Provbeskrivning för AIM – konstnärlig interdisciplinär master

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-92000

Prov 1 – Arbetsprover och presentation

Det första provet är en digital uttagning som avgör vilka sökande som går vidare och får göra resterande prov.

I detta prov ska du förbereda en presentationstext samt tre arbetsprover där du presenterar ditt eget arbete. Du kan söka till AIM oavsett vilken musikalisk bakgrund du har. Därför kan arbetsproverna du skickar in vara av olika natur. Det kan till exempel vara kompositioner, improvisationer, ljudinstallationer, ett performance, ett framförande av ett komponerat stycke musik eller en video som dokumenterar konstnärliga arbeten.

Arbetsprov 1

Det första arbetsprovet ska vara en inspelning där du har en ledande roll. Andra musiker och konstnärer än du själv kan medverka, men du måste då tydligt ange vem som gör vad.

Arbetsprov 2

Det andra arbetsprovet ska vara en inspelning där du medverkar tillsammans med andra musiker eller konstnärer. Du måste tydligt ange vem som gör vad.

Arbetsprov 3

Det tredje arbetsprovet ska vara en dokumentation av ett konstnärligt arbete (konsert, installation, improvisation, partitur etc.) som du har skapat i samarbete med en eller flera andra upphovspersoner. Det går också bra att lämna in ett arbete där din musik ingår som en del av tillsammans med andra medier, som till exempel i en film.

För de tre arbetsproverna ska du tydligt redovisa övriga medverkande. Du ska även lämna en kortfattad beskrivning av arbetsprocessen och vilka arbetsverktyg du har använt i var och en av de tre arbetsproverna. Ljudfiler ska vara av typen MP3 och får inte vara större 50 Mb, samt ha en spellängd om max åtta minuter. Videofiler ska vara av typen MP4 och får inte vara större än 100 Mb per fil. Det juryn bedömer är huvudsakligen det klingande, så lägg stor vikt vid att arbetsproverna har god ljudkvalitet.

Presentationstext

Skriv en text på max 700 ord med en kortfattad presentation av dig själv: vem du är, musikalisk och konstnärlig bakgrund, intresseområden, tidigare utbildningar m.m., samt en beskrivning av vad som motiverar dig att söka AIM. Du ska också formulera ett möjligt projekt att genomföra i utbildningen: beskriv syftet, genomförandet samt på vilket sätt det utforskar interdisciplinäritet.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på antagning.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 24.1 Arbetsprover och presentation
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som
godkänt (1) eller underkänt (0).

I detta prov bedöms din musikaliska gestaltningsförmåga i arbetsproverna och din förmåga att i en projektbeskrivning redogöra för musikaliska visioner i interdisciplinära projekt.

Bedömning

Konstnärlig gestaltning

Presentation i text

 

Godkänd

Den sökande uppvisar tillräcklig förmåga till konstnärlig gestaltning för att kunna genomgå utbildningen.

Den sökande uppvisar tillräcklig förmåga att göra en relevant projektplan för att kunna genomgå utbildningen.

 

Underkänd

Den sökande uppvisar inte förmåga till konstnärlig gestaltning på en tillräcklig nivå för att kunna genomgå utbildningen.

Den sökande uppvisar inte förmåga att göra en för utbildningen relevant projektplan på en tillräcklig nivå för att kunna genomgå utbildningen.

Arbetsproverna och presentationstexten används även som underlag för urvalsbedömningen i Prov 3 (LS 24.3).

Ditt resultat meddelas via mejl. Alla sökande med godkänt resultat går vidare till resterande prov.

Prov 2 – Musikalisk gestaltningsförmåga

Provet genomförs på KMH:s campus.

I detta prov får du visa din förmåga till musikalisk gestaltning och konstnärlig reflektion Här ingår hur du förhåller dig till din nuvarande praktik och, i reflektionsmomentet, i vilken utsträckning du kan och vill gå utanför dina befintliga konstnärliga ramar. Utifrån en given uppgift ska du, tillsammans med två musiker som KMH tillhandahåller, förbereda ett kort musikstycke där improvisation ingår. Vilka instrument dina medmusiker spelar får du veta i samband med att du får uppgiften. Du får 30 minuter egen förberedelsetid och 15 minuter med musikerna innan provet. Framförandet i provet ska vara maximalt 5 minuter. Efter framförandet ska du muntligt presentera hur ni gick till väga och reflektera över resultatet.

Provkod: LS 24.2 Musikalisk gestaltningsförmåga
Provtid: ca 60 minuter
Bedömning: Provet är urvalsgrundande. Juryn gör en samlad bedömning (max 6 poäng) av den sökandes förmåga avseende musikalisk gestaltning och konstnärlig reflektion.

Bedömning

Musikalisk gestaltning

Konstnärlig reflektion

 

3 poäng

Den sökande uppvisar därutöver väl utvecklad förmåga till musikalisk gestaltning, ledarskap och samarbetsförmåga.

Den sökande uppvisar därutöver väl utvecklad förmåga till konstnärlig reflektion.

 

2 poäng

Den sökande uppvisar utvecklad förmåga till musikalisk gestaltning, ledarskap och samarbetsförmåga.

Den sökande uppvisar utvecklad förmåga till konstnärlig reflektion.

 

1 poäng

Den sökande uppvisar förmåga till musikalisk gestaltning och ledarskap.

Den sökande uppvisar förmåga till konstnärlig reflektion.

 

0 poäng

Den sökande uppvisar viss förmåga i musikalisk gestaltning.

Den sökande uppvisar viss förmåga till konstnärlig reflektion.

Prov 3 – Konstnärlig reflektionsförmåga och musikaliskt uttryck

Detta prov genomförs som ett samtal med fokus på de konstnärliga arbetsprov som du skickat in och genomfört i Prov 1 (LS 24.1). Du ges möjlighet att utveckla dina tankar kring hur du gestaltar din musik och hur du arbetar med att utveckla ett musikaliskt uttryck. Du får också möjlighet att beskriva varför du söker till AIM.

Provet genomförs på KMH:s campus.

Provkod: LS 24.3 Konstnärlig reflektionsförmåga och musikaliskt uttryck
Provtid: ca 20 minuter
Bedömning: Provet är urvalsgrundande. Juryn gör en samlad bedömning (max 6 poäng) av den sökandes förmåga avseende både konstnärlig reflektionsförmåga och musikaliskt uttryck utifrån arbetsprover och samtal.

Bedömning

Konstnärlig reflektionsförmåga

Eget musikaliskt uttryck

3 poäng

Den sökande uppvisar en mycket god konstnärlig reflektionsförmåga.

Den sökande uppvisar ett väl utvecklat musikaliskt uttryck.

 

2 poäng

Den sökande uppvisar utvecklad konstnärlig reflektionsförmåga.

Den sökande uppvisar ett utvecklat musikaliskt uttryck.

 

1 poäng

Den sökande uppvisar konstnärlig reflektionsförmåga på god nivå.

Den sökande uppvisar god förmåga till musikaliskt uttryck.

 

0 poäng

Den sökande uppvisar konstnärlig gestaltningsförmåga på relevant nivå.

Den sökande uppvisar viss förmåga till eget musikaliskt uttryck.

 

Relaterad kontakt