Musiker, svensk folkmusik

Masterprogrammet i svensk folkmusik förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög konstnärlig nivå.

Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå och ge gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som frilansande folkmusiker inom din valda profil. 

Om utbildningen

Det tvååriga masterprogrammet består av kurser i ditt huvudinstrument som utgår från din profilering, varför det faktiska innehållet och fördelningen av olika moment i kursen kan se mycket olika ut för varje student. Du och konstnärlig handledare/huvudlärare lägger tillsammans upp innehållet i kursen.

Tillsammans med forskningsförberedande och valbara kurser skapas så din skräddarsydda utbildning.

Nya musikaliska möjligheter

Det övergripande syftet med huvudinstrumentkursen är att du ska vidareutveckla ditt medvetande om, förmåga till reflektion över och kommunikation av musikskapande och musicerande. Detta för att t.ex. bättre kunna styra ditt musikaliska uttryck, bygga vidare på tidigare erfarenheter, sätta ditt musicerande i ett sammanhang och undersöka nya musikaliska möjligheter.

En ytterligare målsättning är att uppmärksamma musikens och musicerandets konstnärliga möjligheter så att det stimulerar din kreativitet och förmåga till att agera självständigt och nydanande. Kursen förhåller sig också nära till de individuella kursdeltagarnas musikaliska verksamhet och uttryck.

Utifrån instrumentalteknik, repertoarprofilering, tolkning och improvisation inom genren samt spel och sång till dans vidareutvecklar du förmågan att framföra din musik.

Musikens uttrycksformer utifrån konstnärlig forskningsmetodik

Ett masterprogram är forskningsförberedande och ska ge dig kunskaper om forskningsmetodik. Oavsett om du vill gå vidare till forskarstudier är detta en nödvändig del i att kunna reflektera över sitt eget musicerande och sätta in det i ett sammanhang.

För att kunna genomföra ditt konstnärliga utvecklingsarbete består programmet av en föreläsnings- och seminarieserie med litteraturstudier och framstående gästlärare om musikestetiska förhållningssätt i ett historiskt perspektiv och musikpsykologiska förutsättningar för musicerande.

Konstnärlig forskningsmetodik innebär seminarier där dokumentation, analys och kommunikation av musikskapande och musicerande problematiseras. Seminarierna behandlar också uppbyggnad och kommunikation av musikalisk kunskap i ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Därtill kommer diskussionsseminarier där studenternas examensarbeten fortlöpande ventileras, både vad gäller konstnärligt innehåll och den reflekterande, teoretiska delen av arbetet.

Utbildningen avslutas genom en examenskonsert eller genom en redovisning i medial form om det motsvarar examensprojektets karaktär. Därutöver ska en skriftlig, reflekterande dokumentation av det konstnärliga examensarbetet presenteras.

Ny teknologi, forskning och folkmusik

Studenter och lärare har tillgång till bärbara datorer och ett gemensamt nätverk som underlättar den gehörsundervisning och musikskapande på gehör som är grundläggande i folkmusikutbildning.

Inom utbildningen har ett stort antal djupstudier av enskilda folkmusikutövare gjorts. Institutionen för folkmusik bedriver också forskning om bl.a. svensk folksång och om melodi, sväng och tonalitet i folkmusik, bl.a. i samarbete med musikakustiska forskningsgruppen vid KTH.

Fokus på eget konstnärligt projekt

Examensarbetet är navet för studierna inom masterutbildningen. Redan i ansökan till utbildningen ska du formulera en idé till ett individuellt projekt som du under studiernas gång får hjälp att förverkliga i samråd med en konstnärlig handledare.

Studierna ska sedan följa det konstnärliga examensprojektet i val av kurser och inriktning inom huvudinstrumentkursen.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov. Du som sökande placeras i urvalsgrupp efter det instrument du söker på.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Internationellt utbyte

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Institutionen för folkmusik vid KMH är initiativtagare till det nordiska högskolenätverket Nordtrad och samarbetar också med andra internationella utbildningsinstitutioner inom folkmusik.

Efter studierna

Utbildningen ger dig utrymme att fortsätta utveckla din konstnärliga profil på högsta nivå, men också fördjupa din förberedelser inför självständig verksamhet som frilansande musiker.

Flera av de mest etablerade och förnyande folkmusikensemblerna i Sverige idag har bildats under utbildningstiden vid KMH.

Dessutom är tidigare studenter från KMH:s utbildning i svensk folkmusik väl representerade vid nomineringar och priser i olika sammanhang.

Programmet ger förberedande kunskaper för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.