned i denna provbeskrivning finns ett exempel.

Femton minuter före själva provet kommer du få du en koral, som du förbereder vid en av övningsorglarna i tio minuter. Du behöver inte sjunga till ditt spel, men kan göra ett kort preludium. Även i detta moment läggs största vikt vid dina färdigheter i koral- och mässpel.

Vid provet får du dessutom spela en eller två koraler a prima vista, utan sång till. Du ska också vara beredd på en kort intervju.

Provkod: G8 Liturgiskt orgelspel
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 3 – Solistiskt orgelspel

Ta med och lämna in en skriftlig sammanställning över dina tidigare studier i orgel, hur länge du har spelat och en repertoarlista om tio stycken. Ur den väljer du två stycken från olika stilepoker som du spelar upp. Svårighetsgraden bör motsvara den nivå där du nu befinner dig. Vid detta prov bedöms gestaltningsförmåga och spelteknik.

Du ska även framföra ett obligatoriskt stycke som läggs upp på KMH:s webbplats fyra veckor före proven. Längre ned i denna provbeskrivning finns ett exempel.

Dessutom får du ett stycke vid provet att spela a prima vista.

Information om instrumentet på vilket orgelproven äger rum finns på KMH:s hemsida.

Provkod: G4 Solistiskt orgelspel
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 4 – Sång

Förbered fyra sånger som representerar olika stilepoker. Minst två av dem skall vara sakrala. Vid provet framför du två sånger efter eget val, utantill. Juryn kan sedan eventuellt välja att höra någon mer av sångerna, ta med noter till ackompanjatören för alla fyra sånger. Ackompanjatör finns till hands vid provet, men du kan även ta med dig egen.

Tio obligatoriska psalmer kommer läggas upp på KMH:s hemsida fyra veckor före proven. Dessa psalmer ska du förbereda så du kan sjunga dem utan ackompanjemang med melodipsalmbok. Vid provtillfället väljer juryn en av dem som du sjunger i valfri tonart. Stor vikt läggs vid ett musikaliskt framförande med stilistisk medvetenhet samt god känsla för textbehandling, uttryck och musikalisk frasering. Längre ned i denna provbeskrivning finns ett exempel.

Provkod: G6 Sång, Ky
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-50 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 5 – Piano

Ta med och lämna in en skriftlig sammanställning över dina tidigare studier i pianospel, hur länge du har spelat och en repertoarlista om tio stycken. Ur den väljer du två stycken från olika stilepoker som du spelar upp. Ett av dessa skall vara en sats ur valfri sonat eller motsvarande av Haydn, Mozart eller Beethoven. Svårighetsgraden bör motsvara den nivå där du befinner dig.

En brukspianouppgift (en melodi med ackordanalys) ges vid provet.

Dessutom får du ett stycke att spela a prima vista.

Provkod: G5 Piano, Ky
Provtid: ca 15 minuter.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-40 p, varav 8 p krävs för godkänt.

Prov 6 – Musik och notbild

Provet avser att mäta din förmåga att notera klingande musik till en notbild. Du får höra ett antal musikexempel som presenteras från CD. I melodiuppgifterna ska du notera de spelade tonerna som fattas i notbilden, rytmen är då given. I rytmuppgifterna ska du notera rytmen. I ackorduppgifterna får du komplettera ackordföljderna genom att skriva ackord- eller funktionsanalys. Exempel finns på KMHs sida om kyrkomusikprogrammet.

Bedömningskriterier

Du ska visa förmåga att från en klingande förlaga uppfatta och notera

  • melodiska förlopp utifrån givna förutsättningar som t.ex. rytm, tonmaterial och ackord,
  • rytmiska flöden,
  • harmoniska förlopp.

Svarens kvalité och omfattning, samt hur väl den sökande visar en korrekt uppfattning av de klingande förlagorna, avgör poängsättningen.

Provkod: G2.2 Musik och notbild
Provtid: 30 minuter, direkt följt av Satslära.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-25 p, varav 10 p krävs för godkänt.

Prov 7 – Satslära

Exempel finns på KMHs sida om kyrkomusikprogrammet. Vid satsläraprovet har den sökande tillgång till keyboard med hörlurar. I provet ingår:

  • Harmonisering av en given koralmelodi. Ackorden noteras i fyrstämmig sats med traditionell stämföring
  • Arrangering av motstämma till given melodi med ackordbeteckningar (över- eller understämma)
  • Harmonisk analys med användning av funktionsbeteckningar (T, Sp etc.) eller klassisk steganalys (I, IIm etc.) av ett givet musikexempel som kan innehålla bl.a. utvikning (modulation) till besläktad tonart, mellandominanter, ofullkomliga nonackord förminskade septimackord, dimackord etc.

Provkod: G10 Satslära Ky
Provtid: 2 timmar, direkt efter Musik och notbild.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande. Poängskalan är 0-25 p, varav 5 p krävs för godkänt.

Exempel på obligatoriska uppgifter

OBS ej aktuella! Fyra veckor före provet finns aktuella obligatoriska uppgifter på KMH:s hemsida.

Kördirigering
Otto Olsson: Psalmus CXX

Liturgisk orgel
ur koralbok SvPs 15:1-4, ur KHB18 Sanctus och Agnus Dei Påsk (sid 126, 131).

Solistisk orgel
Georg Andreas Sorge: Trio i G-dur

Sång
ur melodipsalmbok SvPs 27:1-2, 67:1-3, 133:1-3, 137:1-3, 353:1-2, 470:1-2, 517:1-2, 527:1-3, 629:1-2, 632:1-2.

Relaterad kontakt