Musiker, nordisk master i folkmusik – NoFo

Masterprogrammet i nordisk folkmusik ger en hög konstnärlig kompetens i ensemblespel utifrån folkmusikens traditioner i Sverige, Finland, Danmark och Norge. 

 • Typ av utbildning:

  Masterprogram

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  120

 • Anmälningsperiod:

  ca 1 dec - 15 jan. Antagning vartannat år. Ingen antagning till HT 2024.

 • Anmälningskod:

  KMH–35000

KMH erbjuder en gemensam nordisk folkmusikutbildning på masternivå tillsammans med:

 • Sibelius-Akademin (SibA) i Helsingfors, Finland
 • Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SDMK) i Esbjerg, Danmark
 • Ole Bull Akademiet i Voss, Norge

Se film: Nordic master in Folk Music


Fokus på samarbete och utbyte

Du ansöker till ett lärosäte och utbildningen leder till masterexamen vid ditt hemmalärosäte.

Programmet drar nytta av gruppsamverkan samt den kompetens och utbildningskultur som finns hos respektive partnerhögskola. Detta ger dig en aktuell bild av nordisk folkmusik och ett unikt tillfälle för internationellt och interkulturellt utbyte.

Den första terminen och delar av den sista terminen läser du på KMH. De andra terminerna läser du via utbytesstudier på plats vid högskolorna inom partnerskapet.

Behörighet och urval

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Antagning vartannat år. Undervisningen sker på engelska.

Om utbildningen

För att förbereda för den framtida yrkesrollen genomförs kurser som fördjupar kunskaperna på huvudinstrumentet och i ensemblespel, arrangering, komposition och musikteori. Kurser i marknadsföring, scenisk gestaltning och frilanskunskap ingår också. Utbildningen inkluderar dessutom valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt och ett examensarbete.

Vi hade de bästa lärarna på alla lärosäten och träffade fantastiska människor överallt. Och det bästa var att jag kunde göra båda delarna – vara solomusiker och göra min grej samtidigt som jag fick vara med och starta ett framgångsrikt band (Rim) och testa en massa idéer!
Sunniva Abelli, tidigare student

Varje lärosäte bidrar med sina specialistkunskaper för att du ska kunna utvecklas som musiker, och de är paketerade i följande kurser.

Instrumentalstudier

Undervisningen inom huvudinstrumentet utgår från din egen profilering och ditt examensprojekt. Det faktiska innehållet och fördelningen av olika moment kan därför se mycket olika ut för varje student. Du och din konstnärlig handledare eller huvudlärare lägger upp innehållet i kursen tillsammans. Trots uppdelningen i terminsvisa kurser fördelade på fyra olika lärosäten kan studierna i huvudinstrumentet betraktas som en sammanhängande helhet över två läsår.

Följande moment ingår normalt i instrumentalkurserna oavsett instrument/sång:

 • Instrumentalteknik, med utgångspunkt från tekniker som används inom svensk och nordisk folkmusik
 • Profilering av din repertoar
 • Konstnärligt uttryck, tolkning, variation och improvisation inom genren
 • Metodik vad gäller instrumental- och konstnärlig problematisering och självständigt artistiskt arbete
 • Spel och sång till konsert och dans – utveckla förmågan att hantera och planera en situation för ett framförande
 • Ergonomi – medvetandegöra hur du kan musicera och öva så att du inte skadar kroppen

Ensemblespel

Ensemblespel har en central position i programmet. Kursens undervisning i arrangering och komposition är kopplad ensemblespelet. Du komponerar och arrangerar fortlöpande för ensemblespelet. Det är i ensemblespelet som du jobbar kreativt med att hitta nya sätt att uttrycka dig inom de olika traditionerna i nordisk folkmusik.

Särskilt fokus läggs vid att lyssna, följa och leda, att spela musik med olika metrisk struktur och analys, liksom vid utveckling av musikalisk form, repetitionsteknik och gruppdynamik i ensemblen.

Arbetsmarknadsförberedande kurser

Ett mål med utbildningen som helhet är att övergången mellan utbildning och professionell verksamhet ska vara så smidigt som möjligt. Därför ingår kurser som ger dig kunskaper om:

 • den internationella musikmarknaden för folkmusiker
 • lagstiftning som rör en frilansande musiker
 • upphovsrättsliga frågor
 • konstruktion och förhandling av kontrakt
 • information om olika nätverk, organisationer och arrangörer inom folkmusik.

Du får också en praktisk och teoretisk orientering i lokala folkmusiktraditioner avseende såväl stilistiska drag som historiska, sociokulturella och musikteoretiska aspekter.

Utöver detta kommer du ägna dig åt hur du kan arbeta med distribution och produktion av olika typer av material för information och marknadsföring.

Examensarbete och turné

Examensarbetet är en sammanhållen kurs med presentation av ett självständigt arbete som tydligt slutmål. Den löper över utbildningens alla fyra terminer. Kursens aktiviteter sker vid utbildningens fyra olika lärosäten med handledare från KMH, och delexamineras varje termin med examinator från KMH.

Kursen innehåller även understödjande moment med syfte att ge dig möjlighet att utveckla nya uttrycksformer för nordisk folkmusik tillsammans med de övriga kursdeltagarna.

Du får möjlighet att utveckla din reflekterande förmåga och att formulera och redovisa detta. Detta sker genom seminarier och handledning. Du kommer att ha möjlighet att sätta ditt eget konstnärskap i relation till frågor om kreativa processer, musikalisk estetik och kunskapsutveckling.

Du får också jobba med analys av nordisk folkmusik utifrån verktyg och analysmetoder som utvecklats inom de olika nordiska folkmusiktraditionerna.

Slutexaminationen genomförs inom ramen för en gemensam turné i de fyra deltagande nordiska länderna. Studentgruppen planerar och genomför den under utbildningens fjärde och sista termin. Turnén utgör även en förberedelse för kommande arbetsliv.

Efter studierna

En av de starkaste drivkrafterna bakom NoFo är att förbereda studenterna på ett yrkesliv som professionell musiker på en nordisk folkmusikarena.

Du får gedigna erfarenheter av att planera och genomföra olika framföranden, deras konstnärliga innehåll, marknadsföring och finansiering.

Dessutom får du möjlighet att planera en nordisk turné och ingå i en ensemble samtidigt som du fördjupar din konstnärliga skicklighet. Detta är ovärderliga kunskaper för en folkmusiker som söker en internationell karriär.

Tidigare studenter utmärker sig idag på den nordiska folkmusikscenen och arbetar alla som frilansande musiker i olika konstellationer.

NoFo har gett mig ovärderliga kunskaper, kontakter och erfarenheter för mitt professionella yrkesliv som musiker, utövare och musiklärare. Programmet utvecklade verkligen min vision och mitt mod, mitt pedagogiska arbete men framförallt allt tron på mig som musiker. Jag får använda mina NoFo-kunskaper varje dag, om det så är när jag undervisar femåringar i violin eller skapar ett soloframträdande.
Sven Midgren, tidigare student