Provbeskrivning för musiker, svensk folkmusik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH–10000

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av videofilm (prov 1, digital uttagning) skickas till den e-postadress du angett på antagning.se.

25 januari 2023

 • Sista dag att ladda upp prov 1, digital uttagning.
 • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
 • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitala videoprov. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Antagningsprov 2 och 3, sker på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se.

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Prov 1 – Digital uttagning

Spela in en videofilm där du framför en valfri låt/visa. Välj ett stycke som bäst visar din tekniska och musikaliska förmåga, din kunskap inom folkmusikgenren och din förmåga till gestaltning. I denna film spelar du solo, dvs utan ackompanjemang.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

För att din film ska bli giltig behöver du:

 • Legitimera dig genom att filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
 • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
 • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
 • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
 • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 13.1 Huvudämne folkmusik del 1 – Steg 1
Provtid: max 10 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till prov 2 och 3 som sker på campus.

Prov 2 – Uttagning campus

Du ska själv välja och förbereda tre låtar/visor (får inkludera låten i prov 1), som visar din bredd och kunskap inom folkmusikgenren, din färdighet på huvudinstrumentet, samt din förmåga till gestaltning. För spel på instrument avses exempelvis olika låttyper. För sång avses olika slags visor och sångstilar samt sångsätt som t.ex. kulning eller trallning.

Inom ramen för provtiden framför du dina tre förberedda låtar/visor. Du ska också vara beredd att ytterligare framföra något om juryn anser det vara nödvändigt för bedömningen. Låtarna/visorna ska framföras utan noter och a capella. Om du spelar ett ackompanjerande instrument (t. ex gitarr eller slagverk) och vill genomföra delar av provet med medmusiker så behöver du själv ordna med dessa musiker. Minst en av låtarna/sångerna skall framföras solo utan medmusiker.

Provkod: LS 13.1 Huvudämne folkmusik del 1 – Steg 2
Provtid: max 10 minuter
Bedömning: 0-50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Prov 3 – Musikteori

Provet innehåller tre delmoment – Gehör, satslära och musiklära. Provet görs digitalt och på distans. Tiden är en timme per delmoment, totalt 3 timmar. Provet sker i en webapplikation, där du använder rösten i vissa moment av provet. Vi håller kontakt under hela provtiden via zoom.

Utrustning: Du kommer att behöva en dator eller tablet/iPad med hörlurar, mikrofon och kamera. EJ mobiltelefon.

Lokal: Du behöver sitta ostört i ett eget rum. Under hela provet ska ditt ansikte vara synligt via zoom-video, men mikrofonen kommer att vara ”mute”. Instruktion om hur man ställer in zoom resp. webapplikationen för provet kommer att ges inför provtillfällets början.

 1. Gehör
  Du får höra några inspelade folkmusikexempel. Du ska komplettera rytm och melodi för musikexemplen i de givna notbilderna i webapplikationen.
  Du får höra en folkmusikmelodi med ett enkelt ackompanjemang. Melodin är noterad och du ska komplettera med ackordsanalys för ackompanjemanget i de givna notbilderna i webapplikationen.
 2. Satslära
  Harmonisk analys: Med användning av funktionsbeteckningar (T, S etc.) eller steganalys (I, V7 etc.) ska du analysera harmoniken i ett noterat flerstämmigt musikexempel.
  Harmonisering: Du ska harmonisera (sätta ackord till) en enstämmig melodi och ange ackorden med ackordbeteckningar.
 3. Musiklära
  Provet avser att mäta dina kunskaper avseende tonnamn, oktavlägen (t.ex. c3, F) samt intervallbeteckningar (t.ex. R4, Ö5) klaver (diskant-, bas- och altklav) och transponering av en melodi notering av ackord efter ackordbeteckningar, t.ex. Gm7b5, skalor (dur, harmonisk och melodisk moll uppåt och nedåt), rytmnotering, taktarter, not- och pausvärden samt fasta förtecken för tonarter.

Provkod: LS 13.3 Gehör, notering folkmusik, LS 13.4 Satslära folkmusik och LSC 2.3 Musiklära
Provtid: 3 timmar
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms med godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat i prov 2 och 3 meddelas via mejl inom kort efter provtillfället. Sökande som är godkända går vidare till prov 4 kommande dagar.

Exempelprov i musikteori

Här finns exempel på hur ditt musikteoriprov kan se ut.

Satsläraprov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gehörsprov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lyssningsexempel 1, gehörsprov (folk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lyssningsexempel 2 och 3, gehörsprov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prov 4 – Spelprov huvudinstrument, del 2

Provet består av tre delmoment:

 1. A prima vista
  Du ska spela en låt/sjunga en visa a prima vista (direkt från notbladet). Du får studera noterna ca 1 minut före provet. Låten väljs ut av juryn och är hämtad från genren svensk folkmusik. Svårighetsgraden motsvarar ungefär en ordinär uppteckning ur t.ex. Svenska Låtar.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 2. Gehör
  Provet innebär att du på ditt huvudinstrument ska återge en enkel melodi du inte hört förut. Melodin, som är i folkmusikstil, spelas upp på piano. Därefter spelar du den på ditt huvudinstrument.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.
 3. Komp/Stämspel
  Du ska improvisera en stämma/ett ”komp” i folkmusikstil till en melodi (låt/visa) som du får höra vid provtillfället.
  Poängskala: 0-5 p, varav 1 p krävs för godkänt.

Provkod: LS 13.2 Huvudämne folkmusik del 2
Provtid: ca 15 minuter
Bedömning: 0-15 p, samt godkänt i varje delmoment. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Relaterad kontakt